Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10

Dato: 25.10.2012

Dokumenter: (Innst. 25 S (2012–2013), jf. Prop. 143 S (2011–2012))

Sak nr. 7 [13:06:38]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge

Talere

Votering i sak nr. 7

Lars Myraune (H) [13:07:15]: (ordfører for saken): Denne avtalen gjelder etablering av en nordeuropeisk funksjonell luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge, den såkalte NEFAB-avtalen. Den ble undertegnet den 4. juni 2012, og den har som formål å organisere lufttrafikkstyringen og luftrommet mellom de fire statene uavhengig av nasjonale grenser. Avtalen er av folkerettslig karakter. Derfor har den også vært innom utenrikskomiteen.

Dette samarbeidet skal være et middel for at brukerne av flysikringstjenestene skal gis en mer effektiv og miljøvennlig avvikling av trafikken til en lavere pris. Det foreligger omfattende dokumentasjon med analyser av mulig samarbeid mellom aktørene. Dokumentasjonen viser betydelige positive effekter for tjenesteyterne, men særlig for brukerne av luftrommet, hovedsakelig gjennom kortere og mer effektive ruteføringer, altså flyveier. Dette vil næringslivet og de reisende nyte godt av. Tettere samarbeid på både statlig nivå og tilsyns- og tjenesteyternivå vil også medføre en mer effektiv ressursbruk, særlig med tanke på koordineringen av grenseoverskridende virksomhet.

Dette kommer som et resultat av EU-lovgivningen om opprettelsen av Det felles europeiske luftrom, pakkene I og II, såkalt Single European Sky, som vi er medlem av. Pakke I er innlemmet i EØS-avtalen allerede, mens pakke II ikke er det. Pakke I går ut på at det skal opprettes et slikt samarbeid mellom landene, altså funksjonelle luftromsblokker, mens pakke II gjelder tidsrommet for når den skal settes i verk. Det er satt til 4. desember. Men den er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Dermed er vi ikke forpliktet til å være med innen det tidsrommet.

Likevel har det fra norsk side vært ønskelig å delta i utviklingen av luftromsblokken fra starten av, for i størst mulig grad å kunne forme samarbeidet, ivareta norske hensyn og skape ønskelige rammebetingelser for norsk tjenesteytelse.

Opprinnelig var både Sverige, Danmark og Island med i dette samarbeidet, men Danmark og Sverige trakk seg ut og etablerte en egen blokk. Det var ikke ønskelig fra norsk side, men vi ble presentert for et fait accompli, og dermed var det nødvendig å etablere NEFAB-samarbeidet med de landene man nå har gjort.

Avtalen forventes ikke å medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, herunder Luftfartsverket, og kostnadene tilknyttet NEFAB-samarbeidet må regnes med å dekkes innenfor eksisterende budsjetter.

Ifølge en mulighetsstudie som er utført av Avinor, regner en med at besparelser for tjenesteyterne og forbrukerne av tjenesten beregnes til 400 mill. kr fra år 2015 og mer enn 600 mill. kr fra 2020.

Utenriks- og forsvarskomiteen har uttalt seg, og de hadde ingen ytterligere merknader. Transport- og kommunikasjonskomiteen uttaler enstemmig at de har merket seg at det er sterkt ønskelig å integrere luftromsblokken mellom Estland, Finland, Latvia og Norge og den dansk/svenske luftromsblokken. Komiteen har for øvrig ingen merknader.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 8 foreligger det ikke noe voteringstema.