Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 99 S (2012–2013), jf. Prop. 138 S (2011–2012))

Sak nr. 6 [14:05:29]

Innstilling frå justiskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar

Sakene nr. 5 og 6 ble behandlet under ett.

 

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde tilrådd:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.

Presidenten: I sak nr. 7 ligg det ikkje føre noko voteringstema.