Stortinget - Møte mandag den 19. mars 2012 kl. 12

Dato: 19.03.2012

Referatsaker

Sak nr. 10 [19:40:56]

Referat

 • 1.(197)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Lovvedtak 35 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 16. mars 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(198)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) (Prop. 69 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(199)

  Endringer i klimakvoteloven (Prop. 68 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(200)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Arne Sortevik, Ketil Solvik-Olsen og Jørund Rytman om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor (Dokument 8:73 S (2011–2012))

 • 5.(201)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om tiltak for lavere priser på drivstoff (Dokument 8:74 S (2011–2012))

 • 6.(202)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om merverdiavgift på bygg (Dokument 8:75 S (2011–2012))

 • 7.(203)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om fjerning av formuesskatten på formue som ikke er arbeidende kapital (Dokument 8:76 S (2011–2012))

 • 8.(204)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital (Dokument 8:77 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4–8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(205)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Eli Skoland, Svein Flåtten og Lars Myraune om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning (Dokument 8:70 S (2011–2012))

 • 10.(206)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Siv Aida Rui Skattem om forbud mot tigging (Dokument 8:71 S (2011–2012))

 • 11.(207)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Thürmer, Laila Dåvøy og Kjell Ingolf Ropstad om å sikre at alle former for syntetisk cannabinoider og syntetisk opioider automatisk faller inn under narkotikalovgivningen (Dokument 8:79 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes justiskomiteen.

 • 12.(208)

  Endringer i kirkeloven m.m. (Prop. 71 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13.(209)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Trond Helleland, Ingjerd Schou og André Oktay Dahl om tiltak for økt boligbygging (Dokument 8:72 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14.(210)

  Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskutvalet) (Prop. 70 L (2011–2012))

 • 15.(211)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap (Dokument 8:78 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes næringskomiteen.

 • 16.(212)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om å opprette en uavhengig tilsynsfunksjon for barnehagene (Dokument 8:64 S (2011–2012))

  Enst.: Tas ikke under behandling jf. forretningsordenen § 28 tredje ledd bokstav e, jf. § 47.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.