Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2013 kl. 12

Dato: 02.04.2013

Dokumenter: (Innst. 216 S (2012–2013), jf. Prop. 62 S (2012–2013))

Sak nr. 3 [12:06:21]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.