Stortinget - Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10

Dato: 28.08.2012

Referatsaker

Sak nr. 2 [13:01:53]

Referat

  • 1.(367)

    Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol – narkotika – doping (Meld. St. 30 (2011–2012))

    Enst.: Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.