Stortinget - Møte tirsdag den 29. mai 2012 kl. 12

Dato: 29.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 11 [20:42:03]

Referat

 • 1.(326)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. (Lovvedtak 50 (2011–2012))

  • 2. lov om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) (Lovvedtak 51 (2011–2012))

  • 3. lov om endringer i klimakvoteloven (Lovvedtak 57 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 25. mai 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(327)

  Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (Prop. 118 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(328)

  Endring i naturmangfoldloven (Prop. 121 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(329)

  Endringer i helseforetaksloven mv. (Prop. 120 L (2011–2012))

 • 5.(330)

  Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) (Prop. 123 L (2011–2012))

 • 6.(331)

  Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar samt bruk av midlar til styrking av fastlegeordninga) (Prop. 124 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(332)

  Endringar i kommunelova m.m. (Prop. 119 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(333)

  Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. (Prop. 122 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(334)

  Endringer i havne- og farvannsloven (Prop. 115 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(335)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/15/EU om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten (Prop. 116 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(336)

  Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland) (Prop. 117 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.