Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 96 (2012–2013), jf. Innst. 441 L (2012–2013) og Prop. 88 L (2012–2013))

Sak nr. 34

Stortingets vedtak til lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)