Stortinget - Møte tirsdag den 23. april 2013 kl. 10

Dato: 23.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 13 [17:59:57]

Referat

 • 1.(290)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) (Lovvedtak 43 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 44 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 19. april 2013

   Enst.: Vedlagt protokollen.

 • 2.(291)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en klar tidsfrist for overgang til femårig, mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning (Dokument 8:70 S (2012–2013))

 • 3.(292)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital (Dokument 8:72 S (2012–2013))

 • 4.(293)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Ulf Leirstein om innføring av stillingsgaranti for politistudenter som har bestått Politihøgskolen (Dokument 8:97 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2–4 avvises, jf. forretningsordenens § 38 annet ledd bokstav e, jf. § 37 femte ledd.

 • 5.(294)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Robert Eriksson om lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt (Dokument 8:103 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(295)

  Endringer i lov om statlig naturoppsyn (Prop. 121 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(296)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy og Hans Olav Syversen om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd (Dokument 8:106 S (2012–2013))

 • 8.(297)

  Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) (Prop. 120 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 9.(298)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester (Dokument 8:92 S (2012–2013))

 • 10.(299)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Morten Ørsal Johansen om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring (Dokument 8:94 S (2012–2013))

 • 11.(300)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 20. februar 2013 (Prop. 125 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes finanskomiteen.

 • 12.(301)

  Morgendagens omsorg (Meld. St. 29 (2012–2013))

 • 13.(302)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen, Christian Tybring-Gjedde og Peter N. Myhre om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen (Dokument 8:101 S (2012–2013))

 • 14.(303)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen og Jon Jæger Gåsvatn om å innføre et såkalt «pakkeforløp» og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark (Dokument 8:102 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 12–14 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 15.(304)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom (Dokument 8:91 S (2012–2013))

 • 16.(305)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om en økning i antall og reform av norske fengselsplasser (Dokument 8:95 S (2012–2013))

 • 17.(306)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om handlingsplan mot tigging (Dokument 8:96 S (2012–2013))

 • 18.(307)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar iverksettelse av straffeloven (Dokument 8:98 S (2012–2013))

 • 19.(308)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om en verdig voldsoffererstatning (Dokument 8:99 S (2012–2013))

 • 20.(309)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskaper (Dokument 8:107 S (2012–2013))

 • 21.(310)

  Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) (Prop. 122 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 15–21 sendes justiskomiteen.

 • 22.(311)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad og Øyvind Håbrekke om et verdiløft i skolen (Dokument 8:90 S (2012–2013))

 • 23.(312)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug og Bente Thorsen om opprettelse av realfagsgymnas (Dokument 8:100 S (2012–2013))

 • 24.(313)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Ingunn E. Ulfsten og Geir Jørgen Bekkevold om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene (Dokument 8:104 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 22–24 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 25.(314)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Morten Ørsal Johansen om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyning og avløp (Dokument 8:109 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 26.(315)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Bård Hoksrud om rammevilkår for norsk skogbruk og trefordelingsindustri (Dokument 8:93 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 27.(316)

  Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad – Sky i Vestfold (Prop. 123 S (2012–2013))

 • 28.(317)

  Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.) (Prop. 124 L (2012–2013))

 • 29.(318)

  Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) (Prop. 126 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 27–29 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 30.(319)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Arvid Svendsen, Hans Olav Syversen og Ingunn E. Ulfsten om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk (Dokument 8:105 S (2012–2013))

 • 31.(320)

  Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 (Dokument 17 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 30 og 31 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande har bedt om ordet til referatsak nr. 291.

Trine Skei Grande (V) [18:01:54]: Vi vil gjerne uttrykke at vi er uenig i presidentskapets vurdering av vår sak. Vi har tidligere behandlet femårig lærerutdanning mange ganger. Det som har skjedd siden trontaledebatten, da det forslaget var oppe, er at stort sett alle partier i denne sal har sagt at de er for en femårig lærerutdanning. Da er spørsmålet: Når skal vi innfase den, og hvordan skal den innfases? Det er bred politisk enighet om at man trenger den. Det er det som er spørsmålet i Dokument nr. 8-forslaget – ikke hvorvidt den skal innføres, men når den skal innføres. Vi er uenig i presidentskapets vurdering.

Presidenten: Presidentskapet har avgjort dette i overensstemmelse med forretningsordenen.

Første visepresident Øyvind Korsberg har bedt om ordet.

Første visepresident Øyvind Korsberg [18:02:56]: Det er helt riktig at presidentskapet har fattet beslutning i denne saken og i to andre saker som opplever samme skjebne – for å bruke det uttrykket. Det framgår klart av Stortingets forretningsorden at disse forslagene skal avvises. Jeg har også registrert at Venstre heller ikke hadde fremmet noe alternativt forslag da vi behandlet referatet i sted. Jeg tror presidentskapet har fattet en riktig beslutning. Hele Stortinget har sluttet seg til forslaget fra presidentskapet.

Presidenten: Da anser presidenten at dagens kart er ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.