Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Den 4. desember 2012 ble det i Brussel undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. oktober 2012. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Niels Engelschiøn og på vegne av Jamaica undertegnet ambassadør Vilma McNish.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måneden som følger etter datoen for den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for opplysninger for tidligere inntektsår.

I regi av Nordisk ministerråd har de 7 nordiske land ført felles forhandlinger med en rekke jurisdiksjoner som har opprettholdt lovgivning som hindrer innsyn i inntekts-, formues- og eierskapsforhold knyttet til nordiske skattebetalere, med sikte på å få i stand avtaler om innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker.

De jurisdiksjoner en forhandler med har tidligere gitt bindende erklæringer til OECD om at de vil implementere den standard for innsyn i og utveksling av opplysninger i skattesaker som er etablert i OECDs mønsteravtale artikkel 26.

Norge har en skatteavtale med Jamaica, undertegnet i London 3. september 1992, men artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skattesaker tilsvarer ikke bestemmelsen (artikkel 26) i OECDs mønsteravtale av 2010. Det vil si at etter gjeldende avtale er Jamaica ikke forpliktet til å gi norske skattemyndigheter innsyn i kontoer og andre opplysninger som innehas av banker og finansinstitusjoner i Jamaica, om eierforhold til for eksempel selskaper og truster knyttet til norske skattytere, eller å gi opplysninger i saker der Jamaica ikke har egen skatteinteresse.

Av de øvrige nordiske land har Danmark og Sverige tilsvarende skatteavtaler som Norge. Finland, Færøyene, Island og Grønland har ikke alminnelige skatteavtaler med Jamaica og vil derfor inngå egne avtaler om utveksling av opplysninger i skattesaker.

Norge og Jamaica er enige om å oppdatere artikkel 27 om utveksling av opplysninger i gjeldende skatteavtale til den standard som framgår av artikkel 26 i OECDs mønsteravtale av 2010, og å oppdatere artikkel 29 om selskaper som er holdt utenfor ved begrensninger av fordeler. Danmark og Sverige vil ta inn tilsvarende regler.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måned som følger etter siste notifikasjon om at partene har gjennomført nødvendige interne prosedyrer for ikrafttredelse og får virkning på samme dag. Protokollens bestemmelser skal gis tilbakevirkende kraft slik at partene kan anmode om opplysninger som gjelder forutgående inntektsår.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Gerd Janne Kristoffersen, Marianne Marthinsen, Nina Mjøberg, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ida Marie Holen, fung. leder Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, slutter seg til regjeringens forslag om å samtykke til å sette i kraft endringsprotokollen til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012.

Oslo, i finanskomiteen, den 5. mars 2013

Ketil Solvik-Olsen

Torfinn Opheim

fung. leder

ordfører