Stortinget - Møte tirsdag den 13. desember 2011 kl. 10

Dato: 13.12.2011

Dokumenter: (Innst. 7 S (2011–2012), jf. Prop. 1 S (2011–2012) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2011–2012))

Sak nr. 5 [10:11:23]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Votering i sak nr. 5

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt sju forslag. Det er:

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslag nr. 3, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 4–7, fra Morten Høglund på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres først over forslagene nr. 4–7, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide og offentliggjøre en «svarteliste» av de bistandsorganisasjoner som ikke tar korrupsjonsproblematikken på alvor, og som unnlater å treffe egnede tiltak ved mistanke om korrupsjon i bistandsengasjementet.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike aspekter rundt etablering av et fond for investeringer i det private næringsliv i utviklingsland og komme tilbake til saken i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2012.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for Afrika tilsvarende budsjett på om lag 100 mill. kroner.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta eksterne evalueringer av alle norske freds og forsoningsinitiativer de siste 30 årene. Eventuelle kostnader og proveny dekkes inn gjennom omprioritering innenfor eksisterende budsjettramme.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.02.02)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over alle prosjekter og prosjektpartnere som støttes gjennom EØS-midlene.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 73 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.02.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Det gjenopprettes en spiss og fleksibel mobiliserbar innsatskapasitet med hurtig reaksjonsevne og lokal tilstedeværelse i de større byene.»

Her har Kristelig Folkeparti og Venstre varslet at de ønsker å støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 54 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.03.07)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en øvre grense for hvor stor andel av bistandsmottakerorganisasjonenes budsjett, finansiert over kap. 160, som kan komme fra det offentlige.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 58 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.03.26)

Presidenten: Vi skal nå votere over innstillingens forslag til vedtak, og vi starter med rammeområde 4.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 4

(Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter1 749 965 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres11 795 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres16 058 000
70Erstatning av skader på utenlandske ambassader878 000
71Diverse tilskudd18 585 000
72Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn149 000
103Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1Driftsutgifter45 805 000
104Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1Driftsutgifter8 779 000
115Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7029 664 000
70Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 174 212 000
116Deltaking i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner1 261 698 000
117EØS-finansieringsordningene
72EØS-finansieringsordningen 2004–2009, kan overføres155 936 000
73Den norske finansieringsordningen 2004–2009, kan overføres150 961 000
75EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres436 500 000
76Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres382 200 000
118Nordområdetiltak m.v.
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 7010 000 000
70Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1343 624 000
71Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres65 006 000
76Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres35 839 000
140Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1Driftsutgifter1 094 150 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres19 340 000
141Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
1Driftsutgifter202 360 000
144Fredskorpset
1Driftsutgifter52 650 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres2 695 300 000
151Bistand til Asia
72Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres574 500 000
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres365 000 000
152Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres500 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres190 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1Driftsutgifter33 500 000
70Sivilt samfunn, kan overføres1 318 000 000
71Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres91 000 000
72Demokratistøtte/partier, kan overføres8 000 000
73Kultur, kan overføres106 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres182 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres135 000 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres309 000 000
75NORFUND - tapsavsetting242 500 000
162Overgangsbistand (gap)
70Overgangsbistand (gap), kan overføres380 000 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres500 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres2 196 200 000
72Menneskerettigheter, kan overføres260 000 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres648 000 000
71ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres450 000 000
72Utvikling og nedrustning, kan overføres175 000 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres340 000 000
165Forskning, kompetanseheving og evaluering
1Driftsutgifter139 000 000
70Forskning og høyere utdanning, kan overføres333 000 000
71Faglig samarbeid, kan overføres400 000 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
1Driftsutgifter51 000 000
70Ymse tilskudd, kan overføres6 700 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres33 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres235 000 000
73Klima- og skogsatsingen, kan overføres2 529 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter1 531 185 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres307 000 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
70Vaksine og helse, kan overføres1 190 000 000
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres145 000 000
72Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres450 000 000
170FN-organisasjoner mv.
70FNs utviklingsprogram (UNDP)830 000 000
71FNs befolkningsfond (UNFPA)372 000 000
72FNs barnefond (UNICEF)1 070 000 000
73Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres145 000 000
74FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)290 000 000
75FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)150 000 000
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres753 400 000
77FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres165 000 000
78Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres305 600 000
79Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres67 000 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres130 000 000
82FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres85 000 000
171Multilaterale finansinstitusjoner
70Verdensbanken, kan overføres814 000 000
71Regionale banker og fond, kan overføres742 500 000
72Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres444 500 000
172Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak
70Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres265 000 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd120 715 000
Totale utgifter31 965 754 000
Inntekter
3100Utenriksdepartementet
1Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene14 423 000
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene93 629 000
5Refusjon spesialutsendinger mv.7 068 000
Totale inntekter115 120 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1kap. 3100 postene 2 og 5
kap. 118 post 71kap. 3118 post 6
kap. 140 post 1kap. 3140 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om:

 • 1. støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
117EØS-finansieringsordningene
75EØS-finansieringsordningen 2009–20146 804,5 mill. kroner
76Den norske finansieringsordningen 2009–20145 792,8 mill. kroner
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling550 mill. kroner
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
73Klima- og skogsatsingen1 555 mill. kroner
 • 2. tilskudd til utvikling av en vaksine mot pneumokokkbakterien innenfor initiativet Advance Market Commitments for Vaccines (AMC) med inntil USD 57 mill. i perioden 2009–2017 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

 • 3. tilskudd til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM) med inntil 1 350 mill. kroner over tre år i perioden 2011–2013 over kap. 169 Globale helse og vaksineinitiativ.

 • 4. tilskudd til International Finance Facility for Immunisation II (IFFlm II) med inntil 1 500 mill. kroner i perioden 2010–2020 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ, samt fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av tilskudd før det er behov for å dekke de aktuelle utgiftene og bruke tilskudd som sikkerhet for lån.

 • 5. tilskudd til den globale vaksinealliansen GAVI med inntil 2 689,9 mill. kroner i perioden 2013–2015 over kap. 169 Globale helse- og vaksineinitiativ.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Utenriksdepartementet i 2012 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling i Prop. 1 S (2011–2012).

 • 2. Utenriksdepartementet i 2012 kan øke Norges garantiforpliktelser til Europarådets utviklingsbank med EUR 24,775 mill.

VIII

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme på inntil 3 500 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.

IX

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen og for regulært bidrag til FN.

X

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2012 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 500 mill. kroner under Garantiinstituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til faktisk utestående beløp på ettergivelsestidspunktet.

XI

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XII

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2012 kan:

 • 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten og Felles fond for råvarer, samt ved overføring av midler til Den brasilianske utviklingsbanken vedrørende klima- og skogsatsingen i Brasil.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å inngå avtale med mottakere om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

XIII

Deltakelse i IMFs låneordning til fattige land som utsettes for økonomiske sjokk og kortsiktige betalingsbalanseproblemer

Stortinget samtykker i at Norge fra 2010 til 2012 kan delta i eksisterende og nye låneordninger under IMF rettet mot lavinntektsland med kortsiktige betalingsbalanseproblemer innenfor en totalramme på SDR 14,1 mill.

XIV

Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale utviklingsbanker og fond

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Norge i forbindelse med den femte kapitaløkningen i Den asiatiske utviklingsbanken bidrar med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 11 617 150. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2010–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 2. Norge deltar i den sjette generelle kapitaløkningen i Den afrikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen SDR 30 340 000. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2018, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 3. Norge deltar i den niende kapitaløkningen i Den interamerikanske utviklingsbanken med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 2 907 287. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

 • 4. Norge deltar i den fjerde kapitaløkningen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 20 476 585. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2015, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 5. I forbindelse med endring av stemmefordelingen i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) foretas det en justering av aksjeandelene til medlemslandene gjennom en selektiv kapitaløkning. Norge deltar i den åttende selektive kapitaløkningen i forbindelse med endring av stemmevekten i Den internasjonale bank for rekonstruksjon og utvikling (IBRD) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 4 393 527. Innbetalingen foretas i løpet av årene 2011–2014, og belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 70 Verdensbanken.

 • 6. Norge deltar i den 12. kapitalpåfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF) med en andel på 1 500 mill. kroner for perioden 2011–2013, innbetalt i tre like årlige bidrag. Innbetalingene belastes kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, post 71 Regionale banker og fond.

XV

Deltakelse i kapitalpåfylling i Den globale miljøfasiliteten (GEF)

Stortinget samtykker i at Norge deltar i kapitalpåfyllingen i Den globale miljøfasiliteten (GEF) med en innbetalt andel på 376 mill. kroner over perioden 2011–2013. Innbetalingene belastes kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 59 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 18.03.55)Videre var innstilt:

XVI

Stortinget ber regjeringen utarbeide en oversikt over hvordan norske tollbarrierer påvirker importmønsteret på varer fra u-land.

XVII

Stortinget ber regjeringen legge frem en evaluering av Norges deltakelse i FNs menneskerettighetsråd, UNHRC.

Presidenten: Her er det Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som står bak innstillingen, så presidenten antar at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker å stemme imot innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling ble med 52 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 18.04.30)

Presidenten: Det voteres over rammeområde 8, I til og med X.

Komiteen hadde innstilt:

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter330 821 000
73Forskning og utvikling, kan overføres25 015 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres2 860 870 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres61 564 000
47Nybygg og nyanlegg, kan overføres1 715 950 000
1716Forsvarets forskningsinstitutt
51Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt168 872 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter232 746 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres18 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres68 321 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres240 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter2 914 228 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter129 617 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter1 985 053 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres19 393 000
70Renter låneordning, kan overføres6 224 000
1731Hæren
1Driftsutgifter5 540 610 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter3 417 958 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter4 133 922 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter1 109 252 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter998 104 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter2 317 090 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45922 061 000
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres40 137 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 092 324 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres81 000 000
75Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 4495 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter993 385 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter524 137 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter1 234 320 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter246 271 000
60Tilskudd til kommuner, kan overføres1 696 000
72Overføringer til andre2 119 000
Totale utgifter40 526 060 000
Inntekter
4700Forsvarsdepartementet
1Driftsinntekter230 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter3 667 457 000
47Salg av eiendom156 569 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter71 465 000
4723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsinntekter2 682 000
4725Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1Driftsinntekter52 383 000
70Renter låneordning36 000
4731Hæren
1Driftsinntekter49 651 000
4732Sjøforsvaret
1Driftsinntekter38 031 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter165 030 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter5 497 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter90 277 000
4760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter81 000 000
4790Kystvakten
1Driftsinntekter409 000
4791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsinntekter480 071 000
4792Norske styrker i utlandet
1Driftsinntekter10 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter2 465 000
4799Militære bøter
86Militære bøter500 000
Totale inntekter4 874 121 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

 • a) inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

 • b) inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kapittel 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

 • 2. ta med ubrukte merinntekter ved utregning av overførbart beløp.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter30 mill. kroner
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter80 mill. kroner
1731Hæren
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter100 mill. kroner
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter600 mill. kroner
1734Heimevernet
1Driftsutgifter825 mill. kroner
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter300 mill. kroner
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter125 mill. kroner
44Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel115 mill. kroner
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold18 500 mill. kroner
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel165 mill. kroner
1790Kystvakten
1Driftsutgifter2 900 mill. kroner
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter75 mill. kroner
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter55 mill. kroner
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter2 mill. kroner
 • 2. gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser på inntil 60 mill. kroner ut over det som dekkes av egne avsetninger.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling22 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

VI

Personell

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Forsvarsdepartementet i 2012 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går fram av Prop. 1 S (2011–2012).

 • 2. enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som er presentert som nye prosjekter i Prop. 1 S (2011–2012), innenfor de kostnadsrammer som der er omtalt.

 • 2. endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Prop. 1 S (2011–2012), herunder endrede kostnadsrammer.

 • 3. starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer og byggeprosjekter av lavere kategori.

 • 4. nytte bevilgningen på den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom formål, bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i Prop. 1 S (2011–2012).

 • 5. gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av planlagte materiellanskaffelser.

 • 6. igangsette planlegging og prosjektering av bygge-, anleggs- og innredningsprosjekter innenfor rammen av bevilgningen på de respektive poster.

 • 7. inkludere gjennomføringskostnader i investeringsprosjektene for eiendom, bygg og anlegg på post 46 og post 47.

VIII

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene.

 • 2. avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NAMSA, andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.

X

Kompensasjonsordningen

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2012 kan etablerere en todelt kompensasjonsordning for psykiske belastningskader som følge av deltakelse i utenlandsoperasjoner i perioden 1978–2009. Todelingen innebærer at skadelidte kan få utbetalt 65G ved 100 prosent ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader, dersom de samme beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarspersonelloven § 12b er oppfylt. I tillegg videreføres den opprinnelige kompensasjonsordningen med 35G ved 100 prosent ervervsmessig uførhet med de lempeligere vilkår som gjelder i dag.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 60 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 18.04.57)