Stortinget - Møte torsdag den 10. mai 2012 kl. 10

Dato: 10.05.2012

Dokumenter: (Innst. 218 S (2011–2012), jf. Prop. 52 S (2011–2012))

Sak nr. 4 [11:16:15]

Innstilling frå justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar

Talere

Votering i sak nr. 4

Anders B. Werp (H) [11:16:55]: (ordfører for saken): Dette dreier seg om erstatningsansvar for transportører ved ulykker under sjøtransport av passasjerer. Det er en internasjonal konvensjon, basert på den såkalte Aten-forordningen, som bl.a. peker på et erstatningsansvar for transportørene på opptil 250 000 SDR per passasjer. SDR er en generisk valuta som brukes av Det internasjonale pengefondet for å sammenligne valutaer. Det tilsvarer i overkant av 2 mill. kr.

For en sjøfartsnasjon som Norge er det viktig at vi har like regler i bransjen. Det er viktig å understreke at Norge er en pådriver for at regelverket både er likt og praktiseres likt internasjonalt. Denne saken føyer seg inn i det bildet. Den krever noen lovendringer som ligger i saken.

Jeg kan opplyse om at det er en enstemmig justiskomité som støtter endringsforslagene. Det samme gjør også utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Etter ønske fra komiteene vil presidenten foreslå at sakene nr. 5 og 6 behandles under ett – og anser det som vedtatt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.