Stortinget - Møte torsdag den 30. mai 2013 kl. 10

Dato: 30.05.2013

Dokumenter: (Innst. 340 S (2012–2013), jf. Dokument 8:85 S (2012–2013))

Sak nr. 7 [12:00:01]

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet

Talere

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 24 minutter og fordeles med inntil 3 minutter til hvert parti og inntil 3 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, også får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Jenny Klinge (Sp) [12:01:22]: (ordførar for saka): Dette representantforslaget, om tiltak for «å bekjempe det moderne slaveriet», tek opp eit viktig tema. Stortinget har debattert temaet fleire gonger i perioden, og seinast i samband med tre interpellasjonar sist i april. Det viser at vi tek problemet på alvor.

For den raud-grøne regjeringa har det vore viktig med konkrete tiltak for å kjempe mot menneskehandel og utnytting av andre menneske. Stortinget vedtok det vi ofte kallar sexkjøplova, i 2008, for å redusere etterspørselen gjennom å gjere det ulovleg og dermed vanskelegare å få kjøpt sex, men ikkje minst også for tydeleg å understreke at vi ikkje meiner det er rett å kjøpe andre menneske på dette viset. Lova har både ei strafferettsleg og ei normativ side.

Komiteen peikar på at det i tillegg til lovreguleringa må vere sosiale tiltak for å hjelpe dei som blir offer for menneskehandel. Aktuelle tiltak kan gå på bustad, rusbehandling osv.

I og med at vi har debattert temaet så nyleg som vi har, vil eg vise til den debatten og dei merknadene vi hadde også i dei sakene. Eg takkar forslagsstillarane for å ta opp eit viktig tema. Eg er sikker på at alle partia kjem til å arbeide mykje med dette temaet vidare – eg oppmodar alle om det. Vi ser no at det i aukande grad kjem folk frå andre land som utnyttar andre menneske, og som tener grovt med pengar på å tvinge andre til prostitusjon, til å stele, til å selje narkotika osv. Dette er eit problem som vi må ta på høgste alvor framover. Det skal ikkje skje i Noreg i det moderne samfunnet som vi skulle ønskje det var.

Åse Michaelsen (FrP) [12:03:09]: Representantforslaget fra Kristelig Folkeparti viser at vi alle, uansett parti, har disse utfordringene høyt på dagsordenen. Som saksordføreren sa, bare de siste månedene har vi hatt tre interpellasjoner om samme tema. Så vi er alle enig i utfordringene, men har litt forskjellige løsninger på hvordan vi skal gjøre det.

Jeg hadde ikke tenkt å gå inn på de forskjellige forslagene her, men jeg skal ta noen av dem som blir fremmet av oss. Vi er fremdeles imot sexkjøploven. Andre tiltak enn forbud må ses på, nettopp for å hjelpe dem som ufrivillig må prostituere seg. Vi har nevnt det før, vi må følge pengestrømmen inn og ut av Norge mye sterkere. Derfor fremmer vi to forslag som er direkte knyttet til dette, både om valutatransaksjoner og om valutahunder.

Når det gjelder prostitusjon og rusavhengighet, må det målrettet jobbes for å opprette flere avrusningsenheter. I tillegg må man ha sterk oppfølging over lang tid for å få folk ut av miljøet. Det er også en utfordring ikke alle vil ta inn over seg at mange mindreårige asylsøkere blir utsatt for trafficking. Så hvordan kan vi beskytte dem best mulig? Vi fremmer et forslag om lukkede forsterkede mottak, som får full kontroll med hvem som tar kontakt, og som ikke minst kan hjelpe og kartlegge den enkeltes behov, og hjelpe til slik at disse barna blir beskyttet og ikke blir lokket eller truet med ut i elendigheten. Dessverre står vi alene om dette forslaget foreløpig.

Også behovet for en langt strengere ID-kontroll ved grensen ved mistanke om menneskehandel må på plass. Flere og bedre ressurser må settes inn, da grensen er siste skanse inn mot Norge.

Jeg registrerer at Kristelig Folkeparti ikke har fremmet forslagene i salen. De ligger heller ikke på vårt bord. Det synes jeg er leit – det var veldig mange gode forslag der, særlig forslag nr. 6 i dokumentet, som er veldig viktig. Vi håper at dette forslaget vil dukke opp igjen så snart som mulig.

Ellers tar jeg opp alle forslagene som vi er alene om, og dem vi er sammen med Høyre om.

Presidenten: Representanten Åse Michaelsen har tatt opp de forslagene hun refererte til.

André Oktay Dahl (H) [12:05:47]: Jeg er enig med sistnevnte taler. Når det gjelder det forslaget, vil jeg tippe at det vil bli en del av en eventuell regjeringsforhandling så fort vi får vunnet valget.

Men når det er sagt, det viktigste vi gjør når vi diskuterer moderne slaveri, er å se at det er mer enn det som etter min mening var det snevre utgangspunktet for de tre nærmest likelydende interpellasjonene som vi behandlet i april, som så godt som utelukkende handlet om tvangsprostitusjon. Hvis vi binder oss opp til at alt handler om prostitusjon, evner vi ikke å se bredden i all den menneskehandelen som skjer, fordi man på en måte har «Lilja 4-ever»-brillene på. Slaveri er veldig mye mer, og kun fantasien setter egentlig grenser for hvordan rå og kyniske bakmenn og bakkvinner kan bruke, og medvirke til å bruke, et annet menneskes kropp igjen og igjen. Ikke minst må politi, toll, hjelpeapparat og andre evne å se at det som ved første øyekast ser ut til å være en kriminell, vel så gjerne kan være et offer for menneskehandel. Og ikke minst må spørsmålet om slaveri diskuteres av langt flere enn den litt engere kretsen av justispolitikere og litt spesielt interesserte, helst kvinner, som ofte gjør det. For slaveri foregår på alle sektorer, og de som til vanlig er opptatt av f.eks. næringslivets rammevilkår og den slags, må også stille spørsmål ved om temaene de diskuterer, har noe med menneskehandel å gjøre når de diskuterer dem.

Vi må også fremover stille oss spørsmålet om refleksjonsperioden i det hele tatt fungerer skikkelig, og at ikke lengden på den blir en sovepute. For å få til et krafttak på det hele og sette det hele mer i system håper jeg at regjeringspartiene kan støtte vårt forslag om en egen nasjonal rapportør, som Høyre foreslo midler til ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Hvis ikke håper jeg og tror det er noe som en ny borgerlig regjering raskt vil kunne få på plass.

De syv fellesforslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet, som i overveiende grad er støtte til Kristelig Folkepartis viktige initiativ, er viktige forslag for å bedre innsatsen mot menneskehandel. Når det gjelder politianalysen som straks legges frem, er det viktig at vi er sikre på at politiet etter en politireform blir bedre på bekjempelse av menneskehandel, fordi forskjellene vi ser i dag, er for store når det gjelder resultater som de ulike distriktene oppnår. Vi er også opptatt av at frivilligheten må styrkes og ikke f.eks. trues med kutt fordi man kanskje er uenige om effekten av sexkjøploven.

Justiskomiteen avgir straks sak om bedre vitnebeskyttelse. Norge må ha et regelverk som sikrer vitner til menneskehandel bedre, og som ikke svekker internasjonalt samarbeid. Høyre vil at anonym vitneførsel også skal skje i menneskehandelsaker, og, la oss si det slik, vi har stor tro på at f.eks. saksordfører Bøhler vil kunne bidra til enstemmighet om et slikt standpunkt, uten å foregripe avgivelsen av den saken.

Til slutt: Vi må følge pengene, fordi det er den eneste måten man virkelig kan få tatt noen på, og det må svi hardere, langt hardere enn i dag, å bli tatt.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [12:08:57]: Dette er en sak som hadde fortjent mye mer tid enn 3 minutter på hvert parti. Heldigvis hadde vi en god debatt og en god runde da Stortinget hadde tre interpellasjoner om tilnærmet samme tema. For Kristelig Folkeparti er det en viktig sak, som vi ønsker å løfte opp, og derfor var det også naturlig for oss å komme med en rekke forslag gjennom dette representantforslaget.

Vårt utgangspunkt er at det som ofte blir tatt for gitt, at slaveriet er over, at det er historie, at det er noe som skjedde for lenge siden, faktisk ikke stemmer, og at det dessverre er flere slaver i dag enn det noen gang har vært. Antislaveriorganisasjonen Free the Slaves sier at det er 27 millioner mennesker som lever i slaveri i dag, og det er alle typer sektorer. Det er prostitusjon, det er tigging, det er tvangsarbeid, det er mennesker som blir tvunget til å gjøre ting mot sin vilje.

Så har jeg behov for å forklare at ved en inkurie er ikke forslagene i vårt representantforslag lagt fram i salen i dag, så dessverre får vi ikke mulighet til å stemme over dem. Men alle ser jo intensjonen i forslagene til Kristelig Folkeparti. Vi skulle gjerne ha fremmet dem hvis det var mulig, men det er dessverre ikke mulig nå. Det er en forklaring til representanten fra Fremskrittspartiet.

Så må jeg takke for rosen for forslagene. Vi skulle veldig gjerne stemt for dem, vi også, selvfølgelig.

I tillegg vil jeg bare si at av de forslagene som ligger i komitéinnstillingen, støtter Kristelig Folkeparti alle unntatt forslag nr. 8. Vi støtter altså forslagene nr. 1–9 unntatt nr. 8.

Så har jeg behov for å si at for Kristelig Folkeparti har det med dette initiativet vært viktig å understreke bredden, som representanten Oktay Dahl var inne på. Samtidig har det også vært en oppfølging av sexkjøploven, fordi Kristelig Folkeparti tok initiativ til og var en pådriver for å få til sexkjøploven. Allerede da var vi krystallklare på at den loven ikke vil fungere alene, vi trenger flere tiltak. Derfor har vi vært opptatt av sosiale tiltak, som en kan se av representantforslaget, og vi har også vært opptatt av å gjøre noe med refleksjonsperioden, sånn at den kan fungere enda bedre. Der er jeg også glad for de signalene som kom i interpellasjonsdebatten da vi diskuterte det sist.

I tillegg mener jeg at vi har en plikt til å gjøre mer for dem som lever i prostitusjon i dag. Vi vet at veldig mange av dem som er tvunget til å jobbe i prostitusjon, er ofre for menneskehandel. Når en ser i dag at det er så vanskelig å komme ut av det, trenger vi å stille opp med hjelpetiltak, sånn at det er enklere.

Så har vi også et ønske om å gjøre noe med etterspørsel og holdningsendring. Der er loven normgivende, og den er viktig. Men i tillegg har vi også et spennende forslag som ligger i dokumentet, som går på holdninger og f.eks. det å innføre det som et tema i skolen for å være med og vise at slaveri er noe som finnes i dag, og at det å kjøpe sex er med på å bidra til å opprettholde slaveriet.

Jeg skulle gjerne sagt mye mer, men det ble i hvert fall et kort innlegg.

Statsråd Grete Faremo [12:12:23]: Representantforslaget inneholder 14 ulike forslag for å styrke kampen mot menneskehandel. Jeg opplever at bakgrunnen for forslagene er en sterk vilje til å utvikle vår innsats mot det moderne slaveriet. Jeg kan forsikre at regjeringen deler denne viljen, noe som vår nåværende handlingsplan mot menneskehandel bærer preg av.

Det er flere av forslagene som hadde fortjent en grundig gjennomgang, men med tiden som er tilgjengelig, viser jeg til brevet fra vårt departement 30. april med kommentarer til de 14 forslagene. Der ble det også orientert om arbeidet som pågår for å utvikle lovverket som beskytter barn mot overgrep. Forslagsstillerne ble forhåpentligvis også beroliget av beskrivelsen av høringsrunden som nå pågår, der vi innhenter synspunkter på en rekke lovforslag som er egnet til å styrke vernet av barn.

Den samme høringen har som hensikt å gjennomføre endringer i straffeloven, som åpner for at Norge kan ratifisere Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Dette er i tråd med forslagsstillernes ønske.

Forslagsstillerne er ellers opptatt av at man sikrer at opplæring for å identifisere ofre for menneskehandel blir gitt til relevante yrkesgrupper. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre har fulgt opp punktet ved å fremme et eget forslag om styrket opplæring. Jeg vil understreke at det hersker en tverrpolitisk enighet om behovet for kompetanseutvikling, noe vår handlingsplan mot menneskehandel for perioden 2011–2014 fastslår. Det pågår derfor regelmessig slik opplæring. Gjennom koordineringsenheten for ofre for menneskehandel drives kompetanseutvikling overfor personer som i sitt arbeid kan møte ofre. Dette gjelder ikke minst barnevernsansatte og politifolk. Jeg nevner også at UDI over lengre tid har undervist sine ansatte om menneskehandel.

La meg også understreke at jeg deler forslagsstillernes intensjon når det gjelder å utvikle stadig bedre tiltak for å bekjempe menneskehandel. Som det framgår av departementets svar i saken, er det likevel flere forslag jeg oppfatter ikke er egnet til å hjelpe ofre for menneskehandel på en bedre måte enn i dag. Tiltakene i vår handlingsplan på området sikrer konkrete resultater gjennom en bred og samlet innsats på området.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering i sak nr. 7

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt ni forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–7, fra Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 8 og 9, fra Åse Michaelsen på vegne av Fremskrittspartiet

Det voteres først over forslag nr. 8, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette lukkede asylmottak for mindreårige asylsøkere for å forhindre at barn blir utsatt for kriminelle handlinger.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.53.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke kontrolltiltak ved innreise til Norge, herunder ressurser til utvidet id-kontroll på buss/tog ved mistanke om menneskehandel.»

Kristelig Folkeparti har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 76 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.53.59)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–7, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen styrke opplæringen som blir gitt til tollere og sikkerhetsansatte på flyplasser, sosionomer, helsepersonell, lærere, ansatte ved asylmottak, i barnevern m.m., for å identifisere ofre for menneskehandel mer effektivt enn i dag.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede etablering av en egen selvstendig og uavhengig nasjonal rapportør for bekjempelse av menneskehandel.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre økt forskningsinnsats knyttet til gruppen mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at endringer i politiets struktur og oppgaver bidrar til en styrking av de gjenværende politidistrikters arbeid mot menneskehandel.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke bevilgningen til frivillige som driver arbeid blant prostituerte og ofre for menneskehandel.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen forsterke kontrolltiltak med valutatransaksjoner utført av eksterne firma som ikke er knyttet til ordinær bankvirksomhet, herunder bruk av såkalt bitcoin/card.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å øke hundetjenestens kapasitet for å avsløre valutasmugling ved norske grenseoverganger.»

Kristelig Folkeparti og Venstre har varslet at de vil støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 55 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.54.27)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:85 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.