Stortinget - Møte torsdag den 6. juni 2013 kl. 10

Dato: 06.06.2013

Dokumenter: (Innst. 274 L (2012–2013), jf. Prop. 76 L (2012–2013))

Sak nr. 6 [13:51:24]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Talere

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det ikke blir gitt anledning til replikker etter de enkelte innlegg, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Ib Thomsen (FrP) [13:52:13]: (ordfører for saken): Markedsføringsloven § 18 første ledd inneholder en bestemmelse som forbyr kjøpsbetingede konkurranser, og denne bestemmelsen er problematisk sett opp mot direktivet om urimelig handelspraksis.

Komiteen registrerer at regjeringen anbefaler en opphevelse av denne bestemmelsen, hvilket innebærer en styrking av både nærings- og avtalefriheten, noe hele komiteen enstemmig støtter. Men det er ikke fritt fram – det er ikke risikofritt å iverksette kjøpsbetingede konkurranser, selv om det generelle forbudet nå vil bli opphevet.

Det er viktig å være klar over at markedsføringslovens øvrige bestemmelser kan komme til anvendelse, og at Forbrukerombudet kan vurdere om konkrete konkurranser er urimelige eller villedende, særlig dersom konkurranser er rettet mot barn.

Kjøpsbetingede konkurranser er spesielt utsatt fordi enkelte oppfatter konkurransene som villedende eller urimelige. Det er derfor viktig å gjennomføre konkurranser ryddig, sikkert og med god informasjon. Lotteriloven kan også komme til anvendelse dersom det legges på priser på varer for å finansiere konkurransen.

Det er også viktig å være klar over at framgangsmåter og tekniske løsninger kan komme i konflikt med patenter. Nettopp på dette området foreligger det en betydelig mengde private patenter av varierende kvalitet og beskyttelsesomfang.

Det er Forbrukerombudet som er satt til å påse at markedsføringslovens regler etterleves, og på spørsmål om hvordan Forbrukerombudet vil forholde seg til disharmonien mellom EU-domstolens avgjørelser og markedsføringslovens tekst, svarer ombudet:

«Tilsynet med kjøpsbetingede konkurranser vil fremdeles ikke ligge innenfor Forbrukerombudets prioriterte tilsynsoppgaver, selv om departementet nå har signalisert at forbudet opprettholdes i påvente av gjennomsyn av direktivet.»

Jeg mener at det likevel ikke kan utelukkes at Forbrukerombudet vil gripe inn overfor konkrete kampanjer, med hensyn til bl.a. kampanjenes synlighet, konkurransesituasjonen i markedet og målgruppen. Det er en selvfølge at Forbrukerombudet skal gripe inn dersom det er snakk om kampanjer av opplagt villedende, eller på annen måte urimelig, natur – dette med tanke på det beste for forbrukeren.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 7 og 8 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

midlertidig lov

om endring i markedsføringsloven

I

I lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. skal § 18 lyde:

§ 18 Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere

Næringsdrivende som i markedsføring tilbyr forbrukerne en tilleggsfordel eller en mulighet for å oppnå en slik fordel, eksempelvis i form av rabatter, gaver, deltakelse i konkurranser eller spill, skal sikre at vilkårene for å benytte seg av tilbudet er klare og lett tilgjengelige for forbrukerne.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.