Stortinget - Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10

Dato: 21.03.2013

Formalia

Presidenten: Fra representanten Freddy de Ruiter foreligger søknad om velferdspermisjon torsdag 21. mars.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Line Vennesland, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Line Vennesland er til stede og vil ta sete.

Statsråd Rigmor Aasrud overbrakte 1 kgl. proposisjon (se under Referat).

Presidenten: Representanten Peter N. Myhre vil framsette et representantforslag.

Peter N. Myhre (FrP) [10:01:46]: Jeg har gleden av å overlevere et representantforslag på vegne av representantene Ib Thomsen, Christian Tybring-Gjedde, Hans Frode Kielland Asmyhr og meg selv om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området.

Presidenten: Representanten Øyvind Korsberg vil framsette et representantforslag.

Øyvind Korsberg (FrP) [10:02:39]: På vegne av representantene Siv Jensen, Solveig Horne, Ib Thomsen og meg selv vil jeg fremme representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om OL i 2022.

Presidenten: Representanten Ib Thomsen vil framsette et representantforslag.

Ib Thomsen (FrP) [10:03:06]: På vegne av stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og meg selv vil jeg fremme forslag om et modernisert bokmarked.

Presidenten: Representanten Ingebjørg Godskesen vil framsette et representantforslag.

Ingebjørg Godskesen (FrP) [10:03:28]: Jeg vil på vegne av Bård Hoksrud, Arne Sortevik, Jan-Henrik Fredriksen og meg selv framsette forslag om å fullføre utbyggingen av rv. 9 med gul midtstripe, gjennom hele Setesdalen.

Presidenten: Representanten Torbjørn Røe Isaksen vil framsette et representantforslag.

Torbjørn Røe Isaksen (H) [10:03:52]: På vegne av stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Sylvi Graham, Trine Skei Grande, Kjell Ingolf Ropstad og meg selv ønsker jeg å fremsette forslag om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet.

Presidenten: Representanten Nikolai Astrup vil framsette et representantforslag.

Nikolai Astrup (H) [10:04:19]: På vegne av representanten Siri A. Meling og meg selv har jeg gleden av å legge frem representantforslag om en stortingsmelding om rikets miljøtilstand.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informere om at møtet fortsetter utover kl. 16.