Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Dette dokument

  • Innst. 78 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 138 L (2010–2011)
  • Dato: 24.11.2011
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. november 2011

Heikki Holmås

Lise Christoffersen

leder

ordfører