Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 90 (2011–2012), jf. Innst. 370 L (2011–2012) og Prop. 112 L (2011–2012))

Sak nr. 21

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel