Innstilling frå justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 20. mars 2012

Per Sandberg

Anders B. Werp

leiar

ordførar