Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10

Dato: 11.12.2012

Referatsaker

Sak nr. 7 [21:34:10]

Referat

Presidenten: Det ligg ikkje føre noko referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandla. Er det nokon som forlanger ordet før møtet blir heva? – Møtet er heva.