Stortinget - Møte torsdag den 21. mars 2013 kl. 10

Dato: 21.03.2013

Referatsaker

Sak nr. 13 [20:40:24]

Referat

 • 1.(193)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2012 (Dokument 9 (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 2.(194)

  Terrorberedskap. Oppfølging av NOU 2012: 14 (Meld. St. 21 (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(195)

  Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen) jf. Meld. St. 21 (2012–2013) (Prop. 77 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen unntatt kap. 456 og 3456 som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen og kap. 1733 som sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.