Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2012 kl. 10

Dato: 18.12.2012

Referatsaker

Sak nr. 14 [20:32:35]

Referat

 • 1.(119)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover

  • 2. lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova)

  • 3. lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter)

  • 4. lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen)

  • 5. lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

  • 6. lov om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)

  • 7. lov om endringer i helseforetaksloven mv.

  • 8. lov om endringer i folketrygdloven

  • 9. lov om endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

  • 10. midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

  • 11. lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)

  • 12. lov om endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)

  • 13. lov om endringer i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret)

  • 14. lov om endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen)

  • 15. lov om endringer i lakse-, innlandsfiskeloven og naturmangfoldloven

   – er sanksjonert under 14. desember 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen

 • 2.(120)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Anders Anundsen, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om bedret saksgang ved skatteklager (Dokument 8:25 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(121)

  Endringer i tobakkskadeloven (bevillingsordning mv.) (Prop. 55 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(122)

  Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.) (Prop. 53 L (2012–2013))

 • 5.(123)

  Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) og samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. (Prop. 54 LS (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes justiskomiteen.

 • 6.(124)

  Personvern – utsikter og utfordringar (Meld. St. 11 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 7.(125)

  Endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.) (Prop. 52 L (2012–2013))

 • 8.(126)

  Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren (Dokument 3:4 (2012–2013))

 • 9.(127)

  Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga (Dokument 3:5 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(128)

  Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (Prop. 56 S (2012–2013))

 • 11.(129)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 (Dokument 13 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.