Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 13

Dato: 16.10.2012

Dokumenter: (Innst. 21 S (2012–2013))

Sak nr. 2 [13:04:47]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Talere

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Ønsker representanten Chaudhry ordet i denne saken? – Det ønsker ikke Chaudhry, men det gjør derimot representanten Per-Kristian Foss.

Per-Kristian Foss (H) [13:05:12]: Mens representanten Chaudhry finpusser sitt innlegg i sak nr. 3, er i hvert fall dette et innlegg i sak nr. 2. (Munterhet i salen)

Det gjelder Register for stortingsrepresentanters verv og økonomiske interesser, som er ment å gi en samlet informasjon om forhold av denne art, som er av berettiget interesse for allmennheten.

Presidentskapet vil understreke at registeret er en viktig faktor for å ivareta Stortingets og representantenes omdømme. Som kjent har vi ikke inhabilitetsregler for stortingsrepresentanter, men til gjengjeld praktiserer vi en regelbundet åpenhet om disse forholdene, og registeret er ment å dekke det.

Presidentskapet ønsker at registeret fortsatt skal være en enkel og lett tilgjengelig fremstilling av relevante interesser.

Presidentskapet har nylig foretatt en gjennomgang av registerets reglement og vil på denne bakgrunn foreslå enkelte endringer.

Først vil vi foreslå en justering av § 7 som innebærer at ekstraytelser som en representant får fra eget parti, blir registreringspliktig. Det kan f.eks. være ekstra lønn, bilgodtgjørelse, fri bil e.l., som kan hende enkelte – for å si det sånn.

Dernest foreslår presidentskapet to endringer i bestemmelsene i § 9 første punktum om registreringsplikt for selskapsinteresser som overskrider 1 pst. av selskapskapitalen. Det er regelen i dag. Vi ønsker at interesser i børsnoterte selskaper skal synliggjøres, selv om verdien av aksjene utgjør mindre enn 1 pst. 1 pst. i et stort norsk selskap kan, som kjent, være en ganske stor verdi. Vi foreslår å sette grensen til 1 G, som for tiden – etter justeringen i mai 2012 – er 82 122 kr. Det skal være grensen for å registrere interesser, i tillegg til prosentgrensen. Det er grensen som vil følge G-beløpets årlige regulering, og beløpet er valgt ut ifra det vi har sett er praksisen i våre naboland, de nordiske landene. Dette ligger omtrent på middelnivået av hva som er grensen i de øvrige nordiske landene.

For det andre mener presidentskapet at det bør klargjøres at underliggende selskapsinteresser skal oppgis til registeret. Det bør ikke være avgjørende for registreringsplikten hvordan en virksomhet er organisert, hvis realiteten er at det i underliggende selskaper foregår næringsvirksomhet. Det vil si at hvis man har et AS som registrerer alle ens interesser, som igjen eier andre AS som driver med aktiv virksomhet, skal også deres virksomhet registreres, hva enn de måtte gjøre.

Som en siste forandring foreslår vi en forenkling. Det vil si at registrering av henholdsvis reiser og besøk i utlandet, gaver eller annen økonomisk fordel med tilknytning til virket som stortingsrepresentant skal strykes etter ti år – altså en foreldelsesfrist på ti år. Det gjelder ikke andre interesser. Der er foreldelsen i det øyeblikk hvor f.eks. selskapet opphører. Da er det strøket fra registeret. Dette er også av hensyn til registerets samlede omfang, som etter hvert begynner å bli ganske stort.

Det var de tre justeringene av mindre art som foreslås. Jeg minner om at registeret er tilgjengelig, at man blir minnet om det jevnlig, og at det etter hvert også gjelder for regjeringsmedlemmene, for regjeringen har fattet et særskilt vedtak om å slutte seg til registeret. Det er full åpenhet om også disse interessene.

Jeg minner om at man bør være forsiktig, men samtidig ikke overforsiktig. For eksempel er en blomsterbukett, som enkelte har forsøkt seg på, ikke registreringspliktig. Det er fortsatt en grense på 2 000 kr. Det betyr at enkle erkjentlighetsgaver er helt unødvendig å registrere, fordi registeret ikke er ment å skulle være en konkurranse i dyd eller åpenhet – eller hva man vil. Det er meningen at man skal følge de regler som gjelder for registeret.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering i sak nr. 2

Presidentskapet hadde innstilt:

I

I reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:

Navn på selskaper, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner som yter vedkommende representant økonomisk støtte, herunder materielle fordeler, sekretærbistand o.l., og som kommer i tillegg til de midler Stortinget stiller til rådighet.

§ 9 skal lyde:

Selskapsinteresser (aksjer, andeler m.v.) som overskrider én prosent av selskapskapitalen eller grunnbeløpet i folketrygden (1 G), og som vedkommende selv eier enten direkte eller indirekte gjennom et annet selskap.

Ny § 14 skal lyde:

Opplysningene registrert i medhold av §§ 10 og 11 foreldes 10 år etter tidspunktet for reisen eller ytelsen.

Gjeldende § 14 blir § 15.

II

Endringene trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.