Stortinget - Møte tirsdag den 23. april 2013 kl. 10

Dato: 23.04.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:28]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om god kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ((Innst. 250 S (2012–2013), jf. Meld. St. 10 (2012–2013)))

 • Sak nr. 2 [11:54:36]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (åpningstider og salg i forbindelse med helligdager) ((Innst. 252 L (2012–2013), jf. Dokument 8:32 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [12:26:33]

  Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:
  «Høyre har foreslått at den neste store helsepolitiske reformen skal være et løft for rehabiliteringsfeltet, med en forpliktende opptrappingsplan. Det har vært bred enighet om dette. En enstemmig helse- og omsorgskomité skrev i 2006 at «habilitering og rehabilitering må bli det neste store satsingsområdet i helsesektoren». Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten fra våren 2012 slo imidlertid fast følgende: «Det er ikke mulig å dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd (...) ... ingen økt kapasitet fra 2005 til 2010.» For kommunenes del er det heller ikke noe positivt bilde, viser rapporten, som også peker på mangelfulle overganger mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.
  Hva vil statsråden gjøre for å innfri regjeringens løfter på rehabiliteringsfeltet fra Soria Moria I og II, og Stortingets krav om en klar prioritering av rehabilitering?»

 • Sak nr. 4 [13:31:01]

  Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:
  «ALS, amyotrofisk lateral sklerose, er en sjelden, alvorlig og uhelbredelig sykdom. I Norge er det ca. 300–400 personer som har denne diagnosen. Det er blitt registrert en jevn økning i Norge de siste tiår, og menn rammes hyppigere enn kvinner. De som rammes, er stort sett i 50-årsalderen, men noen er også yngre. Vi vet lite om årsaken til sykdommen. ALS-rammede har behov for betydelig hjelp, støtte og pleie etter som sykdommen utvikler seg. Tilbudet oppleves imidlertid som mangelfullt.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse pasientene får nødvendige helse- og omsorgstjenester, og er det behov for å etablere faglige nasjonale retningslinjer for å sikre lik behandling uavhengig av hvor de bor i landet?»

 • Sak nr. 5 [14:16:31]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.) ((Innst. 221 L (2012–2013), jf. Prop. 53 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 6 [14:26:43]

  Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974, m.m.

  (

  (Innst. 222 S (2012–2013), jf. Prop. 54 LS (2012–2013))

  )
 • Sak nr. 7 [14:27:07]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009)

  (

  (Innst. 223 L (2012–2013), jf. Prop. 54 LS (2012–2013))

  )
 • Sak nr. 8 [14:30:11]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justis- og beredskapsministeren:«Høyres justisfraksjon besøkte i mars 2013 det svært vellykkede tiltaket Nettverk etter soning. Det er ikke lett for løslatte fra norske fengsler å komme tilbake til det såkalte normalsamfunnet. Halvparten av dem som løslates, kommer tilbake til fengsel. Rusproblemer, nekt av mulighet til å opprette bankkonto og ikke minst gjeldsproblematikk kan forklare mye av dette. Nav er forutsatt å ha en rolle det ikke nødvendigvis fyller, og det offentlige oppleves som langt mindre løsningsorientert knyttet til gjeld enn f.eks. private bedrifter eller inkassoselskaper. Det gjør at svært mange innsatte føler seg tryggere i fengselscellen enn ute, og i noen tilfeller faktisk søker seg tilbake til fengsel fordi det ikke er mulig for dem å leve i det såkalte normalsamfunnet. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soning og andres erfaringer og kompetanse brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfunnet?»

 • Sak nr. 9 [15:23:06]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (Tiltak for å styrke samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012–2013) ((Innst. 254 S (2012–2013), jf. Prop. 77 S (2012–2013), kap. 456 og 3456))

 • Sak nr. 10 [15:27:52]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven ((Innst. 256 L (2012–2013), jf. Prop. 69 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 11 [16:08:37]

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy) ((Innst. 255 L (2012–2013), jf. Prop. 80 L (2012–2013)))

 • Sak nr. 12 [16:46:45]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Borghild Tenden, Per-Willy Amundsen og Kjell Ingolf Ropstad om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang ((Innst. 251 S (2012–2013), jf. Dokument 8:31 S (2012–2013)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.03.