Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2012 kl. 10

Dato: 11.06.2012

Referatsaker

Sak nr. 30 [00:52:35]

Referat

 • 1.(349)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i kirkeloven m.m (Lovvedtak 58 (2011–2012))

  • 2. lov om endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) (Lovvedtak 52 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 8. juni 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(350)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad, Henning Skumsvoll, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker (Dokument 8:124 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(351)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad, Torgeir Trældal og Tone Liljeroth om krav til russiske myndigheter om rensing av Norilsk Nickel (Dokument 8:128 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(352)

  Den norske idrettsmodellen (Meld. St. 26 (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(353)

  Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) (Prop. 127 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(354)

  Barn på flukt (Meld. St. 27 (2011–2012))

 • 7.(355)

  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. (Prop. 128 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet, eller dvs. gårsdagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.