Stortinget - Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10

Dato: 10.06.2013

Referatsaker

Sak nr. 46 [01:19:12]

Referat

 • 1.(415)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) (Lovvedtak 55 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lovvedtak 56 (2012–2013))

  • 3. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) (Lovvedtak 64 (2012–2013))

  • 4. lov om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) (Lovvedtak 48 (2012–2013))

  • 5. lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) (Lovvedtak 58 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 7. juni 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(416)

  Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012–2013). Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet (Meld. St. 41 (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(417)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om modernisering av engangsavgiften for bil (Dokument 8:138 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(418)

  Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 174 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(419)

  Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020 (Meld. St. 39 (2012–2013))

 • 6.(420)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 (Meld. St. 40 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 6 og 6 sendes næringskomiteen.

 • 7.(421)

  E6 Halselv – Møllnes i Finnmark – styrings- og kostnadsramme (Prop. 175 S (2012–2013))

 • 8.(422)

  Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen – Ørje og Knapstad – Retvet i Østfold og Akershus (Prop. 176 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.