Stortinget - Møte tirsdag den 15. mai 2012 kl. 10

Dato: 15.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 11 [20:22:47]

Referat

 • 1.(310)

  Revidert nasjonalbudsjett 2012 (Meld. St. 2 (2011–2012))

 • 2.(311)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 (Prop. 111 S (2011–2012))

 • 3.(312)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 112 L (2011–2012))

 • 4.(313)

  Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger (Prop. 114 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 1–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(314)

  Kommuneproposisjonen 2013 (Prop. 110 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(315)

  Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område (Prop. 113 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.