Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2012 kl. 10

Dato: 18.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:04:17]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll og Oskar J. Grimstad om en stortingsmelding om rikets energitilstand ((Innst. 160 S (2012–2013), jf. Dokument 8:13 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [11:08:50]

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2012 under Olje- og energidepartementet ((Innst. 163 S (2012–2013), jf. Prop. 33 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [11:57:35]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i energiloven ((Innst. 161 L (2012–2013), jf. Prop. 41 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 4 [12:10:50]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad, Henning Skumsvoll, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker ((Innst. 116 S (2012–2013), jf. Dokument 8:124 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [13:56:19]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad, Torgeir Trældal og Tone Liljeroth om krav til russiske myndigheter om rensing av Norilsk Nickel ((Innst. 89 S (2012–2013), jf. Dokument 8:128 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [14:28:03]

  Interpellasjon fra representanten Bjørn Lødemel til miljøvernministeren:
  «Stortinget vedtok samrøystes nytt rovviltforlik i juni 2011 der ei av hovudmålsetjingane var å dempe konfliktnivået mellom beitedyr og rovvilt. Rovviltforliket slår fast at det ikkje skal vere rovvilt som representerer skadepotensial i prioriterte beiteområde for husdyr og kalvingsområde for tamrein. Det slår også fast at ein skal sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift. I Nord-Trøndelag er det i 2012 registrert åtte ynglingar av jerv, det skal vere fire. Det er registrert elleve ynglingar av gaupe, det skal vere seks. Bestanden av kongeørn er ute av kontroll, og han er kanskje dobbelt så stor som han skal vere. I tillegg skal bestanden av bjørn doblast i høve til det som er i dag. Nye tal syner ein dramatisk auke i tap av rein på beite. Heile den sørsamiske tamreindrifta er i fare.
  Kva konkrete tiltak vil statsråden setje i verk for å redusere rovviltbestanden i Nord-Trøndelag og sikre den sørsamiske tamreindrifta?»

 • Sak nr. 7 [15:44:42]

  Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til samferdselsministeren:
  «Navet for norsk gods er Alnabruterminalen i Oslo. I 2008 håndterte terminalen 600 000 TEU. Fra 2008 til 2011 sank volumet til 500 000 TEU. Nåværende anlegg på Alnabru har en levetid på deler av utstyret/sikkerhetsanlegget som bare varer frem til 2019, og som etter dette ikke vil kunne vedlikeholdes og driftes grunnet alder og mangel på deler. Etter tolv års planlegging ligger det nå en hovedplan for ny alnabruterminal med et kostnadsestimat på 10,5 mrd. kroner for gjennomføring av første byggetrinn. Dette prosjektet er ikke fremmet av Jernbaneverket i forslaget til Nasjonal transportplan 2014–2023. I tillegg har regjeringens plassering av beredskapssenter på Alnabru skapt ytterligere usikkerhet rundt fremtiden for gods.
  Har regjeringen skrinlagt prosjektet og ønsket om å få mer godstransport over på jernbane, eller kan statsråden skissere en god fremdriftsplan til gjennomføringen av byggetrinn 1 og 2?»

 • Sak nr. 8 [16:49:48]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA)

  (

  (Innst. 146 S (2012–2013), jf. Prop. 27 S (2012–2013))

  )
 • Sak nr. 9 [16:53:38]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i partiloven ((Innst. 155 L (2012–2013), jf. Prop. 140 L (2011–2012)))

 • Sak nr. 10 [17:37:33]

  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til utviklingsministeren:
  «Hvordan vurderer statsråden forholdet mellom det å legge til rette for økonomisk vekst og det å skulle gripe inn med fordelingstiltak internt i mottakerland som del av norsk utviklingspolitikk?»

 • Sak nr. 11 [18:42:14]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Kampen mot tvangsekteskap må føres på bred front og forene hele det politiske Norge. LHBT-befolkningen er i den offentlige debatt og i myndighetenes arbeid en gruppe som i praksis i stor grad blir utelatt, men som definitivt trenger større grad av støtte og hjelp. LHBT-perspektivet må i langt større grad enn i dag inkluderes i det offentliges arbeid og den offentlige debatt. Det vises i denne sammenheng også til undertegnedes interpellasjon om beslektede tema, besvart i Stortinget 16. desember 2011. Den 5. desember 2012 avholder Høyres stortingsgruppe i samarbeid med organisasjonen Skeiv Verden et seminar om tvangsekteskap i et LHBT-perspektiv, men med det utgangspunkt at alle former for tvangsekteskap er uakseptabelt uansett hvilken seksuell legning eller hvilket kjønn offeret for dette har.
  Kan statsråden redegjøre for myndighetenes arbeid mot tvangsekteskap, også sett i et LHBT-perspektiv?»

 • Sak nr. 12 [19:34:39]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer ((Innst. 159 S (2012–2013), jf. Prop. 144 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 13 [19:35:05]

  Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet for 2012 ((Innst. 162 S (2012–2013), jf. Prop. 42 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 15 [20:13:36]

  Korreksjon av vedtak ved behandlingen av Innst. 5 S (2012–2013) i Stortingets møte 14. desember 2012

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.33.