Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10

Dato: 25.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:43]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd ((Innst. 23 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [10:05:56]

  Interpellasjon fra representanten Akhtar Chaudhry til utenriksministeren:
  «Norge er i 2012 og 2013 medlem av eksekutivrådet til Kjemivåpenkonvensjonen og har dermed både mulighet og ansvar for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Siden første verdenskrig har verden forstått faren ved disse våpnene, og selv om fredsbevegelser over hele verden har jobbet iherdig for å stoppe spredning, har masseødeleggelsesvåpen blitt produsert og brukt helt opp til i dag. Saddam Husseins gassing av kurdere i Halabja i 1988 har vi friskt i minnet, mens det syriske regimets uttalelser nylig sendte sjokkbølger til verden og satte masseødeleggelsesvåpen igjen på agendaen.
  Hva vil utenriksministeren se på som sine viktigste prioriteringer og målsettinger i 2012 og 2013 når det gjelder bekjempelse av masseødeleggelsesvåpen, og vil utenriksministeren eksempelvis bidra til at Halabja (Al Anfal)-angrepene mot kurderne blir anerkjent som folkemord?»

 • Sak nr. 3 [11:01:25]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman og Christian Tybring-Gjedde om en plan for hvordan elbiler og biler som bruker ny teknologi, kan beholde et forutsigbart avgiftsregelverk over tid ((Innst. 28 S (2012–2013), jf. Dokument 8:109 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [11:38:24]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Kenneth Svendsen om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler ((Innst. 29 S (2012–2013), jf. Dokument 8:116 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [11:58:57]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman og Per Arne Olsen om å fjerne avgiften på båtmotorer ((Innst. 27 S (2012–2013), jf. Dokument 8:120 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [12:16:00]

  Interpellasjon fra representanten Arve Kambe til finansministeren:
  «Regjeringen har i fellesferien sendt ut på høring, med kort høringsfrist, et forslag om full avgiftsbelegging av alternative drivstoff. Dette skjer etter at Finansdepartementet nok en gang har tapt en sak i norske domstoler. Finansdepartementet har ikke tid til å avvente sin egen anke, men velger i stedet å endre regelverket underveis. Etter mitt syn er det et reelt flertall i Stortinget for å la drivstoff fra for eksempel EcoFuel få avgiftsfritak slik andre drivstofftyper har. Dette er bra for norske miljøutslipp, luftkvaliteten i storbyene og norsk næringsliv. Jeg mener slike prinsippavgjørelser, som regjeringen nå later til å snike gjennom, bør drøftes med Stortinget på forhånd. Finansdepartementet spenner beinkrok på en bransje som driver med forskning på nye og mer miljøvennlige drivstoff.
  Hvilken strategi har statsråden for å legge forholdene til rette for at det forskes mer, utvikles mer og selges mer alternative drivstoff?»

 • Sak nr. 7 [13:06:38]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge ((Innst. 25 S (2012–2013), jf. Prop. 143 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 8 [13:11:10]

  Interpellasjon fra representanten Lars Myraune til samferdselsministeren:
  «Sommerens flygelederkaos har avslørt at Avinor ikke har en god nok organisatorisk kontroll. Ifølge Eurocontrol hadde Gardermoen flest forsinkelser i hele Europa i juli, og mens trafikken sto stille, var 58 flygeledere sendt på ferie. Avinors egen ferieplanlegging var altså en sterkt medvirkende årsak til de store forsinkelsene i flytrafikken i sommer. 21. juli var det til og med fare for at hele hovedflyplassen skulle stenges, da bare én flygeleder var på vakt. Dette innebærer store ekstrakostnader for samfunnet, særlig for passasjerer, flyselskaper og turistnæringen. Samtidig som flyselskapene sitter igjen med store regninger, har ikke Avinor fått noen økonomiske konsekvenser etter kaoset. Det trengs en kunderetting av bedriftskulturen i flysikringen.
  Hva gjør statsråden for å sikre at Avinor rydder opp og innfører forsvarlige ferie- og beredskapsrutiner, og for å forhindre at samme situasjon oppstår igjen?»

 • Sak nr. 9 [14:06:27]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser ((Innst. 26 L (2012–2013), jf. Prop. 139 L (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.23.