Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2013 kl. 10

Dato: 12.02.2013

Dokumenter: (Innst. 177 S (2012–2013), jf. Prop. 51 S (2012–2013))

Sak nr. 4 [11:41:35]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya–Sjoa i Oppland

Talere

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Tone Merete Sønsterud (A) [11:42:44]: (ordfører for saken): Ja, dette må være en bra dag for Oppland, for her kommer det enda en sak som gjelder dette fylket. Denne gangen er det utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya–Sjoa – et stort prosjekt kostnadsberegnet til 4 660 mill. 2012-kr.

E6 gjennom Gudbrandsdalen er en del av transportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Veien er en viktig rute for trafikken på Østlandet, Nord-Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og selvfølgelig i det området hvor veien går. Med andre ord: en vei av stor nasjonal betydning.

Veien har i dag dårlig standard i forhold til trafikkmengde. Den har nedsatt hastighet, den mangler gang- og sykkelvei og er en stor belastning for nærmiljøet. I tillegg er veien ulykkesbelastet. I perioden 2000–2011 var det 122 ulykker med personskade, 33 personer ble hardt skadd og 18 personer ble drept på denne strekningen.

Årsdøgntrafikken varierer fra ca. 4 900 til ca. 6 300 kjøretøy, og tungtrafikken er på ca. 18 pst. Det er verdt å merke seg at veien har en trafikkøkning i sommermånedene.

Veien vil bli en tofeltsvei med veibredde på 13,5 m og midtrekkverk, og det skal bygges forbikjøringsfelt. Prosjektet omfatter to tunneler, Hundorptunnelen på 4,4 km og Teigkampen på 3,7 km. Tunnelene er planlagt med to løp. Det vil først bli bygd ett løp med forsterket midtoppmerking, det andre løpet er forutsatt å stå ferdig når årsdøgntrafikken når 8 000 kjøretøy.

Veistrekningen mellom Ringebu og Otta er på 34 km. Veien skal legges utenom Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, og dagens E6 vil bli omgjort til lokalvei. Dermed kan beboerne i disse tettstedene se fram mot mindre støy og høyere trafikksikkerhet.

Komiteen er opptatt av verdiskaping, og at det for Norge som eksportnasjon er viktig med gode veiforbindelser mellom landsdelene og videre til kontinentet. Dette prosjektet er nødvendig i så måte. Videre understreker komiteen at utbyggingen har positiv betydning for miljøet. Det vil bli økt framkommelighet, tryggere trafikk og kjøretiden blir kortere.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet viser til at kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel og Oppland fylkeskommune har sluttet seg til delvis bompengefinansiering av prosjektet, og disse medlemmene tilrår Stortinget å samtykke til at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for finansiering av denne utbyggingen, og videre at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet for å fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Fremskrittspartiet støtter ikke dette og har sine egne forslag.

I denne saken er det også forslag og merknader som omhandler saker av mer generell karakter på veibygging, veinormaler og ansvar for fylkesveier, for å nevne noe, men jeg regner med at de vil redegjøre for hvorfor alt dette kommer i denne saken senere i debatten.

Høyre har også lagt inn en merknad som delvis er av litt mer generell karakter, og jeg regner med at de også vil komme nærmere tilbake til det. Men jeg understreker at de støtter forslaget til vedtak.

Det er nå flere store veiprosjekter på gang i Oppland. I tillegg til veier som nå er under full utbygging, ga Stortinget 6. desember i fjor klarsignal for utbygging av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika. I forrige sak debatterte vi utbygging og finansiering av rv. 4, og nå E6 Frya–Sjoa. Jeg vil tro at de to sistnevnte sakene vil få flertall i salen senere i dag. Representanten Hagebakken sa i forrige sak at det blir mye veiarbeid i Oppland nå, og det er helt riktig.

Jeg legger med dette fram flertallets innstilling i saken.

Arne Sortevik (FrP) [11:46:50]: Dette er nok en bompengesak. Det er fordi regjeringen ikke bruker statens midler til utbygging av statens veier at saker om tvangskjøp av vei på avbetaling kommer til Stortinget.

Jeg vil gjerne starte med å gjenta noe av det siste jeg sa i forrige sak: I de snart åtte årene som denne regjeringen har styrt, er det blitt mange bompengesaker, og ikke minst en styggstor bompengeregning til bilistene. Med denne saken blir det totalt 127 mrd. kr i nye bompenger, 24 mrd. kr i renter – det snakkes det lite om – 8,5 mrd. kr i innkreving – det snakkes det lite om – og 94,5 mrd. kr i bompengebidrag til ulike prosjekter. Dette er ekstra transportskatt. Det er verdt å merke seg at det ikke bare er rød-grønne regjeringspartier som skriver ut ekstraskatter. Også partiene Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre skriver ut omfattende ekstraskatt til landets bilister, men de snakker ikke så mye og så ofte om det.

Fremskrittspartiet står alene i kampen mot bompengebruken. Det er her i Stortinget den kampen avgjøres.

Også i denne saken skrives det ut ekstra transportskatt. Bilistene skal bidra med 4 260 mill. kr. Av dette er 1 680 mill. kr rentekostnader og 250 mill. kr innkrevingskostnader.

Det sendes i dag en regning til bilistene der nesten 2 mrd. kr brukes til å dekke kostnader for å kjøpe vei på avbetaling. Europavei bygges i Norge ved avbetalingskjøp – avbetalingskjøp i et av verdens rikeste land – ufattelig, men også helt unødvendig.

Etter Fremskrittspartiets mening går ikke norsk økonomi over styr om staten finansierer veiutbygging i Norge. Moderne, sikre og miljøvennlige veier styrker økonomien gjennom økt konkurransekraft. Fremskrittspartiet vil heller ha nye europaveier i Norge enn flere aksjer og obligasjoner i utlandet.

Også denne saken avdekker og illustrerer gammeldags veibygging. Det er ingen tvil om behovet. Dagens vei har dårlig standard, er underdimensjonert i forhold til trafikkmengde, har nedsatt hastighet og skaper støy for omliggende boligbebyggelse. Veien er ulykkesutsatt – i perioden 2000–2011 var det 122 ulykker med personskade.

Prosjektet, som er på 34 km, vil gå i ny trasé på nesten hele strekningen. Fremskrittspartiet mener utbyggingen av E6 har positiv betydning for miljøet, det betyr tryggere trafikk, økt fremkommelighet, mindre støy for beboere og bedre forhold for myke trafikanter.

Også Fremskrittspartiet mener at det for Norge som eksportnasjon er viktig med gode veiforbindelser mellom landsdelene og videre til kontinentet. Det har hele komiteen understreket også i denne saken, som i forrige. Også for Fremskrittspartiet er prosjektet en del av den nødvendige opprustningen av veinettet i Norge. Men hvorfor i all verden bygger vi ny E6 uten å bygge ny E6 som firefeltsvei med midtrekkverk? Dette er en utbygging for fortiden – ikke for fremtiden. Igjen viser statsråden, Samferdselsdepartementet og regjeringen til veinormalene. Fremskrittspartiet mener de må endres – særlig når vi får resultater som dette. Europaveiene er selve hovednervene i det nasjonale veinettet. Vi må slutte å bygge smått. Vi må bygge for å ta unna den trafikkveksten vi vet kommer.

Fremskrittspartiet skjønner at da må vi revidere gjeldende reguleringsplaner. Vi har merket oss et anslag på merkostnader på 1 440 mill. kr, men også at det kan bli på 1 150 mill. kr. Fremskrittspartiet mener det uansett er en god investering å få firefeltsvei når vi først bygger ny europavei. Fremskrittspartiet minner om at med mer moderne regnemetoder, gir 1 kr investert i vei 3,5 kr tilbake. Det er rett og slett ingenting å stusse på. God samfunnsøkonomisk avkastning, altså – langt over det oljefondet kan håpe på. Investering i vei i Norge med norske oljepenger er god og klok bruk av oljeformuen som gir Norge god avkastning.

Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag fra innstillingen og ber om alternativ votering for forslag nr. 1.

Presidenten: Representanten Sortevik har tatt opp de forslagene han refererte til.

Øyvind Halleraker (H) [11:52:14]: Fremskrittspartiet har kommet med til dels frodige karakteristikker av Høyre i dag. Det får vi bare legge oss på minne, men for å si det sånn – det går ikke så veldig tungt inn at vi blir kalt sosialistparti i denne salen.

Jeg vil minne om at bompenger i denne saken og i andre saker alltid er ønsket fra et lokalt miljø. Så kan man si, som Fremskrittspartiet hevder, at man blir presset til å velge det. Vel, jeg tror også at man velger det fordi man ser at man får bedre fremkommelighet, man får en bedre vei for næringslivet sitt og for de næringer som også skal passere strekningen. Men man får også en trafikksikker vei, og det er ikke minst viktig for veldig mange mennesker.

E6 er en av Norges viktigste veier. Den er lang, og den går ikke minst gjennom Gudbrandsdalen i befolkede – til dels tett befolkede – områder med stor trafikk. Det som preger E6, spesielt i Gudbrandsdalen, er at det er veldig varierende trafikk over året, over døgnet og over helgen. Det går fram av proposisjonen hva som er gjennomsnittlig ÅDT, årsdøgntrafikk, men alle vet at i perioder av året, perioder av døgnet og perioder i løpet av uken med stor utfart, er trafikken mye høyere – og dermed er det også trafikkfarlig. Dette syns vi ikke har fått nok oppmerksomhet i denne saken. For det er også slik at dette er en av de veiene med aller høyest tungtrafikkandel i Norge. Det medfører selvsagt farlige situasjoner.

Forrige gang, eller i alle fall en gang tidligere, vi vedtok en viktig parsell på E6, var vi hårsbredden fra å greie å få til et prinsippvedtak om å bygge smal firefeltsvei for å dimensjonere for framtiden som ligger litt lenger fram enn akkurat den vi får beskrevet i de nytte-kost-analysene som legges til grunn. Vi mener at det er en mangel ved dagens planlegging og dagens veibygging, at man ikke har organisert seg på en måte som gjør at man kan se lengre strekninger under ett, og dermed få de synergiene som er viktig for veien. Slik vi bygger i dag, vil veien etter kort tid bli underdimensjonert med tanke på den trafikken vi ser vil komme. For det er slik at en ny vei og nye forutsetninger for trafikken også skaper trafikk – ja, det er faktisk hensikten med veien at man skal føle seg tryggere og bruke veien.

Når vi i Høyre har en mindretallsmerknad i denne saken, er det først og fremst fordi vi henviser til at vi mener grensen for når det skal bygges smal firefeltsvei, som er en kjent kategori, bør ligge på 8 000 kjøretøy i døgnet, og ikke 12 000 som i dag. Da ville vi bygget denne strekningen med smal firefeltsvei.

Vi støtter dermed innstillingen, som saksordføreren redegjorde for, og det går på finansieringen og opplegget rundt det. Den løsningen som er valgt, er jo ikke voteringstema i dag. Den støtter vi altså ikke, og vi mener at denne organiseringen som vi nok en gang foretar, er en del av en litt klattvis måte å bygge vei på. Jeg vil anbefale at regjeringen tenker seg om på nytt og kommer til Stortinget med andre måter å gjøre dette på, på både E6 og andre veistrekninger.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [11:57:07]: For meg som ikke sitter i transportkomiteen, men som leser litt i media, kan det av og til framstå som at det er noen som litt febrilsk forsøker å få det til å framstå som om dagens regjering ikke satser på samferdsel. Det er med all respekt å melde direkte feil.

Begge sakene som vi har til behandling i dag, gjelder Oppland fylke. Begge sakene er gode eksempler på at det skjer mye på samferdselsområdet, når store, tunge prosjekter settes i gang i Oppland. Det vises sågar til andre prosjekter som også er bygd.

Jeg har tidligere sagt at jeg er glad for alle grønne trafikklys vi står og venter på i fylket vårt, og for at vi av og til kommer for seint til møter fordi vi har glemt at det er omkjøringer eller ventetid. Det betyr at det skjer noe.

Det var en stormobilisering i Gudbrandsdalen før forrige Nasjonal transportplan skulle legges fram. Den gangen var jeg så heldig å jobbe for samferdselsministeren, så vi merket trykket, for å si det sånn, også fra et tverrpolitisk miljø i Gudbrandsdalen. Veien gjennom Gudbrandsdalen har stor trafikk og er belastet med svært mange ulykker. Det var stort trykk, og sjøl damene mobiliserte med en egen gruppe og samlet inn over 20 000 underskrifter for en ny vei.

Ordføreren i Sør-Fron, Aksel Eng fra Arbeiderpartiet, var en sterk pådriver i arbeidet for ny E6. Litt i meste laget kunne vel enkelte syns, men Eng fikk oppleve lønn for strevet da E6 kom med i Nasjonal transportplan i 2009, og han opplevde også å få kommunikasjonsbransjens Oscar fra Norske Informasjonsrådgivere for arbeidet for veien. Dessverre får han ikke gledet seg sammen med oss i dag over å se veien ferdig, siden han gikk bort så altfor tidlig. Men han fortjener en takk for jobben som han gjorde, og jeg hadde lyst til å nevne han spesielt i dag.

Jeg har også lyst til å takke stortingsrepresentant Torstein Rudihagen for det arbeidet som han har lagt ned for E6 gjennom mange, mange år. I tillegg er det mange, mange andre som skulle vært nevnt.

Men det iherdige arbeidet fra folk i Gudbrandsdalen hadde ikke blitt noe av hvis ikke regjeringa med daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete i spissen hadde vist vilje til å satse stort i Nasjonal transportplan og sette E6-utbygginga på kartet. Dette har seinere blitt fulgt opp av påfølgende samferdselsministere fra Senterpartiet.

E6 i Gudbrandsdalen har vært en gjenganger i avisspaltene lokalt og nasjonalt. I løpet av de ti siste åra mellom 2000 og 2011 kan vi lese at det var 122 ulykker med personskade, 18 personer ble drept og 33 personer ble hardt skadd. Tungtrafikken, som noen allerede har vært inne på, utgjorde ca. 18 pst. av årsdøgntrafikken i 2010. Om sommeren øker trafikken betydelig, og som representanten Halleraker var inne på, øker den i helgene. Det er fortsatt ulykker på denne strekningen, så det haster med å få gjort noe.

Sjøl om noen mener at veien burde hatt fire felt helt fra Oslo til Trondheim, mener jeg vi nå vil få en vei som vil føre til en stor forbedring og bli en stor endring fra slik vi kjenner den i dag. Veien skal gå utenom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, og vil bli bygd med midtrekkverk. Ut fra trasévalget ser det ut til å bli en fin vei også i landskapet – og det beste av alt: Utbyggingen begynner nå i vår.

Det er alltid fascinerende å høre på Fremskrittspartiet når nye veiprosjekter skal realiseres. Det skal være fire felt alle steder, det skal ikke være bompenger, og alt skal finansieres i revidert nasjonalbudsjett. – Akkurat.

Vel, noen prater, og noen gjør. Jeg ønsker at denne veien skal bygges ut kontinuerlig, og jeg mener at den beste måten å få gjennomført det på, er å satse på nåværende regjering også i neste periode. Denne regjeringa har vist at den ikke bare prater, men den gjør.

Men uansett hva som skjer framover, vil vi i alle fall med vedtaket i dag ha sørget for at i alle fall første del av veien blir bygd ut. Det skal vi glede oss over, sammen med alle andre som bruker E6 – som skolevei, som pendlervei eller som transportvei til Vestlandet og til Trøndelag eller enda lenger nordover. Og har dere ikke spist kake før i dag, er det tid for det nå.

Statsråd Marit Arnstad [12:01:49]: Det er med glede jeg i dag ser at Stortinget gir sin tilslutning til forslaget om delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen.

I innstillingen går det fram at en samlet komité er fornøyd med at denne strekningen bygges ut. Komiteen viser også til alle de positive virkningene som utbyggingen av denne strekningen vil føre med seg, både når det gjelder trafikksikkerhet, når det gjelder nærmiljøet og også når det gjelder transporten landsdelene imellom. I det hele tatt er det mange vinnere i denne saken. Gudbrandsdølene som bor og ferdes lokalt langs strekningen, kan glede seg over at gamle E6 blir lokalveg, slik at ferdselen nå blir tryggere og mer effektiv. De kan også glede seg over mindre støy og bedre forhold for de myke trafikantene. Fire tettsteder blir nå skjermet for støyende og farlig gjennomgangstrafikk.

Mange som har arbeidet sitt knyttet til denne vegstrekningen, kommer til å få en bedre transporthverdag. Det er bl.a. stor trafikk med landbruksmaskiner, og man må bruke E6 for å få utført oppgavene sine. Med en tungbilandel på hele 18 pst. sier det seg sjøl at ny veg i ny trasé er en betydelig forbedring for både tungbilsjåfører og andre trafikanter. Det er også bra for alle som bruker E6 som gjennomfartsåre, når vi skal mellom nord og sør i Norge.

Det jeg har lyst til å nevne, særlig med tanke på yrkestrafikantene, er at det i tilknytning til vegen også skal bygges et stort vegserviceanlegg utenfor Vinstra, der det kommer til å være døgnhvileplass for mellom 50 og 80 tunge kjøretøyer.

Dagens veg har lange strekninger med nedsatt fartsgrense. Sjøl om det er nedsatt fartsgrense, har dette vært en svært ulykkesbelastet veg. Mellom 2000 og 2011 mistet 18 mennesker livet langs denne vegstrekningen. Den vegen som nå skal bygges, vil ha midtdeler, forbikjøringsfelt og ensartet fartsgrense. Vegen vil for det meste ha en fartsgrense på 90 km/t, mens tunnelene skal ha en fartsgrense på 80 km/t.

Forslaget fra regjeringen blir støttet av alle partier bortsett fra Fremskrittspartiet, som mener at vegen er for smal, og at den bygges i for korte etapper. Så mener de at vegen ikke skulle ha vært delfinansiert med bompenger. La meg i den forbindelse få lov til å presisere at bompengefinansieringen sjølsagt har lokal tilslutning, og at den også støttes av alle de andre partiene i denne salen.

Når det gjelder Fremskrittspartiets syn for øvrig, må jeg si at jeg ikke er enig i det. Jeg mener tvert imot at vi legger opp til en effektiv, sikker og framtidsrettet veg i Gudbrandsdalen. Verken i Statens vegvesen eller i den rapporten som Oslo Economics laget for NHO i juni 2012, har man funnet grunnlag for en annen dimensjonering enn den som nå har vært planlagt, og som diskuteres i Stortinget i dag. Som jeg påpekte under forrige sak, ville en dyrere løsning ha medført at man hadde vært nødt til å nedprioritere prosjekter andre steder.

Vegen vi nå bygger, er framtidsrettet, og vi legger opp til at den kan bli utvidet til firefelts veg dersom behovet for det melder seg i framtiden.

Jeg vil få lov til å takke Stortinget for en rask behandling av denne saken, og vil ønske alle brukerne av strekningen E6 i Gudbrandsdalen, Frya–Sjoa, til lykke med at de nå skal få en ny og bedre veg.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Arne Sortevik (FrP) [12:05:36]: Jeg gjentar for sikkerhets skyld: Fremskrittspartiet er glad for at det bygges vei. Vi er opptatt av at det skal bygges god, sikker og fremtidsrettet vei med nok kapasitet. Det ÅDT-målingene ikke tar hensyn til, er at ny vei skaper mer trafikk. Det vi kan være helt sikre på i denne saken, er at det blir mer trafikk enn det som ligger i prognosene. ÅDT-målingene tar heller ikke hensyn til andelen tungtrafikk, som er høy på denne veien, og heller ikke til at det er varierende trafikk og ofte langt større trafikk på ukedager og i sesonger. Fremskrittspartiet vil bygge en europavei for fremtiden, og vi mener fire felt med midtrekkverk er den gode måten å bygge vei for fremtiden på, i særdeleshet fordi vi nå bygger ny trasé. Hvorfor bygger regjeringen ny europavei basert på fortiden, en vei som åpenbart er underdimensjonert?

Statsråd Marit Arnstad [12:06:42]: Det er jo slik at regjeringen følger vegnormaler i sin planlegging av vegutbygging over hele landet. Det tilsier at det er ikke over alt en kan bygge firefelts veg.

Jeg mener at den vegen som vi i dag gir tilslutning til bygging av, er en god og framtidsrettet veg for den strekningen som det her gjelder. Jeg har lagt merke til at Fremskrittspartiet nå reiser rundt i hele landet og lover firefelts veg overalt til en voldsom sum av penger. Enkelte steder oppgir de ikke engang hva det kommer til å koste. Men jeg håper at deres potensielt framtidige regjeringspartner Høyre merker seg hva summen av en slik type satsing vil være. Det er klart et overbud i forhold til hva som er mulig og riktig å gjennomføre når det gjelder norsk vegbygging.

Bård Hoksrud (FrP) [12:07:43]: Det er fantastisk å høre at statsråden har så stor tiltro til årsdøgntrafikk. I Telemark, der jeg kommer fra, ble Grenlandsbrua bygd og sto ferdig i 1996. Da sto Vegvesenet fram og sa at nå har vi bygd vei i hvert fall for de neste 50–100 årene. Mindre enn ti år etterpå var situasjonen den at trafikken var så høy at det skulle vært firefelts motorvei der og ikke en tofelts bro, som den som ble bygd den gangen. Nå må det bygges en ny bro. Det blir mye dyrere. Ser ikke statsråden at dette er en del av hovedferdselsåren mellom Oslo og Trondheim? Burde man ikke da ta høyde for å bygge fremtidsrettet, med full firefelts vei på hele strekningen, og ikke bygge klattvis og delt, med små og smale veier enkelte steder, når det er en del av transportåren mellom noen av de største byene i landet vårt?

Statsråd Marit Arnstad [12:08:38]: Det prosjektet vi i dag vedtar, vil gi en god og framtidsrettet veg i den delen av Gudbrandsdalen som vi her snakker om. Regjeringen legger sjølsagt vegnormalene til grunn når vi planlegger utbygging av vei, og det tilsier at det en god del steder bør bygges firefelts vei, og at en enkelte steder bør bygge to- og trefelts veg. Alle stedene bør en prøve å bygge trafikksikker veg.

Jeg har lagt merke til at Fremskrittspartiet nå reiser rundt – det er sikkert en del av starten på valgkampen – og lover firefelts veg overalt, uavhengig av trafikkmengden på de ulike stedene. De sier ikke så mye om regningen ennå, utenom lokalt – de sier de skal bruke 100 mrd. kr i trøndelagsfylkene. Men jeg regner med at en eventuell regjeringspartner som Høyre noterer seg hva dette kan komme til å koste, for det er klart at det vil ingen ansvarlig regjering kunne klare å gjennomføre, særlig ikke hvis en heller ikke skal tillate bompengefinansiering av den typen veger.

Bård Hoksrud (FrP) [12:09:36]: Ja, Fremskrittspartiet er opptatt av å få fram den politikken vi har, og det trodde jeg også statsråden var. Vi ser jo at det er vanskelig å møte statsråden til debatt med mindre man har saker i denne salen. Men jeg har registrert at statsråden også har vært ute med ganske dyre løfter, så jeg gleder meg til å se om alle de løftene nå kommer til å bli fulgt opp av statsråden når Nasjonal transportplan en gang kommer. Den skulle ha kommet før påske, men jeg ser at den nå er skjøvet ut i tid.

Ser ikke statsråden at det er viktig å sørge for at hovedferdselsårene mellom de største byene har en lik standard? I den forrige saken var grunnen til at man ikke ville bygge firefelts vei at man ikke måtte ha for god standard i forhold til den veien som er der allerede i dag. Men burde man ikke heller være framtidsrettet og bygge god standard, sørge for at det blir lik standard hele veien, når man nå skal bygge E6 med bedre standard? Vi i Fremskrittspartiet vil i hvert fall ha full firefelts standard på hele strekningen.

Statsråd Marit Arnstad [12:10:38]: For meg virker det som om Fremskrittspartiet ikke er i stand til å glede seg over den utbyggingen vi nå faktisk foreslår, som vil bli gjennomført, og som er en god og framtidsrettet løsning for denne delen av E6-strekningen i Gudbrandsdalen.

Regjeringen vil sjølsagt bidra til at en skal få en modernisering av transportsystemet, også vegnettet, over hele landet. Det er nettopp noe av det NTP handler om. Vi kommer til å legge dette fram for Stortinget, slik at en får god tid til å behandle denne saken før sommerferien. Det å love firefelts vei over hele landet, slik Fremskrittspartiet nå reiser rundt og gjør – noe som en ikke finner igjen på Fremskrittspartiets sentrale sider, men bare i de ulike fylkesoppslagene – er et rent overbud og ingenting annet.

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme.

De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Torstein Rudihagen (A) [12:11:51]: Vi har en svært ambisiøs transportplan. Han blir følgd opp, og han blir gjennomført. Det ser vi rundt i heile landet, og det viser òg dei vedtaka som vi no gjer i dag om utbygginga på rv. 4 i Vest-Oppland og på E6 i Gudbrandsdalen.

I Oppland ser vi òg ein viss ny giv i samferdselspolitikken. Det er i høgste grad ein merkedag når utbygging av fyrste etappe på strekninga mellom Ringebu og Otta blir vedteke. Eg har sjølv vore engasjert i denne utbygginga dei siste 20 åra, både som ordførar og stortingspolitikar, men planane og arbeidet med denne nye vegen på denne strekninga er over dobbelt så gammal.

Det er eit stort lokalt og regionalt engasjement for ny veg – naturleg nok – da vegen har altfor dårleg kurvatur, har for smal vegbreidd, og det er manglande tilbod til gåande og syklande. Det er manglande lokalveg, og E6 må brukast av traktorar og andre landbruksmaskiner. Ein stor del av trafikken er tungtrafikk. Dessverre har òg denne vegen fått mange medieoppslag på ein vond måte, på grunn av altfor mange tragiske ulykker.

Det er derfor ein gledens dag no når utbyggingsvedtaket blir gjort. Den nye vegen vil ha stor betydning for busetjing og næringsutvikling i Gudbrandsdalen. Men E6 er – som det har vore nemnt tidlegare – ei hovudferdselsåre mellom nord og sør og som forbindelse mellom sør, nord og Vestlandet. Ein ny E6 gjennom Gudbrandsdalen har stor betydning for så mange fleire enn dei som bur i dalen.

I denne regjeringsperioden blir E6 bygd ut – Gardermoen–Kolomoen og Øyer–Tretten. Så regjeringa følgjer opp. På grunn av planframdrift og finansiering blir prosjektet Ringebu–Otta delt i to. Fyrste etappe er Frya–Sjoa. Det er da veldig viktig at den andre delen, Ringebu sør og Sjoa–Otta, blir bygd ut fortløpande. Heile strekninga Ringebu–Otto er med i noverande Nasjonal transportplan, og andre utbyggingsetappe må framleis vere med i neste NTP, utan at bompengeinnkrevjinga aukar utover det som det no blir lagt opp til.

Det blir ein god og funksjonell veg – rett nok ein tofelts veg på 13,5 m med midtrekkverk – og på høvesvis 32 og 39 pst. av vegstrekninga vil det vere forbikøyringsfelt. Det er viktig med lange nok forbikøyringsfelt.

Eg ser at Framstegspartiet meiner at det skal byggjast ein firefelts veg på 20 m med midtrabatt gjennom Gudbrandsdalen. Det vil i så fall vere ei utfordring å få det tilpassa ved sidan av jernbanen, som no har behov for ei utbetring. Så korleis Framstegspartiet da ville klare å halde framdrifta sjølv med ein statleg reguleringsplan, verkar på meg noko underleg. Det verker i det heile like realistisk det som det Framstegspartiet fremjer i denne saka.

Bård Hoksrud (FrP) [12:15:10]: Jeg kunne kanskje hatt med meg flagget opp her og flagget for den store dagen det er, i og med at man faktisk bygger vei. Men da ville jeg kanskje ha blitt klubbet av presidenten, og noen ville ha syntes at det var upassende fra Stortingets talerstol å veive med flagget.

Fremskrittspartiet er glad for hver eneste meter vei som blir bygd i dette landet. Vi flagger hver dag for enhver vei som blir bygd, men vi gjør det med en ganske bitter smak i munnen. Representanten Tingelstad Wøien var på talerstolen her og skrøt av hvor flott og fint dette var, og at denne regjeringen bygger vei. Da er det greit å se på hva fakta er i denne og i den forrige saken. Det er ikke regjeringen som bygger vei i Oppland. De bygger bitte lite grann, og så er det bilistene som bygger hele veien gjennom skyhøye innkrevingskostnader og skyhøye bompengeregninger som bare pøses over på bilistene. Man later som om det er regjeringen som satser og bygger. Bilistene skal bidra med 6 590 mill. kr for å bygge disse to strekningene som vi har diskutert i dag. Det statlige bidraget er 3,1 mrd. kr, altså under halvparten av det bilistene skal bidra med. Jeg tror kanskje man ikke burde fortsette å skryte så altfor mye av at det er regjeringen som gjør det. Det statlige bidraget er jo de 55 milliardene som bilistene allerede betaler inn i år i skatter og avgifter – i tillegg blir de pålagt bompenger.

Så til Høyre: Jeg hørte at representanten Halleraker syntes at vi hadde frodige uttalelser. Det må han få lov til å mene. Han sier at for Høyre er det slik at det er ønsket fra et lokalt miljø. Jeg er litt usikker på om det er et gledelig ønske hvis man står med en pistol mot tinningen og får beskjed om at enten gjør dere som vi sier, eller så får dere ingenting. For alternativet til det politiske flertallet i denne salen er: Betaler dere ikke bompenger, får dere ikke vei. Det er trusselen som kommer. For Fremskrittspartiet er det slik at E6 er hovedferdselsåren fra Oslo til Trondheim eller fra Trondheim til Oslo, litt avhengig av hvilken by man kommer fra, og når det er viktig hva som kommer først. Det er en av de viktigste veiene mellom noen av de største byene i Norge, og det er det viktig å ha med seg. Det synes Fremskrittspartiet er viktig, og derfor ønsker vi å bygge full firefelts vei også.

Så er det slik at jeg har utfordret Høyre: Ikke vær så forsiktig nå! Støtt forslaget om å få firefelts vei på denne strekningen! Det er jo egentlig det dere ønsker, men dere tør ikke helt å ta sats og gjøre det. Men vi utfordrer dere til å gjøre det og bli med på full firefelts vei.

Så til statsråden: I motsetning til regjeringen følger Fremskrittspartiet opp den nasjonale transportplanen som vi har vedtatt, og derfor ønsker vi å bygge firefelts vei fra Oslo til Trondheim eller Trondheim til Oslo.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [12:18:26]: Jeg er glad for at Oppland får mye ny vei. Jeg er glad for at E6 nå blir utbygd over visse strekninger og blir mye bedre. Jeg er glad for at vi kanskje får en del færre ulykker på en så svært ulykkesbelastet vei som det E6 er. Jeg er glad for at tungtransporten på E6 på visse strekninger nå kommer utenfor tettstedene, og jeg er glad for at de landbruksmaskinene som tidligere har gått på disse strekningene, nå kommer bort fra E6.

Jeg tror også at de som bor i Gudbrandsdalen og bruker veien, er like glad som meg for akkurat det. Om de er like glad for at de må være med og betale enda mer på veien, er jeg litt i tvil om.

Som det har blitt nevnt tidligere her, er årsdøgntrafikken ikke stor nok på visse strekninger til fire felt, men det er slik at årsdøgntrafikk er et gjennomsnitt. Oppland er et av Norges største – om ikke det største – turist- og hyttefylket i Norge. E6 er en av de veiene og Oppland er et av de fylkene som har størst gjennomgangstrafikk i Norge. Til tider er trafikken enorm. Jeg tror at hvis en hadde tatt hensyn til dette, ville også en utbygging av fire felt over hele strekningen vært mye mer realistisk og aktuell enn det den er i dag.

Regjeringen satser på samferdsel, sa bl.a. representanten Tingelstad Wøien.

Ja, det er ikke noe tvil om det. Men det er ikke noe problem å satse når man satser med andres penger. Når man satser stort og det er andre som skal betale regningen, er det liksom veldig lett å satse lite grann i hvert fall. Det er det som skjer her. Regjeringen satser, og bilistene betaler.

Representanten Hoksrud var inne på det, og jeg har selv vært kommunepolitiker, som de fleste sikkert her har, og sittet i kommunestyret der det ble besluttet å bygge vei. Det var veldig enkelt: Hvis dere ikke godtar bom, blir det ikke noen vei – «take it or leave it». Da var det i grunnen veldig enkelt for de fleste kommunestyrerepresentanter å si: Ok, vi vil ha denne veien, for vi har ventet på den i 30 år, så det er kanskje på tide at vi får den.

Så helt til slutt: Rudihagen var opptatt av framdriften hvis man skulle bygge firefelts vei, og lurte på hvordan Fremskrittspartiet ville ha klart det. Ja, det er kanskje sånn at man i Fremskrittspartiet er noe mer effektive enn det man er i Arbeiderpartiet.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [12:21:18]: Jeg har bare lyst til å gjenta et spørsmål til Fremskrittspartiet: Hvor stor blir regningen med firefeltsveier over hele Norge, som dere strør rundt dere med? Det lurer jeg på. Jeg har sett et inndekningsforslag som kom i sommer, da Fremskrittspartiet var rundt i alle lokalaviser og foreslo at inntektene fra fotoboksene skulle gå til den enkelte kommune, så hver ordfører fikk sin boks. Så jeg har bare et spørsmål: Kan Fremskrittspartiet garantere at det ikke vil bli noen bompenger hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering til høsten?

Så bare en liten kommentar til slutt. Vi skryter av at vi bygger veier. Ja, det gjør vi faktisk. Vi bygger i hvert fall veier, vi, og så stemmer vi for utbyggingen. Fremskrittspartiet er glade – og stemmer imot.

Lars Myraune (H) [12:22:29]: I de siste innleggene har vi fått et par angrep på Øyvind Halleraker. Ettersom han ikke er i salen, fant jeg det riktig å si noen ord.

Det er ingen overraskelse for noen at det mellom Fremskrittspartiet og Høyre er en viss forskjell i synet på bompenger når det gjelder å finansiere vei. Men at vi skulle få sånne utslag som vi har fått nå, har ikke vært Høyres politikk – det å si til enhver rundt omkring i kongeriket at betaler man ikke bompenger, får man aldri noen vei. Det har aldri vært hensikten og aldri vært sagt, kanskje med unntak av noen få steder der en spesiell vei ikke har greid å få prioritet på statsbudsjettet.

Vi skulle naturligvis sett at det var firefelts vei oppover Gudbrandsdalen, eller E6-en, så mye som overhodet mulig, men nå er det jo engang sånn at utbygging av vei er en del av prioriteringen i bruken av midlene. Vi har riktignok foreslått at man må finne en annen finansieringsform for å få mer igjen for pengene. Det har jo for så vidt statsråden også gitt uttrykk for at hun har sympati for. Men når det gjelder nettopp bakgrunnen for utbygging av firefelts vei, har statsråden i dag påpekt at det er ÅDT-en som er grunnlaget også for de malene som brukes når man bygger vei. Det er nå engang sånn at hvis det er veldig lenge til man kommer opp på det nivået der man ifølge standarden forlanger en firefelts vei, kan det jo være samfunnsøkonomi i å vente litt med det.

Jeg skal ikke gå noe særlig lenger inn på dette enn å si at vi i utgangspunktet har stor forståelse for at man bruker ÅDT som grunnlag for å bygge ut vei. Når Hoksrud nå ber om at Høyre besinner seg i dag og stemmer for deres forslag, må jeg nok si at jeg ikke er sikker på at det er så lurt. Skal man beslutte i dag at det skal bli en firefelts vei på hele denne strekningen, betyr det jo at det må utsettes, og man må begynne ny planlegging. Det mener vi ikke. Vi mener det er fornuftig å godta det som ligger på bordet i dag.

Arne Sortevik (FrP) [12:24:58]: Vi har registrert bekymring fra partiet Høyre omkring bruken av ÅDT, og at Høyre gjerne vil at man skal se nærmere på dette. Jeg forstår at Høyre ikke ønsker å støtte Fremskrittspartiets forslag 2, som er en sak om å endre veinormalene. Men jeg registrerer heller ikke at Høyre har eget forslag knyttet til bruk av ÅDT og bygging av ny vei.

Det er også slik at Høyre har stemt for alle de bompengeprosjektene som Stortinget i de siste åtte årene har behandlet. Det begynner å nærme seg 60 prosjekter – 60 prosjekter på nesten åtte år – og regningen som er sendt videre, den ekstra transportskatten, også fra partiet Høyre, er på 127 mrd. kr, som vi nå gjentar for tredje gang i løpet av to saker.

Så er det grunn til å si at Fremskrittspartiet stemmer for prosjektene, men vi har egen finansiering. Vi ønsker altså at staten skal betale for å bygge statens veier. Vi gjør det fordi vi mener at staten har god råd, og at det ikke på noen måte ødelegger Norges økonomi om staten bygger nye, moderne, sikre, effektive og miljøvennlige veier. Det er faktisk nettopp slik at bygger vi mer vei – investere rikdommen vår i å bygge en moderne infrastruktur i Norge – er det økonomifremmende. Det skaper konkurransekraft, og det skaper vekst i økonomien. Det er ingen grunn til at bilistene skal tvinges til å kjøpe vei basert på tvungen avbetaling.

Men det er også slik – det må jo være til representanten Rudihagen og andre, ja, faktisk også statsråden – at Fremskrittspartiet følger egen plan. Vi er fremdeles i en gjeldende planperiode, 2010–2019. For snart fire år siden la Fremskrittspartiet frem egen alternativ NTP. Jeg vil anbefale dokumentet til statsråden. Der fremgår finansieringen, bl.a. av firefelts E6 fra Oslo til Trondheim, eller fra Trondheim til Oslo, så vi mener jo at vi har dekning for å foreslå det vi nå foreslår. Vi ønsker å bygge moderne veier som kan ta den trafikketterspørselen som vi vet kommer. Folk reiser stort sett ikke for moro skyld. De reiser fordi de har et transportbehov. Det vi kan være ganske sikre på, er at transportbehovet vil være langt høyere enn den dimensjoneringen regjeringen legger til grunn, også for utbygging av veiprosjektet i denne saken, på samme måte som vi har en trafikkprognose for prosjektet i forrige sak. Trafikken vil langt overgå de prognosene.

Bård Hoksrud (FrP) [12:28:18]: Egentlig lurer jeg på om representanten Tingelstad Wøien vil forstå, eller om hun egentlig ikke vil forstå, hva som faktisk står i forslaget til vedtak. Hvis hun leser Fremskrittspartiet forslag, er det veldig klart og tydelig: Vi ønsker å bygge veien, men vi ønsker å bygge den med fire felt.

Det er altså sånn at Fremskrittspartiet har inndekning for de forslagene vi kommer med, og det handler om at vi legger fram vår nasjonale transportplan. Vi har ikke foreslått å bygge firefelts vei over hele landet. Det er bare å gå inn og se på forslaget til Nasjonal transportplan og det vi faktisk foreslår.

Til representanten Myraune: Han sa at jeg ba Høyre om å besinne seg. Det sa jeg aldeles ikke. Jeg sa: Tør å være litt freske og bli med på et forslag dere egentlig er enig i! Det var det jeg utfordret representanten Myraune og Høyre på.

I Fremskrittspartiet diskuterer vi litt hvor raskt det er viktig å bli verdens største eiendomsselskap. Kanskje vi har litt bedre tid på å bli eiere av flere handlegater i London eller Paris – eller Polen. Til og med i New York skal vi nå begynne å kjøpe handlegater, fordi det er flott og fint å investere penger i eiendommer i utlandet. Da sier Fremskrittspartiet: La oss bruke noe mer av de pengene som flertallet putter inn i aksjer, obligasjoner og – ikke minst – i handlegater rundt omkring i verden, til å bygge infrastruktur i Norge.

Vi har fått dokumentert fra NHO, Cambridge Systematics International og andre at det å investere i infrastruktur i Norge er noe av det beste vi kan bruke pengene på. Det er den beste investeringen. Oljefondet har altså gitt 2,5 pst. avkastning i året de siste ti årene. Cambridge Systematics International sier at hvis man hadde investert pengene i de rette samferdselsprosjektene på vei, ville vi fått tilbake 3,49 kr for hver krone vi investerer. Det kan ikke oljefondet eller aksjer i utlandet eller handlegater i London, Paris, eller snart New York, hamle opp med. Det er lønnsomt å investere i vei. Derfor mener Fremskrittspartiet at i stedet for bare å skyve regningen over på bilistene – i tillegg til alle de andre avgiftene og skattene som bilistene allerede betaler – bruker man noe mer penger på det og litt mindre penger på å bli verdens største eiendomsselskap. Det vil ta litt lenger tid, men jeg er overbevist om at vi kommer til å bli verdens største eiendomsselskap likevel, fordi vi tar inn så enormt store summer på oljen, og vi hadde altså et overskudd i fjor på nesten 380 mrd. kr. Da kan vi kanskje vente litt med å bli størst i verden på eiendom, og heller bruke pengene på innbyggerne våre i Norge.

Tone Merete Sønsterud (A) [12:31:37]: Det er ganske interessant å høre på representanten Hoksruds siste innlegg – og som i tillegg tar mål av seg til å sitte i regjering sammen med Høyre. Man kan bare undre seg på hva slags økonomisk politikk vi vil få med Fremskrittspartiet og Høyre i regjering – hvis så skulle bli tilfellet.

Dessuten må debatter om bompenger og veisaker være lite utfordrende for Fremskrittspartiet å delta i. Det er akkurat den samme ordlyden hver eneste gang, i hvert eneste innlegg, i hver eneste replikk. Det eneste som endres, er stort sett tall og stedsnavn.

Man kan si at det er tre måter å betale vei på: Den ene er at bilistene er med på å betale veien. Alternativet er at man øker skattene, sånn at alle må være med på å betale for veien – eller man tar det fra oljefondet.

Det har tidligere vært nevnt her at Nord-Trøndelag ikke har peiling på hvor mye det vil koste med fire felt over hele fylket, det samme gjelder Hedmark. Det skal bygges fire felt over hele fylket uansett hvor stor trafikkmengden måtte være. Tallet har de altså ikke, men det er bare å hente fra oljefondet, Pensjonsfondet, det er ikke noe problem i det hele tatt.

Vår viktigste sak er en ansvarlig økonomisk politikk. Den er viktig for rente- og kronekurs, som igjen er viktig for eksportnæringen, som er viktig for arbeidsplasser og for å bevare en sterk velferdsstat. Fremskrittspartiets viktigste sak er bompenger, og det er det som skiller oss og Fremskrittspartiet.

Presidenten: Representanten Anne Tingelstad Wøien har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Anne Tingelstad Wøien (Sp) [12:33:24]: Jeg har bare en veldig kort merknad.

Hvis det er sånn at det er antydet rundt 100 mrd. kr som skal brukes bare i Trøndelag, lurer jeg på hva det totale regnestykket for å fjerne bommer og bygge firefelts veier over hele landet er, og hvor mye Fremskrittspartiet egentlig har tenkt å legge inn i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det vil jeg gjerne ha et svar på.

Så konstaterer jeg at Fremskrittspartiet fortsatt er kjempeglad for all utbygging av veier, men de fortsetter å stemme imot. Da blir det – med all respekt å melde – bare prat.

Kan Fremskrittspartiet garantere at det ikke blir bompenger med Fremskrittspartiet, hvis Fremskrittspartiet kommer i regjering til høsten?

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt to forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget godkjenner utbyggingsetappen på E6 mellom Ringebu og Otta – strekningen Frya–Sjoa – i Oppland slik det er omtalt i Prop. 51 S (2012–2013), men basert på standard S5, dvs. 20 m bredde, fire felt med midtrekkverk og fart på 90 km/t, og med statlig finansiering. Statlig reguleringsplan må om nødvendig brukes for å sikre planlagt fremdrift med bedre veistandard. Midler forskotteres fra staten dersom det er nødvendig for planlagt fremdrift i saken. Statlig finansiering dekkes inn i revidert nasjonalbudsjett.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest legge frem en sak om endring av veinormalene der utbygging av europavei og viktige riksveier baseres på vei med minst fire felt og 20 meters bredde, midtrekkverk og fart på minst 90 km/t.»

Det voteres alternativt mellom komiteens innstilling og forslagene fra Fremskrittspartiet.

Komiteen hadde innstilt:
  • 1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E6 på strekningen Frya–Sjoa i Oppland. Vilkårene går fram av Prop. 51 S (2012–2013) og Innst. 177 S (2012–2013).

  • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 76 mot 22 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 21.33.08)