Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2011–2012), jf. Innst. 330 L (2011–2012) og Prop. 97 LS (2011–2012))

Sak nr. 11

Stortingets vedtak til lov om endringer i utleveringsloven m.m.