Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9

Dato: 13.06.2013

Dokumenter: (Innst. 444 S (2012–2013), jf. Dokument 8:98 S (2012–2013))

Sak nr. 6 [09:06:32]

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar iverksettelse av straffeloven

Talere

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene:

Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter.

Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Presidenten vil informere om at når det her fortjenestefullt behandles flere saker under ett, vil det være flere enn én saksordfører, og det må understrekes at saksordførerens anledning til å få ordet mer enn de reglementsmessige to ganger, selvfølgelig er knyttet til den saken man er saksordfører for.

Tore Hagebakken (A) [09:07:55]: (ordfører for sakene nr. 1–3, 5 og 6): Som saksordfører for samfunnssikkerhetsmeldingen, terrorberedskapsmeldingen og de tre andre sakene vi nå behandler samtidig, vil jeg få takke komiteen for et meget godt og effektivt samarbeid. Der muligheten for enighet har vært innen rekkevidde, har vi klart å samle komiteen.

Det har også vært god dialog med de to partiene som ikke sitter i komiteen, Kristelig Folkeparti og Venstre. Særlig er innstillingen om samfunnssikkerhet preget av bred enighet om det meste. Det er bra. Ingen har lagt opp til politisk spill, men bidratt til et mest mulig omforent nasjonalt grunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet. Vår oppgave, som storting og regjering, er å legge grunnlag for et enda tryggere Norge, med alt det innebærer, og det mener jeg at vi sammen gjør.

Samtidig vedtar vi i dag å bevilge nærmere 90 mill. kr ekstra til politiets terrorberedskapsarbeid.

I innstillingen om terrorberedskap slutter en samlet komité seg til målene i regjeringas strategi for å forebygge og håndtere terror, en strategi som også vil bidra til å styrke innsatsen i kampen mot beslektet, alvorlig kriminalitet. Målene er

  • å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

  • å samarbeide internasjonalt om forebygging og bekjempelse av terrorisme

  • å avverge og avdekke terrorhandlinger før de finner sted

  • å beskytte samfunnet og gjøre det godt rustet mot terrorangrep

  • å håndtere terrorangrep på best mulig måte – om det igjen skulle ramme oss på et eller annet vis

Komiteen understreker at implementeringen av disse målene – og de tilhørende tiltakene – må ivareta våre demokratiske verdier, rettsstatens prinsipper, personvern samt innbyggernes – og nasjonens – trygghet på en balansert måte.

Komiteen viser til at 22. juli-kommisjonen var klar i sin rapport, der en av hovedkonklusjonene er: For mye gikk galt – og viktige deler av myndighetenes beredskap og evne til krisehåndtering var ikke god nok. Komiteen anerkjenner kommisjonens rapport som et godt beslutningsgrunnlag for tiltak for å bedre samfunnssikkerheten.

Med noen svært få unntak slutter en samlet komité seg til regjeringas ulike tiltak for

  • å forebygge tidligere og bedre

  • økt internasjonalt samarbeid

  • å avdekke og avverge terror

  • å styrke beskyttelsen, særlig av kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner, slik at sårbarheten reduseres til et akseptabelt nivå

Komiteen slutter seg videre til de mange tiltak som er beskrevet i meldingen, for å styrke evnen til å håndtere terrorangrep, bl.a. ved å styrke den militære helikopterberedskapen, som på anmodning kan yte bistand til politiet. Vi vil også at bistandsinstruksen skal forankres i lov, slik regjeringa jobber med. Jeg vil også nevne betydningen av nytt nødnett – også i lys av god terrorberedskap.

En samlet komité slutter opp om oppfølging og tiltak av 22. juli-kommisjonens hovedfunn knyttet til ledelse, holdninger og kultur.

Vi er sterkt opptatt av at ny, nyttig og effektiv teknologi skal tas i bruk, ikke minst for at vi skal ha et mest mulig slagkraftig politi. Komiteen synes Teknologirådet bidro med flere interessante innspill og ideer under komitéhøringen. Rådet har et pågående prosjekt, Sikkerhet og åpenhet etter 22. juli, som gir kunnskap som bør være nyttig i Politidirektoratets arbeid med en helhetlig IKT-strategi.

Det er ca. 700 000 hørselshemmede i Norge. Komiteen understreker viktigheten av at hørselshemmede og døve kan kommunisere i direkte kontakt med nødetatene, ved hjelp av SMS, så snart dette lar seg gjøre, slik statsråden tydelig har signalisert at hun vil sørge for kommer i orden – senest innen utgangen av 2015.

Jeg vil videre nevne at komiteens flertall støtter regjeringas tilnærming til ny våpenlov. Fremskrittspartiet står alene med sitt forslag om at regjeringa skal avstå fra å innskrenke dagens våpenlovgivning.

Vi er alle sterkt opptatt av at det må ha høyeste prioritet å få på plass et beredskapssenter i Oslo for de nasjonale politiberedskapsressursene. Dette krever at reguleringsplanen må være klar i løpet av 2014, slik at senteret kan etableres innen 1. januar 2018. Samtidig er det også viktig at grunnberedskapen for politiet i hele landet økes, slik regjeringa legger opp til, gjennom oppbemanning av politiets utrykningsenheter i distriktene, økt trening for politiet til å kunne håndtere «skyting pågår»-episoder, og etablering av minimumsbemanning for alle politiets operasjonssentraler.

Som et viktig bidrag for å avdekke, avverge og sikre god forebygging og beredskap i hele Norge er det videre viktig at politidistriktene har en PST-bemanning som er tilfredsstillende for å kunne gjøre et godt arbeid. Dette finner en samlet komité grunn til å peke på. Også dette må ha fokus når politiets samlede ressursbruk settes under lupen.

I tilknytning til begge stortingsmeldingene retter også komiteen oppmerksomheten rundt de store og krevende utfordringene vi står overfor når det gjelder informasjonssikkerhet. Når det aller meste i samfunnet vårt er så avhengig av IKT, blir vi naturlig nok også mer sårbare – for angrep og for kriminalitet. Den sårbarheten kan og må reduseres. Komiteen understreker viktigheten av utdanning og forskning på dette feltet. Alle gode krefter må gå sammen, og gjør det, gjennom etableringen av et nasjonalt senter ved Høgskolen i Gjøvik, også trukket fram av den særskilte komiteen her på Stortinget. Senteret skal drive forskning og kompetanseutvikling innen informasjonssikkerhet, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Komiteen mener dette er en viktig etablering.

Norge er blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser de siste årene, og samfunnssikkerhetsarbeidet utgjør et svært bredt felt. Det bærer også innstillingen preg av – en innstilling der vi for øvrig har fanget opp mange gode innspill fra komitéhøringen. Gode råd og synspunkter har vi – gjennom innstillingen – gjort til nasjonal politikk.

Det er bred enighet om det meste av det som trengs for å forebygge og håndtere naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser – som terror.

I samfunnssikkerhetsmeldingen lanseres samvirkeprinsippet som det nye og fjerde prinsipp i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, i tillegg til likhet, ansvar og nærhet. Komiteen støtter dette. Samtidig er komiteen opptatt av at godt samvirke også krever tydelig ledelse for at de ulike aktører skal fungere best mulig hver for seg og sammen.

Den sentrale krisehåndteringen er styrket, og Justis- og beredskapsdepartementets samordnings- og lederrolle er styrket og tydeliggjort.

Samfunnssikkerhetsmeldingen beskriver mange tiltak som er iverksatt, særlig med bakgrunn i erfaringene fra 22. juli 2011 – og tiden tillater ikke at jeg går nærmere inn på det her og nå. Jeg vil derfor i kortform beskrive noe av det som komiteen samlet har løftet fram og påpekt, som vi mener bidrar til nye skritt i riktig retning.

Samlet sett finnes det store ressurser i det norske samfunnet i form av personell og utstyr, og vi blir bedre når disse ressursene ses i sammenheng. Samvirket mellom nødetatene, politi, helse, brann og redning skal videreutvikles – og det sjølsagt i god samhandling med de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene.

Redningstjenesten i Norge er unik, og de frivillige utgjør en bærebjelke. De representerer en imponerende dugnadsånd, kapasitet og kompetanse som komiteen mener det er svært viktig å opprettholde og bidra til å videreutvikle – ja, gi fornyet energi. Derfor løfter komiteen fram disse frivillige organisasjonenes posisjon og kapasitet. Det er et tydelig signal til kommunene og nødetatene om viktigheten av godt samvirke, gjennom avtaler, felles prosedyrer og samtrening med denne viktige delen av Frivillighets-Norge. Da blir resultatene også best når det gjelder. La de også få en rolle når det skal lages lokale analyser og planer – de har nyttig kunnskap og erfaring.

Disse organisasjonene har 20 000 aktive medlemmer. Jeg synes det er flott at KS nå signaliserer økt oppmerksomhet rundt samfunnssikkerhet og beredskap. La det også inkludere enda bedre partnerskap med de frivillige på dette feltet. Det er min oppfordring. Jeg håper at det at KS engasjerer seg, vil bidra til at flere kommuner begynner å gi ansatte fri med lønn for å delta i redningsaksjoner og beredskapsinnsats. Vi skjønner at det tidvis kan by på praktiske problemer på arbeidsplassen, og at det ikke alltid er lett – likevel: Det har stor verdi å ha ansatte med slik kompetanse og innsatsvilje. Den oppfordringen går også til private arbeidsgivere, sjølsagt.

Disse aktuelle organisasjonene, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, den frivillige delen av Redningsselskapet og Norske Redningshunder – de fire som vil få dekket alle sine utgifter knyttet til at de kommer på nødnett – er helt avhengige av stabile og forutsigbare rammevilkår for å kunne gjøre jobben sin og være beredt døgnet rundt alle dager. Da må vi sørge for at de har slike rammevilkår, og det er komiteen tydelig på.

Ellers støtter vi opp om de etableringene som er gjort av større interkommunale brann- og redningsselskaper, for å styrke evnen til å takle stadig mer krevende oppdrag, styrke forebygging, tilsynsfunksjonen, kompetansen og slagkraften. I dag dekker disse selskapene om lag 1,5 millioner av landets innbyggere. Vi sier vel egentlig – litt tolket herfra – at vi ønsker flere slike selskaper.

Vi er videre opptatt av at kompetanse innen brann og redning får økt fokus, og vi peker særlig på dette når det gjelder de over 8 000 deltidsmannskapene. Brann- og redningstjenesten må være god i alle deler av landet – i by og land. Komiteen peker på at deltidsreformens intensjoner må følges opp.

Komiteen støtter også enstemmig at Sivilforsvaret skal bestå, samtidig som vi understreker at det må bety at styrken tilføres nødvendige ressurser.

Fortsatt er vannstanden høy mange steder. I innstillingen om samfunnssikkerhet omtales årets flom. Våre hovedbudskap er at beredskapshensynet må løftes – ja, få det jeg vil kalle økt autoritet i alt relevant planverk. Gjeldende planer må gjennomgås på nytt der det er nødvendig, og det bør være lav terskel for å se kritisk på planverket i så måte.

Videre sier vi – og det er det viktig å merke seg – at dersom større flomskade først har skjedd, vil komiteen framheve at det er en nasjonal målsetting å inkludere forebygging og begrensning av flom ved gjenoppretting av skaden.

For mange kommuner har ikke risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Det er faktisk lovbrudd. Samtidig, så det også er sagt: Mange kommuner er gode på dette. Så her – som ellers – kan det lønne seg med litt godt nabosamarbeid. Og igjen: Det er fint at KS nå fokuserer mer på beredskapen.

Jeg ser at tiden ikke tillater nærmere kommentarer rundt representantforslagene. Så med respekt for tidsbruken – jeg har vel fått litt ekstra tid også – får jeg heller komme tilbake til det litt senere i debatten.

Per Sandberg (FrP) [09:19:58]: (komiteens leder): Sikkerhets- og beredskapssektoren har vært et viktig fokusområde de siste årene. Det mener Fremskrittspartiet har vært nødvendig, og det er derfor bra at vi nå har fått en beredskapsmelding og en samfunnssikkerhetsmelding som ikke minst redegjør i stor grad for dagens forhold. Komiteen og saksordføreren har gjort et betydelig og grundig arbeid med disse problemstillingene denne våren. Selv om partiene i stor grad er enige om situasjonsbeskrivelsen, kommer det fram noen skillelinjer i innstillingen når det gjelder konkrete løsninger og viljen til å løse disse utfordringene.

Gjørv-kommisjonen ga norsk beredskap hard medfart. Hovedkonklusjonen var at for mye gikk galt, og at viktige deler av myndighetenes beredskap og evne til krisehåndtering ikke var god nok. Kommisjonen setter fokus på viktige utfordringer som må løses. Meldingene justiskomiteen nå har til behandling, er en start på dette arbeidet, men det burde kanskje ikke overraske noen at i hvert fall Fremskrittspartiet mener at vi på langt nær er i mål ennå. Vi er langt unna bl.a. det tverrpolitiske målet om to politifolk per 1 000 innbyggere – førstelinjen i beredskapen vår. Halvparten av norske polititjenestemenn er ennå ikke klarert for skarpe oppdrag. Vi har ingen beredskapssenter på plass, og helikoptertjenesten er mangelfull, for å nevne noe.

I denne debatten vil vi behandle flere saker sånn at vi bl.a. kan se strafferetten og beredskapen i sammenheng. Dette er positivt og et godt bilde på viktigheten av at vi ser helheten på justisfeltet. Derfor er jeg fornøyd med at også samordning trekkes fram som et nytt beredskapsprinsipp, og at hele komiteen er enig om viktigheten av dette, selv om forskjellene også kommer fram mellom de forskjellige partiene når det gjelder hvordan man skal løse det. Der de ikke-sosialistiske partiene ønsker å trekke SMK tettere inn i beredskapssamarbeidet, ønsker regjeringspartiene å forankre samordningen i dagens departementsstruktur. Jeg er allikevel fornøyd med at alle partiene som er representert, er enige om at samarbeid mellom sektorene er en absolutt nødvendighet for en bedre beredskap. Jeg må understreke viktigheten av at alle partiene ser nødvendigheten av å følge opp denne kunnskapen med handling. Man må før eller siden ta en avgjørelse. Vi må ikke komme i, eller videreføre, en situasjon hvor utredningen hindrer utviklingen.

Når man snakker om samhandling, er det derfor sterkt beklagelig at ikke Stortinget i dag også får tatt debatten om organisering, struktur og system innenfor politiet, men må vente noen dager til før politianalysen legges fram av et utvalg – en analyse som kanskje gir en innstilling som skal behandles stykkevis og delt i framtidige statsbudsjetter. Jeg mener at denne analysen absolutt skulle ha vært på plass i denne behandlingen, for førstelinjeberedskapen og strukturen der er avgjørende for hvordan resten av beredskapen og samhandlingen blir.

Hvis jeg skal øve noe kritikk mot regjeringskonstellasjonen, er det at selv om samtlige partier er enige om problembeskrivelsen, er det dessverre ikke alle som viser vilje til handling. Fremskrittspartiet er overrasket over at beredskapsmeldingen er så lite konkret. Det er en gjennomgang av mange problemstillinger som det ikke er tatt stilling til, lovforslag som ikke er ferdig utformet, og temaer som fortsatt er til vurdering i regjeringen. Dette går etter mitt syn ut over tempo og evne til å ta beslutning. Fremskrittspartiet savner tydelige signaler både om hvordan ansvar skal tydeliggjøres, og hvordan tiltakene gjennomføres i praksis. Jeg hadde ikke forventet at det 22 måneder etter 22. juli 2011 ikke ville foreligge flere konkrete tiltak fra regjeringen.

Jeg vil også minne om at Norge ikke eksisterer i et vakuum. De siste 40 årene har vi sett en utvikling der mennesker blir stadig mer mobile, og verden blir stadig mindre. Dette har beredskapsmessige perspektiver og stiller sikkerhetstjenestene på prøve. Vi har også utfordringer med norske borgere som drar til utlandet for å krige, eller radikaliseres, eksempelvis i Syria eller Afghanistan. Dette er nye trusler for Norges sikkerhet som det er viktig ikke å ta for lett på. Både PST og meldingen understreker at de største terrortruslene kommer fra mennesker med et Al Qaida-basert verdensbilde. Denne utfordringen må tas på alvor.

Vi må se helheten. Fremskrittspartiet er derfor kritisk til at bl.a. grensekontroll ikke er viet større plass i meldingen. Muligheten for potensielle terrorister til å krysse grensene er urovekkende. Fremskrittspartiet mener derfor at grensekontrollen burde forsterkes, og at grensekontrollen spiller en helt essensiell rolle i å stoppe bombemateriell og andre farlige gjenstander før de kommer inn i riket. Det at tolletaten ikke knyttes tettere opp mot beredskapsplanene, er bekymringsverdig.

Fremskrittspartiet har lenge vært bekymret for PSTs rammevilkår. Jeg uttalte selv til Nettavisen den 9. juli i 2010:

«Stortinget får i dag ikke mer informasjon om terrortrusselen enn det Politiets sikkerhetstjeneste skriver i sin åpne trusselvurdering. Dermed er det umulig å sikre at regjeringen tar utfordringene på alvor, og det er umulig å vite om PST har nok ressurser i forhold til det reelle trusselbilde.»

Den situasjonen eksisterer akkurat likedan i dag, og hvis jeg får lov til å si det også: Som trøndere flest har jeg som regel rett, men i dette tilfellet skulle jeg virkelig ønske at jeg tok feil. Stortinget burde så absolutt ha blitt informert om PSTs økonomiske prioriteringer på et langt tidligere tidspunkt. Det er noe Fremskrittspartiet har krevd siden 2010, og det er ikke uten grunn at vi har vært bekymret. Hovedtillitsvalgt i PST, Lasse Roen, uttalte følgende til TV 2 i fjor sommer:

«Jeg ser det sånn at vi har for mange oppgaver i forhold til ressurser. Vi synes det er et gap mellom forventningene rundt oss og det vi kan levere.»

Jeg er helt på linje med fagforeningen. Da PSTs budsjettprioritering ble offentliggjort på vårparten i år, var neppe jeg den eneste som fikk en aha-opplevelse: 91 mill. kr er det PST benytter årlig på terrorbekjempelse. Dette utgjør bare 17 pst. av PSTs budsjett, og en tredjedel av det Sverige bruker på samme formål. Fremskrittspartiet har derfor rettet sterk kritikk mot regjeringens budsjettstyring for PST i meldingen, og vi er undrende til at det ikke umiddelbart omprioriteres mer til terrorbekjempelse.

Selv om vi må få et løft når det gjelder terrorberedskapen, er det viktig at vi ikke retter baker for smed. Jeg mener at vi bør slå hardt ned på kriminelle miljøer, men ha to tanker i hodet samtidig. Det å begrense uskyldige og lovlydige borgeres rettigheter er etter mitt syn ikke rett vei å gå. Når det gjelder ett av dagens forslag, står dessverre Fremskrittspartiet alene. Norge har en høy våpentetthet, med ca. 1,2 millioner registrerte våpen. Men jeg vil også minne om at Norge allikevel ligger meget lavt på den internasjonale drapsstatistikken. Det er ikke mulig å sette likhetstegn mellom graden av lovlig våpentilgang og terrorbekjempelse. Jeg vil bare sitere NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund, som i høringsrunden uttalte:

«Påstanden fra 22. juli-kommisjonen om at halvautomatiske våpen har lite med norsk jakttradisjon å gjøre, kjenner vi oss ikke igjen i.»

Dette forslaget vil bare ramme folk som har en god og fin omgang med våpen i forbindelse med jakt og andre sportsaktiviteter.

Politiets evne til å reagere raskt er avgjørende i en krisesituasjon. Sekunder kan ofte være avgjørende, og innsatspersonells muligheter for rask transport uavhengig av trafikk og andre hindringer kan være forskjellen mellom liv og død. Jeg snakker selvsagt om politiets helikoptersituasjon. Komiteen og jeg mener at det er bra at regjeringen gjør noe, bl.a. ved å stille et militærhelikopter på Bardufoss til disposisjon for politiet. Dette er ikke på langt nær nok. For det første vil det fortsatt ikke være noen politihelikopterkapasitet på Sørlandet, på Vestlandet, i Trøndelag, i innlandet eller i Finnmark. For det andre er heller ikke helikopteret på Bardufoss et fullverdig politihelikopter. Konsekvensene av dette er sagt rett ut på side 87 i meldingen:

«Det må imidlertid påregnes perioder der helikoptrene tas av beredskap for å kunne gjennomføre høyere prioriterte militære oppdrag, samt nødvendig øving og trening.»

For Fremskrittspartiet er det viktig at beredskapen er fullverdig over hele landet. Vi har derfor fremmet et forslag om å utrede beredskapssentre i alle landsdeler, med fullverdig helikopterberedskap.

Rapporten fra Politianalyseutvalget får vi om seks dager. Jeg må si at jeg foreløpig stiller meg positivt til de lekkasjene som signaliserer en kraftig reduksjon i antall politidistrikter. Framover vil det bli stadig viktigere å se på organisering og nye løsninger i beredskapssammenheng. Det er derfor positivt at en samlet komité stiller seg bak ønsket om et bedre nordisk samarbeid om terrorbekjempelse og kriseberedskap. Fremskrittspartiet vil allikevel understreke viktigheten av at vi forankrer den såkalte håndhevelsesinstruksen – internasjonal instruks – slik at nordisk beredskapsbistand blir enklere å få på plass i en krisesituasjon.

IKT-sikkerhet blir stadig viktigere i dagens samfunn. Selv om komiteen står samlet når det gjelder problemforståelsen, har Fremskrittspartiet og Høyre ønsket å rette kritikk mot at temaet informasjonssikkerhet ikke har fått nok plass i beredskapsmeldingen. Regjeringens strategi har heller ikke en overordnet visjon for informasjonssikkerhet eller et uttalt sluttresultat. Vi ser at flere land trolig allerede har benyttet hacking som virkemiddel i storskalaangrep mot andre stater. Dette må vi anta bare vil øke som problem i framtiden. I terrorsammenheng utgjør både stater, privatpersoner og terrorgrupper utfordringer – med et enormt potensial for å skade kritisk infrastruktur ved hjelp av cyberangrep. Opposisjonen hadde derfor ønsket seg mer fokusering på denne problemstillingen fra regjeringens side.

Strafferetten er en integrert del av statens maktapparat. Det er viktig å sørge for å implementere tiltak også her. Vi har sett i tidligere valgkamper, særlig i 2009, at denne regjeringen i media stadig har gitt inntrykk av at nye straffebud var på plass. I dag er dette fortsatt mangelfullt. Hele prosessen vitner nærmest om kaos og liten gjennomføringsvilje fra regjeringens side. Dette er satt på spissen, om man ser på Gjørv-kommisjonens rapport i 2012, der det slås fast at politiet ikke har noen IKT-strategi. Åtte år etter vedtakelsen av den nye straffeloven er situasjonen at lovendringen ikke er klar før tidligst i 2017. Det nyeste overslaget forespeiler en kostnad på utrolige 2,4 mrd. kr. Regjeringen vil ikke engang starte arbeidet med det nye IKT-systemet før i 2015, da de venter på KS2-godkjennelse fra Finansdepartementet.

Det har vært hevdet at nye datasystemer må komme på plass hos politiet før den nye loven kan tre i kraft. Dette er ikke holdbart. Regjeringen har hatt åtte år på seg til å følge opp et stortingsvedtak – den viktigste justispolitiske reformen på over 100 år. Etter det jeg kjenner til, har ikke regjeringen engang begynt arbeidet med de nye datasystemene, som hevdes er nødvendige for gjennomføringen. Dagens situasjon er uforsvarlig. Det er behov for tiltak umiddelbart. Derfor har Fremskrittspartiet og Høyre fremmet forslag i den retning.

Vi ser stadig vekk store utfordringer med naturkatastrofer og flom rundt omkring i Kommune-Norge. Saksordføreren var inne på dette. Her er det viktig at vi fokuserer bredere, slik at beredskapsplaner er forankret i samtlige kommuner, og at man har en samordning som er holdbar når det gjelder å møte de framtidige utfordringene på dette området.

Til slutt tar jeg opp de forslag som Fremskrittspartiet er medforslagsstiller til, og de forslag som vi fremmer på eget initiativ.

Presidenten: Representanten Per Sandberg har tatt opp de forslagene han refererte til.

Anders B. Werp (H) [09:35:11]: Hva kan vi gjøre for at Norge skal bli et enda tryggere land? Dette spørsmålet er bakteppet når vi nå skal debattere dagens og framtidens trusselbilde – og konsekvensene av det.

Både 22. juli-kommisjonen og kontrollhøringene påviste at det var omfattende svikt i beredskapen og i ivaretakelsen av befolkningens sikkerhet den 22. juli 2011. Høyre mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak som gjorde at samfunnet og staten evnet å beskytte landets borgere.

Av den grunn hadde Høyre klare forventninger til at særlig stortingsmeldingen om terrorberedskap ville være en krystallklar strategi og et godt verktøy for bedre sikkerhet. Høyre er derfor overrasket og skuffet over at stortingsmeldingen er så lite konkret. Det er gjennomgang av mange problemstillinger som det ikke er tatt stilling til, lovforslag som ikke er ferdig utformet, og temaer som fortsatt er til vurdering.

For Høyre har det likevel vært viktig å legge til rette for en politikk som kan samle Stortinget om en hovedretning som gir økt samfunnssikkerhet og bedre terrorberedskap. For Høyre har hovedprofilen i særlig grad dreiet seg om å synliggjøre og tydeliggjøre ansvar – også helt på toppen. Vi har lagt vekt på samarbeidet mellom politi og forsvar. Og vi har spesielt løftet fram behovet for økt sikkerhet i cyberdomenet – etter Høyres mening trolig det området hvor trusselbildet i størst grad utvikler seg i en truende retning.

Jeg vil takke saksordføreren, som har lagt til rette for en inkluderende prosess i komiteens behandling av disse sakene.

Etter Høyres mening er det på høy tid å gjennomgå det tradisjonelle skillet mellom sivil og militær sektor. Den historiske begrunnelsen for dette skillet er viktig å huske, men dagens trusselbilde må møtes med en større grad av samordnet innsats fra landets sikkerhetsorganer. I dagens trusselvurderinger er det ikke lenger et krystallklart skille mellom nasjonale og internasjonale trusler.

Høyre har derfor flere ganger foreslått at det skal utarbeides en egen lov som på en forutsigbar og effektiv måte kan legge til rette for et godt samspill mellom politi og forsvar – innenfor Grunnlovens rammer. Disse forslagene har blitt nedstemt, men vi konstaterer med tilfredshet at regjeringen har varslet at den likevel vil utarbeide en slik lov.

En stor og stadig økende del av samfunnsstrukturen er bygget på digitale data og datasystemer. Det gjør samfunnet mer effektivt, og det legger til rette for næringsutvikling og gode tjenester. Men det gjør oss samtidig mer sårbare. Derfor er det viktig å styrke informasjonssikkerheten. Høyre er overrasket over at dette ikke er viet større plass i de sakene vi diskuterer her i dag.

Cyberdomenet er et område hvor det tradisjonelle skillet mellom sivilt og militært – mellom nasjonalt og internasjonalt – nesten er meningsløst. Cyberdomenet er grenseløst. Høyre mener derfor at ansvaret for informasjonssikkerheten bør samles i ett departement. Vi hadde på dette feltet forventet offensive tiltak og en framtidsrettet drøfting, men det fikk vi altså ikke.

Høyre støtter etableringen av et beredskapssenter hvor en del av politiets spesielle kompetansemiljøer blir samlokalisert. Men vi er bekymret over regjeringens tilnærming. Det er skapt et inntrykk av at man først har bestemt seg for lokalisering, og deretter tilpasser beredskapssenterets funksjon ut fra tomtens egnethet. Når vi i tillegg kan lese om usikkerhet med hensyn til framdrift og kostnader, er vi altså med på et forslag om å få på bordet her i Stortinget en gjennomgang.

Høyre konstaterer for øvrig at det flere steder i landet er et stort engasjement for å samle beredskapsressurser, etablere øvingsområder og styrke kompetansemiljøer. Jeg nevner Rygge, Bodø, Stavanger, Buskerud og Akershus. Dette er positivt, og Høyre regner med at alle innspill blir grundig vurdert av Justisdepartementet.

Avslutningsvis vil jeg understreke at vi med denne behandlingen har lagt til rette for et tryggere samfunn. Samtidig må vi huske at vi aldri får et risikofritt samfunn, men vi kan hele tiden arbeide for en risikoreduksjon.

Høyre kommer i voteringen til å støtte forslag nr. 6, fra Fremskrittspartiet, i innstillingen til terrormeldingen.

Akhtar Chaudhry (SV) [09:40:41]: 22. juli 2011 var en dag vi gjerne kan si var en før-og-etter-dag. Samfunnssikkerheten ble satt på dagsordenen med en tyngde vi kanskje ikke hadde ønsket, men det viste seg at vi er nødt til å ta samfunnssikkerheten på alvor. Vårt ansvar nå er å forebygge terror i vårt samfunn, og her må alvoret først synke inn hos oss. Min påstand vil være at det er i ferd med å gjøre det grundig.

Vårt ansvar nå er å lede landet og sørge for at beredskapen blir bedre fra topp til bunn. Her må regjeringen, Stortinget, Politidirektoratet, særorganene, den enkelte polititjenestemann og -kvinne og ikke minst interesseorganisasjonen Politiforbundet være med og ta ansvar sammen. Det er sammen vi kan gjøre dette samfunnet trygt. Vi må gjøre hverandre bedre. Det er slik vi kan forebygge og etterforske terror og gi landet den tryggheten vi trenger.

Det er dessverre avdekket store svakheter i systemet, helt fra topp til bunn. Det må vi erkjenne, det er slik vi kan komme videre. Jeg må si at regjeringen har tatt sin del av ansvaret og gjør sin del av jobben. Stortinget gjør – bl.a. i dag, med denne debatten – sin del av jobben. Vi har oppdatert lovverket. Regjeringen og Stortinget har sammen bevilget ekstramidler til politiet. Fokuset på ledelse i politietaten og beredskapsetaten er økt. De konkrete tiltakene, som f.eks. å opprette et beredskapssenter og å ha helikopterberedskap, er i gang, og fokuset på beredskap er mye høyere i dag enn tidligere.

I dag er tiden for å se framover. Vi må se hvordan vi kan forebygge, det er der hovedtyngden bør ligge, tror jeg. Jeg vil komme tilbake til det i løpet av noen få sekunder. Vi må forebygge kriminalitet som terror, vi må gjøre politiet bedre, både ressursmessig og treningsmessig, gi dem gode rammevilkår i lovverket, styrke særorganene, særlig PST, innenfor de demokratiske rammene, slik et demokratisk samfunn som vårt skal fungere, og ikke minst – som saksordføreren var innom – involvere det frivillige Norge i det.

Som jeg nevnte, er det to ting jeg tenker er viktige, som jeg vil framheve her. Når det kommer til stykket, er det mennesker som står bak og har stått bak terrorhandlinger både i vårt land og i andre land. Stort sett kan vi forebygge dette helt fra barndommen av. Da gjelder det å gi gode rammevilkår til barn og unge, dra dem inn i positive aktiviteter og ta kontakt med f.eks. den enkelte ungdom eller også gjerne foreldre dersom politiet skulle finne at det er tendenser til at ungdom kan komme på skråplanet.

Det andre jeg vil påpeke, er det å ha et godt, tett og tillitsfullt forhold og samarbeid med de land hvor vi vet at noen av våre ungdommer drar for å få inspirasjon og trening i både terror og vold. Vi trenger å forebygge dette. Det er et internasjonalt problem, og da må det forebygges på internasjonalt nivå. Jeg har tatt det opp flere ganger tidligere, og jeg er helt sikker på at det er behov for å styrke dette samarbeidet med relevante land.

Jenny Klinge (Sp) [09:46:11]: Noreg kan ofte fortone seg som ein fredeleg liten plett i ei elles brutal verd. Medan krigar rasar i andre land, og tornadoar tek med seg alt på sin veg, tenkjer vi gjerne at vi er heldige som bur her. Det er aldeles rett. Vi er heldige, for vi har jo oftast god grunn til å kjenne oss trygge. For at innbyggjarane våre reelt sett skal vere trygge, må vi som politikarar likevel tenkje på alt som i verste fall kan skje.

Vi må bruke både tid og krefter på å diskutere og arbeide med beredskap og sikkerheit. Det har vi gjort mykje av dei siste par åra. Eg har ikkje statistisk grunnlag som bekreftar dette, men eg trur omgrepet beredskap må ha vore brukt meir i politikken og media si verd i dei siste par åra enn i dei føregåande ti.

Terrorattentata den 22. juli 2011 og orkanen Dagmar i romjula same år gjorde oss på ulikt vis meir bevisste på behovet for at samfunnet vårt må vere betre førebudd på at ulike typar kriser kan oppstå.

Dei to stortingsmeldingane om samfunnssikkerheit og om terrorberedskap som vi behandlar i dag, dannar eit solid grunnlag for at vi skal kunne vere betre førebudde både på det tenkjelege og det utenkjelege framover. Det handlar om å sørgje for at dei som har ansvar for sikkerheit og beredskap i ulike etatar og på ulike nivå, har kunnskap og evne til å gjere jobben best mogleg, og til å samhandle på tvers av sektorar.

Frivillige rednings- og beredskapsaktørar utgjer ein stor ressurs, og vi må leggje til rette for at desse kan bidra i godt samspel med dei andre aktørane. Eg vil i denne samanhengen vise til at dei frivillige redningsorganisasjonane skal bli innlemma i nødnettet. Det er viktig og rett at vi no løyver pengar for at dei skal få dekt kostnadane ved å ta i bruk nødnettet.

Det er enkeltmenneske sin innsats i sum som avgjer kor god beredskapen er i samfunnet vårt. Med dette vil eg seie at strategiar og planverk berre får sin verdi viss dei passar til verkelegheita og fortonar seg som relevante for dei som skal følgje dei. Planane må fungere både under arbeidet med å førebyggje og når krisa er eit faktum, og aktørane og enkeltmenneska må ha evne og vilje til å følgje dei. Samtidig må aktørane ha evne til å vere fleksible og handle utanfor retningslinene viss det oppstår situasjonar som krev det.

Eg meiner dei to stortingsmeldingane vi behandlar i dag, svarar på dette. Eg kan ta nokre døme frå terrormeldinga, der dette er nemnt: Politiets utrykkingseiningar i distrikta skal styrkast, og bemanninga skal aukast. Politiet skal ha meir trening i å handtere «skyting pågår»-situasjonar. Alle operasjonssentralane skal få ei minimumsbemanning. Det skal etablerast eit system for masseinnkalling av personell i politiet. Politiets patruljebilar får nye nettbrett med direkte tilgang til politiets IKT-system, og som sagt skal frivillige redningsorganisasjonar bli innlemma som brukarar av nødnettet.

Fylkesmannen og kommunane er viktige aktørar i arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap. I tillegg til planverk hos sentrale myndigheiter, er planverket i kommunane openbert også avgjerande for ein god beredskap. Dette er vektlagt av både regjeringa og komiteen.

Både regjeringa og komiteen peiker klart på behovet for god leiing. Uansett kor mykje pengar vi løyver, må både dei økonomiske og menneskelege ressursane brukast på best mogleg måte. Dei moglegheitene som ligg i moderne IKT-løysingar, må utnyttast godt og framtidsretta. Moglegheitene til å overføre digital informasjon frå publikum til nødetatane i kritiske situasjonar vil – om dei blir tekne i bruk – bety eit reelt framsteg. Gode informasjonssystem kan ikkje undervurderast.

Eg skal ikkje ramse opp fleire gode mål og tiltak no, men viser til merknadene frå komiteen og innlegget til saksordførar Hagebakken, der han fekk med mange vesentlege moment.

Men eg vil understreke fordelen ved at vi i eit langstrekt og mangfaldig land – med store avstandar – ikkje har for stor avstand mellom innbyggjarane og beredskaps- og redningsetatane. Arbeidet med å førebyggje føreset nærleik og kjennskap. Strukturen i politiet og i Heimevernet er eksempel på dette, og vi i Senterpartiet kjem til å stå på for nærpolitiet og Heimevernet også framover.

Til slutt vil eg – som fleire har gjort og også kommer til å gjere – skryte av arbeidet til saksordførar Hagebakken. Han har sørgt for ein god og resultatorientert prosess i komiteen. Det er viktig i ei slik sak, og det har òg alle andre parti bidratt godt til.

Målet er – som eg var inne på i starten – at innbyggjarane skal vere trygge.

Framover blir det opp til skiftande stortingsfleirtal og regjeringar å sørgje for at stortingsmeldingane sine konkrete tiltak blir følgde opp, og at det som enno ikkje er konkretisert, blir det. Arbeidet med beredskap er ein evig prosess.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [09:51:17]: Jeg vil begynne der representanten Klinge sluttet, nemlig takke saksordføreren for et godt arbeid. For meg som ikke sitter i komiteen, har vi blitt inkludert og fått lov til å komme med innspill og blitt lyttet til. Det har blitt satt pris på, og det viser også litt av den gode behandlingen som Stortinget har hatt i denne typen saker. Dette er heller ikke et punktum i beredskapsarbeidet, det er en oppfølging av viktige saker som har vært behandlet tidligere i Stortinget, og saker som kommer til å måtte bli jobbet med videre også i neste periode.

Kristelig Folkeparti har fått lov til å jobbe tett med de andre to store sakene selv om ikke vi har sittet i komiteen. Vi har hatt både Bekkevold og Hareide som saksordførere ved to ulike behandlinger av lignende saker, og vi har lagt mye av føringene der. Når jeg ikke kan vise til merknader i denne saken, kan jeg i alle fall vise de til føringene vi har lagt i de andre to sakene. Det jeg legger merke til, er at det brede flertallet Stortinget har hatt i de sakene, også finnes igjen i denne saken.

Kristelig Folkeparti har hatt flere tema som vi har vært spesielt opptatt av i arbeidet med styrkingen av beredskapen: forebygging av kriminalitet og voldelig radikalisering og ekstremisme, at vi er godt nok rustet til at vi klarer å avverge terrorangrep, at politiets evne til å løse skarpe oppdrag blir styrket og også en styrking av politiet generelt. Vi må ha bedre samhandling mellom politiet og Forsvaret, god kommunikasjon i nødetatene, sikre at beredskapen er så god at hvis en nødssituasjon oppstår, håndteres den godt. Så må vi sikre kompetanse i kommunene – tross alt finner jo alle hendelser sted i en kommune.

Jeg vil sitere vår partileder, som også var lederen av den særskilte komiteen. Han sa i debatten i Stortinget den gang:

«Skotsalvene som blei fyrte av på Utøya, fortalde oss at vondskapens akse ikkje er ein plass langt borte, men inne i menneskesinnet. Det som skjedde, har skjedd før. Det kan dessverre òg skje igjen, men det er vårt oppdrag å hindre at det skjer. Beredskap er viktig, men det førebyggjande og haldningsskapande arbeidet må aldri undervurderast.»

Jeg skal ikke fortsette innlegget mitt med familiepolitikk, men det kunne være fristende i alle fall å påpeke at det holdningsskapende og forebyggende arbeidet må starte tidlig. Det er viktig med verdiformidlingen i skolen, at skolen skal være en plass som ikke bare utdanner, men også danner mennesket.

Dagens trusler mot samfunnet er mange og komplekse. Etter 22. juli har det vært massiv kritikk mot manglende lederskap og også samhandling rundt sikkerheten. Derfor har vi foreslått at det skal opprettes et nasjonalt sikkerhetsråd som legges direkte under statsministeren. Terrorangrep, større ulykker og katastrofer eller dataangrep mot vitale samfunnsinteresser, er noen eksempler på hendelser som vi som samfunn står overfor, og som har potensial til å ramme mange med brutalitet. Derfor har vi ønsket en bedre koordinering av ulike myndighetsaktører – i sektorer som utenriks, forsvar, justis, helse, olje og energi, telekommunikasjon og transport – slik at de kan sitte sammen og finne helhetlige og samlende løsninger.

Vi har også vært opptatt av og er glad for at det har blitt tatt en avgjørelse om at det skal etableres et beredskapssenter, selv om det råder litt usikkerhet om tomtas egnethet og finansiering, og også når det skal komme på plass. Derfor støtter vi forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet og Høyre i sak nr. 1. Jeg ser på tiden at jeg like godt kan gå inn på hvilke forslag vi støtter: I tillegg støtter vi også forslag nr. 6, om våpen, i sak nr. 1. Vi vil gjerne løfte opp den frivillige beredskapen og redningstjenesten som er en viktig del av beredskapen. Uten de frivillige ville vi på mange felt vært uten beredskap, men der er komiteen god i sine merknader. Jeg vil bare bemerke at de frivillige utfører oppgaver som det offentlige sånn sett skulle løse, og derfor er det veldig viktig for Kristelig Folkeparti at det er gode støtteordninger for dem.

Jeg skulle også gjerne ha snakket om beredskap i forbindelse med politi, men der er vi spent på politianalysen og det arbeidet som vil komme fram i år. Vi får gode muligheter til å diskutere det senere.

I sak nr. 2 vil vi støtte forslag nr. 1 og nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Nå behandler vi også forslag knyttet til IKT og ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. Det er kritikkverdig, som vi ser det, at det ikke har skjedd. Derfor støtter vi også forslag nr. 1 og nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Høyre i sak nr. 5.

Trine Skei Grande (V) [09:56:48]: Jeg vil også begynne med å takke saksordføreren for en inkluderende prosess, også for oss som er utenfor komiteen. Det minner nesten om de gode gamle dager med mindretallsregjering, der man var opptatt av å få til brede forlik. Vi har satt stor pris på at vi har blitt tatt med på råd hele veien.

Jeg vil gjerne bemerke noen ting når det gjelder innstillinga. Lærdommen av den gode evalueringa etter den grusomme dagen den 22. juli lærte oss at det ikke handlet så mye om ressurser, ikke så my om lover, men det handler om å takle den nye sikkerhetstrusselen gjennom å koordinere oss bedre og være dyktigere til å bruke de ressursene og lovene vi har. Det er alltid sånn i historien at de truslene man tror man står overfor, har vist seg å være helt annerledes. Selv om terror har funnes som middel for å utøve makt eller få igjennom ting i tusenvis av år, har likevel den nye sikkerhetstrusselen for Norge blitt helt annerledes enn det vi lærte på skolen på 1980-tallet.

På samme måte som første verdenskrig ble en annen krig enn det man trodde den skulle bli, og den andre verdenskrigen ble avsluttet på en annen måte enn man trodde, ser vi at sikkerhetstrusselen mot nordmenn i dag ikke er det som store hærer på store flater kan samles for å utøve, men det handler om en snikende sikkerhetstrussel som plutselig rammer sivilbefolkninga, og som rammer på steder der vi nesten ikke har fantasi til å tenke oss at den skulle kunne ramme.

Ledelse ble understreket som et av de hovedgrepene som burde tas for å få samordnet de ressursene og de handlingsrommene som vi har. Da vil jeg understreke at kultur må settes ovenfra hvis man skal utøve god ledelse. Jeg har to ganger – en gang i høringa etter 22. juli-rapporten og en gang i spørretimen her – spurt om statsministeren kunne definere det å bestemme kontra det å lede. Det har han begge gangene avvist som en problemstilling. Jeg syns at det er selve kjernen. Det er veldig mange politikere som er opptatt av å bestemme, men det er ikke alltid man er opptatt av den litt tyngre jobben, som handler om å lede.

Jeg vil bruke et lite eksempel på et spørsmål jeg stilte til justisministeren denne uka, som egentlig er en liten fillesak, men som sier noe om å sette en kultur.

Jeg tar forbehold om at presentasjonen er riktig, men i VG ble vi presentert for instruksjonene fra politisjefen om hvordan politiet skulle uttale seg i media. Jeg oppfatter instruksjonene som lite preget av forståelse for de lærdommene 22. juli-kommisjonen ga oss, om åpenhet og det å sette en kultur som gir mulighet til å si fra i hele systemet. Da fikk jeg svar om at det var det politidirektøren som bestemte. Det er nok sikkert riktig, men som leder skal man sette kultur – hvilken kultur man ønsker å lede innenfor – og da må man ha en forståelse for det systemet man er en del av. Da må man også sette kultur for åpenhet, for det å kunne si fra, og alle de grepene som vi etter 22. juli lærte var viktige.

Da er det viktig, som komiteen bemerker, at det ikke bare er viktig å trene og øve, men også at ledelsen helt opp på toppnivå deltar når man trener og øver – at forsvarsminister, justisminister og statsminister er med for å ta lærdom, men også for å sette en kultur for at dette er viktige tiltak.

Jeg tror et av de kanskje viktigste grepene vi har for å forebygge radikalisme innenfor alle miljøer, nettopp er åpenhet. Det handler om et PST som fungerer godt, og som når akkurat dem de skal ta. Jeg vil heller ha en stat som bruker harpun når den skal ta de store fiskene, enn en som bruker snurpenot. Vi har veldig mange tiltak nå som handler om å bruke snurpenot, der man skal samle inn all mulig informasjon for å se om man kanskje kan ta de store fiskene.

Til slutt vil jeg bemerke at jeg mener vi skal ha en våpenlov som undergraver verken norsk jaktkultur eller andre som bruker våpenloven aktivt.

Jeg kommer tilbake til hva vi vil stemme for.

Statsråd Grete Faremo [10:02:13]: I meldingen om terrorberedskap redegjør regjeringen for både nye tiltak og arbeidet som allerede er satt i gang for å bedre beredskapen, og vi plasserer tiltakene inn i en overordnet strategi mot terror.

Det gleder meg at det er bred politisk enighet, både om hvordan strategien er lagt opp og om tiltakene. Jeg har hele veien opplevd samarbeidet med Stortinget om å bedre beredskapen som svært konstruktivt, både med Den særskilte komité, kontroll- og konstitusjonskomiteen og nå med justiskomiteen.

I samfunnssikkerhetsmeldingen introduserte regjeringen samvirkeprinsippet som et fjerde, bærende prinsipp for beredskapen i Norge. Det er også samvirkeprinsippet strategien er tuftet på: Vi skal ha mest mulig ut av samfunnets samlede beredskapsressurser, slik at helheten blir større enn summen av delene. Dette er god samfunnsøkonomi.

Hva vil samvirkeprinsippet så si i praksis?

Det lokale politiet vil som oftest komme først til stedet for en hendelse og utgjør vår grunnberedskap. Derfor øker vi antallet politifolk som deltar i lokale utrykningsenheter, fra dagens 800 til 1 200 i løpet av inneværende år og neste år. Og vi øker treningsmengden for, la oss kalle det, vanlige politifolk – den største gruppen i politiet med våpengodkjenning – med åtte timer per år, øremerket til å håndtere «skyting pågår»-situasjoner. Men når en krise eller et terrorangrep skal håndteres, må vi ha strukturer på plass som sikrer at personell med tilstrekkelige ressurser kan forsterke den lokale innsatsen og nå de fleste innbyggerne i Norge innen rimelig tid. Regjeringen har klargjort retningslinjene for at redningshelikoptrene som står på seks baser rundt i landet, skal kunne transportere politi i tidskritiske operasjoner. Og vi har lagt til rette for at politiet kan trekke veksler på Forsvarets ressurser når en krise rammer. Både på Rygge og Bardufoss står militærhelikoptre klare til å transportere politistyrker. På Rygge kan militære styrker også bistå politiet med å løse kontraterroroppgaver – såkalt håndhevelsesbistand. Regjeringen ønsker å trekke samarbeidet mellom politi og forsvar lenger. Derfor vil også Marinejegerkommandoen fra 1. august være beredt til å bistå politiet med kontraterroroppdrag. Fra før av står Forsvarets spesialkommando klare til å bistå politiet. For at samarbeidet skal kunne fungere godt når en krise inntreffer, må man altså ha gode rutiner. Derfor har politiet og Forsvaret trent på samhandling under tre store øvelser etter 22. juli. Erfaringene med det operative samarbeidet under disse øvelsene er positive. Under øvelse Gemini i forrige måned uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK at samtrening og samhandling mellom politi og forsvar er bedre enn noen gang. Norsk kontraterrorberedskap har ikke vært bedre enn det den er nå.

Samvirkeprinsippet vil bare fungere godt i praksis dersom noen har overblikket og ser helheten i beredskapsarbeidet. Derfor har regjeringen gitt Justis- og beredskapsdepartementet et tydeligere ansvar for å samordne arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i departementene og underliggende etater. Jeg vil minne om at 22. juli-kommisjonen anbefalte at det må være klart hvor ansvar for beredskapen ligger. Siden det er «tette koblinger mellom politioppgavene og samfunnets generelle sikkerhet og beredskap», bør det ansvaret ligge i Justis- og beredskapsdepartementet.

Snart to år er gått siden 22. juli. Meldingen oppsummerer alle tiltak som er satt i verk, og alle nye ressurser som går til beredskapsarbeidet. I sum er det svært mye.

Hvis noen med beredskapsansvar i politiet eller andre etater går ut i media og sier at ingenting er blitt bedre, må vi som politikere stille noen kritiske spørsmål: Tas for eksempel arbeidet med å håndtere de kulturutfordringene som 22. juli-kommisjonen påpekte, på tilstrekkelig alvor? Tiden begynner å nærme seg til at vi kan snu problemstillingen: Vi må forvente en bedre beredskap. Vi må forvente at personer med beredskapsansvar er oppgaven voksen. Vi må forvente at vi får valuta for de pengene som bevilges.

Om kort tid mottar jeg en politianalyse. Den vil gi oss svar på en rekke spørsmål: Brukes ressursene riktig? Er politiet organisert på en måte som stemmer overens med kriminalitetsbildet? Har vi fagmiljøer som er sterke nok? Politianalysen vil gi oss politikere et solid faglig grunnlag for å fatte de langsiktige beslutningene om veivalg for politiet. Den vil også inneholde en samlet oversikt over politiets ressursbruk når det gjelder IKT. Som også 22. juli-kommisjonen påpeker, har ikke «potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi ( … ) vært godt nok utnyttet» i politiet. Regjeringen har gått inn for en fornyelse av politiets IKT-systemer på straffesaksområdet. Fornyelsen gjennomføres i det såkalte Merverdiprogrammet. Det er delt opp i flere prosjekter som kvalitetssikres hver for seg. Det gir oss politikere god kontroll med prosessen. Samtidig får Politidirektoratet rom til å bygge den nødvendige kompetansen i hele etaten, slik at alle ansatte er beredt til å ta i bruk de nye løsningene når de kommer på plass. Merverdiprogrammet må likevel ikke bli en sovepute. Det vil ikke løse alle IKT-utfordringene i politiet. For eksempel har vi et politi der hvert eneste politidistrikt og særorgan har sitt eget lønns- og personalsystem. Dette er bildet på en større utfordring: Politiet har manglet en overordnet plan; tilnærmingen til IKT har vært stykkevis og delt. Man har ikke evnet å løfte fram den beste praksisen og gjøre det til standard for hele politiet. Politidirektøren har gjort gode grep med å etablere en egen avdeling for IKT i direktoratet. Men vi trenger mer gjennomgripende endringer på IKT-siden i politiet.

For å avverge terrorhandlinger før de får sjanse til å finne sted, trenger vi en Politiets sikkerhetstjeneste som står godt rustet til å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. PST fikk økt sin økonomiske ramme fra 434 mill. kr i 2011 til nesten 525 mill. kr i 2012, og store deler av økningen gikk til kontraterrorarbeid. Budsjettet er økt med ytterligere 41,6 mill. kr i år. PST har fått stort gjennomslag for sine innspill i budsjettprosessene.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet hevder at «det bare benyttes 91 mill. kroner på bekjempelse av terror» i PST. Dette er selvsagt ikke riktig. Utgifter fra flere andre poster på budsjettet – f.eks. til spaning, etterforskning og analysearbeid – går også til terrorbekjempelse. I realiteten bruker PST langt mer på nettopp terrorbekjempelse enn de 91 mill. kr det er referert til.

Også når det gjelder PST, må vi sikre at pengene brukes rett. Derfor nedsatte regjeringen Traavik-utvalget som i fjor foretok en ekstern vurdering av PST. Vi jobber nå med å følge opp utvalgets anbefalinger, særlig med henblikk på hvordan PST kan utnytte sine ressurser bedre, foreta gode prioriteringer og planlegge for å tilegne seg den rette kompetansen for framtiden.

Med meldingen om terrorberedskap har vi tatt et stort skritt. Men vi kan aldri lene oss tilbake og si at vi er i mål. Vi må alltid strekke oss etter en best mulig beredskap i landet vårt.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Per Sandberg (FrP) [10:11:38]: Jeg takker statsråden for et godt innlegg, men det er fortsatt noen utfordringer som står igjen. Statsråden var selv inne på at politianalysen forhåpentligvis kommer om seks dager. Den har vi ventet på i spenning i et par–tre år, kanskje. Så er det ulike årsaker til at den ikke har kommet før nå, det må vi akseptere.

Jeg vil likevel utfordre statsråden. Når vi behandler beredskapsmeldingen, samfunnssikkerhetsmelding og andre saker knyttet til beredskap i dag, er mitt spørsmål: Greier vi i dag å få et overordnet mål på beredskap og sikkerhet i Norge når vi ikke får innblikk i politianalysen, og hvordan eventuelt strukturen for førstelinjen skal se ut? Hvordan skal strukturen for politiet i framtiden se ut? Jeg mener dette er det viktigste av alt innenfor en god og framtidsrettet beredskap. Hvordan skal man da behandle politianalysen i ettertid?

Statsråd Grete Faremo [10:12:43]: I dag legger vi en helhetlig strategi for hvordan vi skal forsterke innsatsen mot terror. Jeg er svært glad for og fornøyd med samarbeidet med Stortinget om denne strategien. Den støtte og tilslutning til strategien som Stortinget gir, tror jeg er viktig også for videre bedring av beredskapen.

Stortinget vil også få god anledning til å diskutere strukturen for politiet. Jeg er sikker på at politianalyseutvalget vil gi oss et meget godt faglig grunnlag å ta den diskusjonen om struktur på. Utvalget ble nedsatt i fjor høst og har jobbet meget raskt, men solid. Når analysen nå kommer, vil den bli sendt ut på høring og danner derfor grunnlag for en melding til Stortinget senere.

Per Sandberg (FrP) [10:13:48]: Jeg er ikke i tvil om at utvalget vil levere en innstilling som inneholder utfordringer, og som inneholder stor grad av kompetanse med tanke på hvordan framtidig beredskap og struktur skal se ut. Det stiller jeg ikke spørsmål om i det hele tatt. Ut fra de lekkasjene som har kommet, hvis det går an å si det, ser det ut til at Fremskrittspartiet kan bli tilfredsstilt på strukturdelen, noe som vi har jobbet for i tre år.

Men for å ta det litt videre: Når det gjelder politianalysen og utvalget, er det et stort spørsmål, for organiseringen av Politidirektoratet er mangelfull i meldingen som vi behandler nå. POD fikk knusende kritikk i den nylige evalueringsrapporten fra Difi. Jeg vet ikke om jeg trekker det for langt når jeg ber statsråden eventuelt signalisere hvorvidt politianalyseutvalget også omfatter et innblikk i PODs rolle og struktur.

Statsråd Grete Faremo [10:14:51]: Jeg tror analysen vil gi oss et meget godt grunnlag for hvordan ressursene i politiet brukes i dag. De har også blitt utfordret på å tenke hvordan man bør organisere politiet i framtiden, men da innenfor dagens budsjettrammer. Det ligger til oss politikere å vurdere om politiet trenger flere ressurser, og selvsagt om det påvirker de strukturforslagene som utvalget kommer med. Vi vil, etter det jeg hører, også få et innblikk i Politidirektoratets rolle – som representanten kaller det – og synspunkter på hvordan norsk politi skal ledes i framtiden, dermed også hvordan Politidirektoratets rolle skal være, og hvordan ledelsen av politiet skal kunne både forsterkes og forenkles.

André Oktay Dahl (H) [10:15:58]: Det viktigste med politianalysen er at vi får flere politifolk som gjør færre oppgaver bedre. Vi prater mye mer om beredskap nå enn før 22. juli, men samtidig prater de færreste om hva god beredskap er, og ikke minst hva det egentlig koster. Det er grunnen til at det nå råder ganske stor bekymring knyttet til f.eks. fremdriften av det nye beredskapssenteret, og hvor operativt politihelikopteret kommer til å være fremover. Jeg har tenkt å stille to konkrete spørsmål om noen av de konkrete tiltakene som man sier er på plass.

Kan statsråden garantere at et nytt beredskapssenter er på plass i 2018, i tråd med de operative anbefalingene som statsråden har fått, at det ikke krympes? Spørsmål 2: Kan statsråden også garantere for at vi i sommer har et politihelikopter som er fullt ut operativt på lik linje med resten av landet, og si litt om leasingavtalen med England, og om hvordan hun ser for seg at den skal kunne forlenges etter 2015?

Statsråd Grete Faremo [10:16:58]: Jeg kan garantere at jeg jobber hver dag for å sikre at beredskapssenteret realiseres innen målsatt dato. Det jobbes nå både med sikte på å avklare innholdet i beredskapssenteret og legge det gode grunnlaget for en statlig regulering som sikrer en rask gjennomføring.

Når det gjelder spørsmål to, rapporteres det hver uke om nedetid for politihelikopteret. Jeg kan glede representanten med å si at nå er politihelikopteret nesten operativt hver eneste time, hvert eneste minutt hele døgnet. Vi får rapporter om nedetid, som sagt, løpende og vurderer også framtidig bruk av politihelikopteret i lys av det.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) [10:18:17]: Mitt spørsmål var egentlig knyttet til beredskapssenteret. Jeg synes kanskje statsråden kunne vært litt mer konkret, for jeg synes at svaret viser hvorfor forslaget fra opposisjonen i dag om beredskapssenter faktisk er et godt og viktig forslag.

Men jeg skal heller utfordre statsråden på IKT, mer moderne teknologi og de nye mulighetene som ligger der. Teknologirådet hadde mange innspill til behandlingen i komiteen om alt fra droner til hvordan man kan bruke smarttelefoner og andre mulige teknologiske hjelpemidler til å få bedre kunnskap tidlig om det som skjer på åstedet – kunne knytte det bedre sammen, slik at en kan bruke den informasjon til å få gjennomført enda bedre operasjoner. Jeg vil gjerne utfordre statsråden litt på hva hun tenker om nye teknologi og nye metoder som kan brukes, og hvilke planer og ambisjoner hun har for å integrere dette i beredskaps- og politiarbeidet.

Statsråd Grete Faremo [10:19:22]: Vi skal bli langt bedre på å bruke IKT og moderne teknologi enn hva vi har vært hittil. 22. juli-kommisjonen gikk grundig inn i dette og så dessverre at det er investert mye i teknologi, men man har ikke evnet å bruke potensialet i dette på en god nok måte. Vi må sikre at teknologien hjelper tjenestemenn i det daglige arbeidet. Der har vi gjort en liten, men meget effektiv investering i disse såkalte nettbrettene. Men vi skal videre. Vi fornyer IKT-infrastrukturen i disse dager, og vi skal selvsagt ha på plass et nytt straffesakssystem.

Parallelt skal vi bygge kompetanse i etaten for å sikre at vi får igjen for de investeringene vi gjør. På dette området skal vi også bli bedre til å bekjempe datakriminalitet og ha fokus på IKT-sikkerhet. Det er sagt mye om dette i de framlagte meldingene.

Trine Skei Grande (V) [10:20:44]: Statsråden er jo en høflig dame, og jeg så at hun hørte ordentlig på da jeg snakket.

Så jeg har lyst til å spørre: Har hun noen tanker om det jeg sa om ledelse, åpenhet og det å sette kultur ovenfra?

Statsråd Grete Faremo [10:21:02]: Dette opptar meg mye, for det handler om lederskap i politiet. Vi må innse at når vi har utstyrt politidirektøren med 35 direkte rapporterende, i tillegg til hans egen ledergruppe, blir tanker rundt lederskap viktig å kommunisere, og det blir også svært krevende.

Jeg honorerer politidirektøren for å ha tanker rundt hvordan politiets lederskap skal kunne kommunisere mest mulig sammenhengende, forståelig og likevel åpent. Jeg ser de rammene som politidirektøren la i dette perspektivet, og jeg er helt sikker på at hvordan vi skal sikre bedre lederskap i politiet, evne og mulighet til å lede, blir en viktig oppgave for oss å diskutere her i denne sal.

Presidenten: Dermed er replikkordskiftet omme.

Helga Pedersen (A) [10:22:30]: Dagens debatt og innstillinger har et dystert bakteppe. Den 22. juli 2011 ble Norge rammet av de verste terrorhandlingene siden krigen. 77 mennesker mistet livet, mange flere ble skadet, og de materielle skadene var enorme. Selv om det snart er to år siden det forferdelige skjedde, er savnet etter de omkomne fremdeles stort. Mange av dem som ble rammet, sliter fortsatt med fysiske og psykiske skader. Vi føler med de overlevende, de etterlatte og de pårørende.

22. juli-kommisjonen beskrev i detalj hva som sviktet: manglende iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak, manglende iverksettelse av terror- og beredskapsplanverk, dårlig kommunikasjon og ledelse, treg politiutrykning til Utøya. Kommisjonen skrev at problemene ikke først og fremst var mangel på ressurser, lovverk eller organisering, men kulturer, holdninger til beredskap og evnen til samhandling.

Det er samtidig nødvendig å minne om at mye av redningsinnsatsen den 22. juli har fått rettmessig anerkjennelse. Brann- og redningsetatene, ambulansetjenestene, sykehusene og helsepersonell gjorde en formidabel, livreddende innsats i regjeringskvartalet og på Utøya. Mange frivillige bidro med livredning og redning i regjeringskvartalet og ved Utøya.

Etter en så dramatisk og traumatisk terroraksjon er det veldig viktig at kritikk, erfaringer, evalueringer og forslag til tiltak som er kommet, blir nøye gjennomgått og vurdert. Endringer må iverksettes. Det som sviktet, skal forbedres. Det som fungerte, skal styrkes ytterligere. Vi vet at dette vil ta tid – det å endre kultur, holdninger og strukturer i store organisasjoner er ikke gjort over natten.

Regjeringen har det siste året gått offensivt til verks og gjort mye for å styrke terrorberedskapen og samfunnssikkerheten i Norge. Beredskapssenteret på Alnabru er det gjort beslutning om. Styrking av politihelikoptertjenesten, PST, innsatspersonell i politiet og marinejegerne på nasjonal beredskap er andre eksempler. Senest i mars la regjeringen fram en proposisjon om å styrke samfunnssikkerheten generelt og politiberedskapen spesielt.

Det utvalget som skal analysere utfordringene i norsk politi, skal legge fram sin innstilling om få uker, noe som allerede har vært et tema i debatten her. Sammen med dagens innstillinger vil politianalysen være med på å danne grunnlaget for organiseringen av framtidens politistruktur, beredskap og bemanning. Målet er et mest mulig effektivt nærpoliti. Folk skal føle at politiet er til stede i deres nærmiljø. Strukturer, organisering, bemanning og utstyr må legge til rette for det. Ved alvorlige hendelser er det som regel lokalt politi som først kommer fram, og derfor må organiseringen av politiet være robust, sånn at f.eks. operasjonssentralene er bemannet på en måte som gjør dem i stand til å håndtere store kriser.

Gode beredskapssystemer fordrer klare kommandolinjer og god kommunikasjon. Det må være krystallklar ansvarsfordeling mellom SMK, departementer og direktorater. Forsvarets bistand til politiet i krisesituasjoner må videreutvikles. Det er positivt at vi nå får på plass en nasjonal politioperativ sentral og et system for masseinnkalling av personell i politiet.

Jeg har merket meg at de frivillige redningsorganisasjonene blir løftet fram i innstillingen. Organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Norske Redningshunder gjør en svært viktig samfunnsinnsats. Til sammen er det om lag 20 000 aktive frivillige, og vi ser daglig eksempler på hva disse betyr, f.eks. under flommen nå nylig. Vi verdsetter dem, ved siden av det kommunale beredskapsapparatet og nødetatene. De frivillige redningsorganisasjonene skal nå innlemmes i nødnettet.

Det er dessverre umulig å skape et risikofritt samfunn. Vi ønsker ikke en politistat hvor alt og alle overvåkes. Vi ønsker et åpent, demokratisk samfunn med kort avstand mellom de styrende og de styrte. Målet vårt er å redusere risikoen for terror og voldsanslag mest mulig gjennom forebygging, overvåking, avverging og håndtering.

Erna Solberg (H) [10:27:54]: Innbyggernes sikkerhet er en av statens desidert viktigste oppgaver. Det å forvalte sikkerheten til folk er vel egentlig hovedgrunnen til at vi en gang begynte å organisere verden i stater.

Derfor er det viktig at både den ytre og den indre sikkerheten fungerer godt. 22. juli-kommisjonen avdekket mangler – uklar ledelse og stor avstand mellom den beredskapen vi trodde vi hadde, og den vi faktisk har. Derfor er det nødvendig å gjøre mange tiltak for å bidra til bedre beredskap i årene fremover.

Det viktigste er ledelseskulturen. Det er også det vanskeligste. Den kan vi ikke bevilge oss til, og den kan vi ikke vedta her i stortingssalen. Den dreier seg om hvordan vi holder beredskapsfokuset – kontinuerlig, ovenfra og ned og gjennomsyrende i alle ledd av dem som skal jobbe med beredskap. Derfor er det etter vår mening også viktig at man styrker det på toppen. Det betyr at vi ønsker en egen koordinator ved Statsministerens kontor som skal sikre fremdrift og tyngde i arbeidet med sikkerhet og beredskap i Norge.

Vi skal bygge på de fire beredskapsprinsippene: ansvarsprinsippet, nærhetsprinsippet, likhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Men når vi skal ivareta de viktigste oppgavene, nemlig borgernes sikkerhet, er det et behov for at kunnskap deles mellom ulike departementer og beredskapsetater. Derfor er det også viktig at det ligger et ansvar som er tydelig og klart, for å følge opp utviklingen på området ved Statsministerens kontor. Da mener vi at sjansen for å lykkes ved en stor krise vil bli mye større enn det den var den 22. juli 2011.

I tillegg til det å styrke toppledelsen i Norge knyttet til dette er det viktig å styrke vår evne til å forebygge og forhindre. Derfor er det også viktig at Politiets sikkerhetstjeneste har de midler de trenger for å følge opp, undersøke og forebygge – for å forhindre.

Etter 11. september 2001 er det mange terroranslag som er stoppet, nettopp fordi sikkerhetsarbeidet har vært bedre, og fordi det har vært bedre utveksling mellom land. Det har bidratt til større trygghet, færre anslag og bedre kunnskap om hvordan ulike terrormiljøer organiseres. Det er derfor bra at vi til slutt fikk et utvalg som har gått igjennom PSTs arbeids- og ressurssituasjon, og som har kommet med sine anbefalinger. Jeg har lyst til å si at det også er viktig at man fremover fortsatt har en åpenhet om ressurssituasjonen, ikke minst overfor Stortinget, slik at vi vet hvor mye vi faktisk bevilger til det arbeidet som skjer, og at de fullmaktene man trenger, er til stede.

I tillegg til ledelseskultur er det viktig å innføre en læringskultur. Noe av det 22. juli-kommisjonen avdekket, var jo at problemene 22. juli ikke var ukjente. De hadde alle tidligere oppstått i ulike øvelser, men læringen fra det var ikke god nok. Det er også en av grunnene til at vi er nødt til å sørge for å ha et kontinuerlig toppfokus på spørsmål om sikkerhet i Norge.

Så er vi nødt til å bedre politiets evne til å håndtere terrorisme og annen kriminalitet. Det er viktig at vi opprettholder en modell der politiet er til stede i lokalmiljøet, der folk bor. Politiet må få færre oppgaver, slik at de har mulighet til å være tilgjengelig når publikum trenger det. Det er litt forstemmende at rapportene som kommer – i alle fall til media og til dels til oss – viser at det ikke er blitt en forenklet målstruktur i politiet etter 22. juli, men at det har blitt enda vanskeligere, enda mer komplisert, og mer byråkratisert. For å rendyrke politirollen vil beredskapen bli vesentlig bedret. Der hvor politistasjoner og lensmannskontorer er plassert nærme hverandre, kan det på sikt være fornuftig å slå disse sammen til større og mer robuste enheter. Og som andre talere tidligere har sagt, ser vi frem til anbefalingene som kommer i neste uke.

Men det er også nødvendig at vi har et godt, spesialtrent politi, og siden det kan ta tid før politiet kan forvente bistand fra de spesialtrente delene, er vi nødt til å ha operative politifolk som har tilstrekkelig med trening til å håndtere alvorlige hendelser rundt om i hele landet.

For Forsvaret er det nødvendig å få avklart at det gjøres raskt, at vi senker tersklene og fjerner flaskehalsene, slik at politiet kan yte bistand så raskt som mulig.

Behandlingen i dag er ett steg videre med hensyn til å gjøre Norge til et sikrere sted og til å bedre beredskapen, men det langsiktige beredskapsfokuset dreier seg ikke bare om vedtak her; det dreier seg om en kontinuerlig utvikling av ledelseskulturen og om å ha beredskap fremst i pannebrasken når beslutninger tas i dag.

Geir-Ketil Hansen hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

Tom Staahle (FrP) [10:33:31]: Stortingets utenriks- og forsvarskomité har behandlet endringer i statsbudsjettet kapittel 1733 post 1 om å avsette midler til å etablere en militær helikopterberedskap i Nord-Norge. Denne beredskapen er i form av etter anmodning å bistå politiet med transportkapasitet i henhold til bistandsinstruksen. Det legges opp til samme reaksjonstid som man har med dagens beredskap på Rygge, og lokalisering for dette beredskapstiltaket vil være Bardufoss.

Komiteen er opptatt av at beredskapen i Nord-Norge styrkes, og er derfor samstemt i å stille seg positiv til dette tiltaket. I krisesituasjoner er det avgjørende at ulike etater evner å samhandle, slik at man kan handle effektivt for å redusere trusler og kriser. Derfor må også bistandsanmodninger foretas, og det må handles når situasjonen tilsier det.

Komiteen vil samtidig påpeke at det er en utfordring at denne helikopterberedskapen kan bli redusert i perioder som følge av andre prioriterte oppdrag eller aktivisering i NATOs reaksjonsstyrker. I en slik situasjon mener komiteen at det må vurderes om avhjelpende tiltak må gjennomføres for å opprettholde den beredskap denne bevilgningen er ment å gi.

Når vi tenker beredskap, må vi tenke beredskap over hele landet.

Bente Thorsen (FrP) [10:35:06]: Sikkerhet og beredskap har fått en ny aktualitet og betydning etter 22. juli 2011.

Når det gjelder å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, er det viktig at alle bidrar til å opprettholde felles holdninger og verdier, og avviser vold som politisk våpen.

Skolen har gjennom formålsparagrafen og Læringsplakatens elleve punkter ansvar for å gi elevene både dannelse og utdannelse. I ett av punktene i Læringsplakaten står det følgende:

«Opplæringen i skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.»

For Fremskrittspartiet er det viktig at dette tydelig blir praktisert som en integrert del av skolehverdagen for å motarbeide radikalisering og ekstremisme.

Vi trenger mer kunnskap om hvilke idémessige, psykologiske og historiske forutsetninger som ligger til grunn for terrorisme, og om hvordan terrorisme kan forhindres. Dette fordrer at man har god utdanning på området, og i saken påpekes nødvendigheten av at personell med beredskapsansvar i størst mulig grad har relevant utdanning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Dette fordrer at vi har en god utdanning på områdene, og er effektive når det gjelder kompetanseutvikling.

Fremskrittspartiet mener det er viktig at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Et slikt senter skal styrke samspillet og koordineringen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene som har eller er i ferd med å utvikle fagmiljøer og utdanningstilbud på området.

Med hensyn til etablering av et slikt beredskapssenter vil jeg spesielt trekke fram Universitetet i Stavanger, som har et internasjonalt fagmiljø med mer enn 50 forskere. De samarbeider med et stort miljø internasjonalt og har allerede et sterkt faglig miljø innenfor beredskap og samfunnssikkerhet i olje- og gassindustrien. Universitetet i Stavanger har et godt etablert samarbeid med flere institusjoner i Norge som driver med utdanning og opplæring.

Med dette nettverket og samarbeidet som allerede er etablert, er det mulig hurtig å opprette et nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ingjerd Schou (H) [10:38:03]: Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om evnen til å lære. Jeg har sett, lest og hørt utredningene, og jeg har lyttet med interesse til debatten. Det oppsummerte inntrykk og stempel fra så vel utredningene som debatten er at det fortsatt er behov for økt innsats, både i forbindelse med kulturbygging, styrking av ledelse – tydelig ledelse – og behov for økt innsats når det gjelder datasystemer, helikoptre og annet. Det viktigeste er allikevel at de ressursene som Norge råder over, skal finne hverandre, og at de skal samvirke.

Jeg er vel noe undrende til at regjeringen ikke evner å besvare fullt ut nettopp det at ressursene ikke fant hverandre. Da trengs det arenaer for å samvirke, og ikke bare på Rygge, som er det som jeg skal snakke om – som sikkert noen allerede har skjønt. Også andre steder i landet trenger man arenaer for å trene på nettopp det å samvirke – og ikke i konkurranse med det politiets beredskapssenter som er planlagt på Alnabru. Et slikt treningssenter er planlagt nettopp på bakgrunn av det behovet som nødetatene har – det være seg helse, ambulanse, brann, politi og forsvar samt samvirke med frivillige – og det er nettopp et sted hvor man kan sikre at ansvarslinjene og kapasiteten virker godt sammen når krisen er der.

Erfaringene de siste årene har lært oss at det er behov for å styrke samvirket mellom nødetatene og de beredskapsressursene som Norge har for å kunne håndtere kriser, at dette bedres og blir langt tydeligere når det gjelder både ansvar og kapasitet.

Rygge er et egnet område. Rygge militære flystasjon kan være et beredskapssenter som samler alle nødetatene på ett sted, noe som også vil gi en unik mulighet til nettopp å trene, samvirke og bedre beredskapen i østlandsområdet. Men dette trengs flere steder, ikke bare i østlandsområdet. Nødetatene bør trene sammen med Forsvaret for å finne en bedre samvirkeform enn den vi har sett ut fra våre erfaringer de siste årene.

Et felles beredskapssenter må også ligge sentralt i østlandsområdet og ha en kapasitet som gjør at alle nødetatene kan trene sammen på ett sted og på flere ulike øvingsscenarier og -momenter. Rygge er nær Oslo, og ressursene som skal øves, er godt egnet. På Rygge står allerede både redningshelikoptrene og beredskapshelikoptrene til beredskapstroppen og Forsvarets spesialkommando. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig å benytte allerede eksisterende infrastruktur og dele på driftsutgiftene. Regnestykkene viser allerede at dette er en god investering, også med mulighet til å spare penger.

Svein Roald Hansen (A) [10:41:23]: Ansvarsdelingen for terrorbekjempelse og samfunnsberedskap mellom politiet og Forsvaret er avklart. Terrorbekjempelse på norsk jord er politiets ansvar og oppgave. Men Forsvaret har ressurser politiet kan trekke på ved behov, regulert i bistandsinstruksen.

Også ved naturkatastrofer som flommen nylig, har Forsvaret mye å bidra med av mannskap og utstyr.

Vi må utnytte ressursene best mulig, på tvers av etatene, uten å utfordre ansvarsdelingen. Skal dette skje effektivt og smidig når behovet dukker opp, krever det samordning, samarbeid og ikke minst at man øver og trener sammen. En av erfaringene etter 22. juli var at lærdommen fra øvelser ikke ble godt nok utnyttet.

Skal vi styrke de ulike nødetatenes evne til samhandling og samarbeid, er det også viktig at det øves og trenes sammen, og det gjelder Forsvaret, politiet, Sivilforsvaret, brannvesenet og helsetjenesten. Det vil utvikle en kultur for samarbeid.

Rygge flystasjon legges nå ned som flystasjon. Men det vil fortsatt være militær aktivitet der, med Heimevernet og helikopterdetasjement, i tillegg til redningshelikopteret. Dette innebærer at de fleste av de militære installasjonene på Rygge fortsatt vil være til disposisjon og kan utnyttes.

Her ligger med andre ord alt til rette for at vi for en billig penge kan skape et beredskapssenter hvor Forsvaret, politiet, brann- og redningsetatene og Sivilforsvaret kan trene hver for seg og ikke minst sammen.

Forsvarets helikoptre er blant de ressurser politi og sivile etater kanskje oftest vil ha behov for bistand fra. Samtrening vil være med på å senke tersklene for å trekke veksler på hverandres ressurser.

«To know me is to love me», het det i en gammel slager. Det gjelder også her. Skal man sikre seg mot at praktiske eller mentale hindringer står i veien for å be hverandre om assistanse når man trenger det, er det å trene sammen en god forebyggende medisin.

Slike sentre trengs sikkert flere steder i landet, men Rygge ligger der og kan tas i bruk uten nye investeringer, utredninger eller planlegging. Derfor bør man starte her og vinne viktig erfaring.

Men la meg også – som foregående taler gjorde – understreke at et beredskaps- og treningssenter på Rygge ikke skal eller kan erstatte det vedtatte nasjonale beredskapssenteret for politiet som skal bygges på Alnabru. Det skal bygges. Det vil styrke politiets beredskap, og det er det nødvendig og viktig å få på plass.

Lars Myraune (H) [10:44:18]: Jeg er glad for at vi har fått den debatten vi har hatt her i dag. Er det noe som er viktig for vårt samfunn, er det det at vi har evne til å ta vare på våre innbyggere i enhver sammenheng.

Det er forskjellige typer – skal vi kalle det – angrep som vårt land kan være utsatt for. Trine Skei Grande snakket om at første verdenskrig ble ikke som vi hadde regnet med, og det ble ikke annen verdenskrig heller. Det er nok riktig. Jeg holdt på å si: De som har vært generaler, er bestandig beskyldt for å planlegge neste krig lik den forrige. Det er det en fare for også i den type debatt som vi har her i dag. Det har vært mye snakk om 22. juli, og kanskje vi ser for oss at vi kan få noe tilsvarende igjen. Ja, det kan godt være, men det kan godt være at det blir noe helt annet også. Derfor er det så viktig at det er et bredt spekter i den analysen som vi foretar når vi skal forberede oss for å ha et sikkert og godt samfunn.

Erna Solberg sa at å forebygge og forhindre er kanskje det viktigste. Ja, det er det, men det er også viktig å ha evne til å håndtere ting når krisen er der, og det skal vi fokusere på. Nå er det sånn at det å forberede seg for å kunne håndtere kriser, er omtrent som med demokratiet og friheten i et land. Det må jobbes med det hver eneste dag. Det er ikke nok å ha det som tema på de store festdagene – det må faktisk fokuseres på det hele tiden.

Det har blitt sagt her i dag at vi har et åpent og tolerant samfunn. Det har vi, og det skal vi være veldig glad for. Men samtidig gjør det oss sårbare for en masse ting. Representanten Klinge sa at vi skal være glad for å bo her. Ja, vi skal være glad for å bo her, men det er en viss fare for at vi sier til oss selv at vi har det så godt i Norge, og at det som skjer i andre land rundt omkring i verden, ikke kommer hit, det blir ikke noe av det her.

Jeg var på landsmøte i Forsvarsforeningen på Hamar sist helg. Der var det mye fokus nettopp på at vi har det så bra, og det kommer ikke hit, og at det lett blir en sovepute. Jo, det kan komme hit, og nå er det så veldig mye mer som kan komme hit enn det vi trodde før. Derfor må vi være forberedt. Vi har cyberspace, som det har vært fokusert på før i dag. Det er den ene delen av tingene. Det har vært lite fokus på f.eks. en kjemisk trussel. Det er en rekke ting som vårt samfunn kan bli utsatt for i framtiden. Derfor er det så viktig ikke å tenke i båser militært/sivilt, men å fokusere på samarbeid mellom politiet og Forsvaret. Det er kanskje den viktigste oppgaven i den sammenhengen.

André Oktay Dahl (H) [10:47:35]: Statsråden er midt inne i krevende prosesser knyttet til etablering av beredskapssenter, å sikre politihelikoptre og IKT-utfordringer. Når det gjelder det siste, IKT, har jeg lyst til å berømme stortingsflertallet og statsråden for på overtid å erkjenne hvor ille det egentlig har stått til. Det er kraftig på etterskudd, og det er store ubetalte regninger til en ny regjering, uansett hvilken farge den måtte få. Men inntil videre får vi håpe og tro at nye POD, i den grad vi kan kalle det det, evner å lære seg alt det Difi påpekte at de ikke kunne for kort tid siden. For å si det sånn: Seks års erfaring i denne stortingssalen, og den rapporten er et ganske godt eksempel på hvordan man ikke bygger beredskap i politiet, og ikke minst på hvordan man ikke bør underinformere Stortinget.

I min replikk i sted stilte jeg egentlig to og et halvt ganske konkrete spørsmål. Det ene gjaldt beredskapssenter. Spørsmålet var om det vil bli etablert innen 2018, med de operative behovene som er meldt inn. Det er et ganske konkret spørsmål som jeg ikke fikk svar på. Det andre gjelder politihelikopterberedskapen i sommer. Vil den være like god som den er ellers i året?

Så er det en debatt som jeg følte sistnevnte taler var i ferd med å ta opp her, som vi bør diskutere fremover, og det er at Norge er unntaket i verden på mange plan. Vi har ikke de store økonomiske utfordringene ennå som verden rundt oss har. Når vi begynner å titte litt på hva som skjer i en del land som er ganske nær oss, når det gjelder ekstreme holdninger eller når det gjelder respekt eller mangel på respekt for minoriteter, enten det er det ene eller det andre, er det ganske ille. Det er utrolig viktig at vi har en verdidebatt parallelt med debatten om alle virkemidlene, helikoptrene og alt det andre som vi kan vedta her i Stortinget, for den verdidebatten som vi alle er nødt til å stå sammen om for å vinne mot ekstreme holdninger, mot mangel på respekt for at folk er annerledes, er en utrolig vanskelig og krevende debatt. Det er antageligvis en debatt som det ikke kommer til å være så mye fokus på i valgkampen som kampen mellom regjeringsalternativene. Men den kampen vi sammen må føre for å bekjempe alt av ondskap som står bak en terrorhandling, er det vi er nødt til å samarbeide om, parallelt med at vi skal kjempe mot hverandre som regjeringsalternativer.

En debatt jeg ønsker meg fremover også, er debatt om bruk av droneteknologi. Jeg ser for meg at andre enn Dominos Pizza i USA bør kunne bruke den type teknologi, slik som de er i ferd med å gjøre, og bruke det som observasjonsplattform, alternativ til store politihelikoptre. Vi trenger det, og vi trenger lovregulering for personvern, slik at vi er i forkant av den utviklingen som vi vet vil komme, før privatpersoner begynner å bruke droner på naboen. Det ville vært litt trist om man gjorde det før man fikk brukt det til observasjonsplattform for å bekjempe kriminalitet eller for å sørge for bedre kontroll ved grenseovergangene våre.

Tore Hagebakken (A) [10:51:03]: I rollen som saksordfører skal jeg bare veldig kort kommentere representantforslagene. Når det gjelder umiddelbar iverksettelse av straffeloven, forslaget fra fremskrittspartirepresentantene, peker flertallet på at det må foregå en løpende vurdering i departementet av hvorvidt det er behov for at enkeltbestemmelser i ny straffelov bør iverksettes gjennom gammel straffelov i påvente av at den nye straffeloven i sin helhet kan tre i kraft. Det syns jeg er et viktig signal.

Når det gjelder Høyre-representantenes forslag, om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov, er det slik at statsråden varsler en bred orientering om IKT i politiet i statsbudsjettet for 2014. Det er bra, og – jeg legger til – nødvendig.

Politianalysen vil også gi oss råd om hvordan vi kan bruke politiressursene smartere enn i dag, og om hvordan vi best mulig tar i bruk ny teknologi, noe som henger sterkt sammen med politiets organisering for øvrig.

I bunnen for det hele må det ligge at vi skal ha et kostnadseffektivt politi preget av god kvalitet, med mer fokus på kjerneoppgaver. Vi skal ha høye ambisjoner for framtidas politi, der IKT sjølsagt står sentralt for at etaten skal fungere optimalt. Det er viktig for landets beredskap og innbyggernes trygghet.

Apropos dette med kjerneoppgaver: I replikkordskiftet med statsråden var representanten Oktay Dahl opptatt av at politiet skulle få færre oppgaver. Det er en debatt som det er veldig viktig å ta – jeg støtter det. Men da går det heller ikke an rundt hver sving å peke på nye oppgaver til politiet, som f.eks. hva det ville innebære dersom en hadde gjort som Høyre ønsker, og hatt et generelt forbud mot tigging. Det ville vært en ganske tung oppgave, for å si det sånn, for politiet.

Så må jeg innrømme at jeg forstår ikke helt modellen med Statsministerens kontor opp mot nasjonal krisehåndtering og beredskap. Jeg forstår ikke helt hvordan dette skal fungere med tanke på Justis- og beredskapsdepartementets rolle. Jeg mener at dette like godt kan føre til ansvarspulverisering som til tydelighet. Så jeg vil gjerne høre litt mer om hva dette egentlig handler om. Jeg har respekt for at det går an å ha andre synspunkter enn jeg og andre har, men jeg vil gjerne forstå hva som ligger i det, om dette virkelig er ryddig. For hva med de enkelte statsråders ansvar overfor Stortinget hvis det er en sånn superbyråkrat som skal sitte på Statsministerens kontor og ha en rolle der også opp mot departementet? For meg er det litt rotete, så jeg vil gjerne høre litt mer. Det er en velment anmodning.

Statsråd Grete Faremo [10:54:10]: Det har så langt vært en veldig interessant debatt. Jeg er glad for at det har vært stort fokus på lederskap, og selvsagt må lederskapet utøves fra toppen. Det er noe av bakgrunnen for at det også er redegjort for hvordan det nå gjennomføres beredskapsmøter i regjeringen, hvordan det øves, og hvordan selvsagt også regjeringens sikkerhetsutvalg står sentralt i å sikre at vi er godt beredt.

Det har selvsagt vært fokus på både roller, oppgaver og ansvar. Dette må være klart. Vi har også introdusert samvirkeprinsippet for å sikre at de som er best til å håndtere kriser i hverdagen, også gjør det i krisesituasjoner, og ikke minst øver godt på å virke sammen med andre som har viktige roller i kriser.

Den 16. mai i fjor dro jeg til London for å lære mer om hvordan engelskmennene koordinerer seg. Jeg har også sett at representanten Erna Solberg etterpå har dratt samme sted. Jeg har innhentet informasjon fra mange hold og også sett nøye på hvordan 22. juli-kommisjonen vurderte at vi best burde organisere oss for å sikre godt lederskap. Hva virker best på norsk? Det er derfor jeg synes det er rart at det fortsatt diskuteres om en embetsmann er bedre til å koordinere beredskapen enn det systemet vi har rigget oss til med. Spørsmålet er om dette mer ville bli en fremmed fugl istedenfor en god koordinator.

Jeg er enig i at det er viktig å ha åpenhet rundt PSTs innsats og budsjetter så langt vi kan det. Det er noe av bakgrunnen for at jeg allerede har iverksatt et arbeid med å vurdere et eget budsjettkapittel for den tjenesten. Læringskultur er sentralt, og det som gikk galt 22. juli, er meget godt redegjort for i 22. juli-kommisjonens rapport. Dette er bakgrunnen for at vi faktisk har lagt inn penger både til IKT, modningstiltak, mer øvelser og også til endringsledelsesprogrammene både i departementet og direktoratet. Så sent som i 2004–2005 la Bondevik-regjeringen fram en melding om oppgaveporteføljen til politiet, hvor man påpekte at den brede oppgaveporteføljen var det viktig å videreføre.

Jeg merker meg at representanten Oktay Dahl allerede har konkludert på spørsmålet om hvordan politiets oppgaver skal være i framtiden. Den debatten tror jeg vi må ta her i salen.

André Oktay Dahl (H) [10:57:27]: Representanten Oktay Dahl har ikke konkludert på hvilke oppgaver det er. Vi trenger en politianalyse. Utfordringen er at Høyre i flere år ba om en politistudie. Så kom det i form av en politianalyse, som politidirektøren kaller politistudie, som da var Høyres forslag, som dessverre burde kommet for tre–fire år siden. Da hadde vi sittet her i dag og kunnet fatte skikkelig gode vedtak som kunne skapt et bedre politi.

Representanten Hagebakken var inne på at både den ene og den andre har noen svin på skogen når det gjelder å gi politiet flere oppgaver. Da kan jeg bare replisere tilbake at sexkjøpsloven var vel ikke akkurat dette parlamentets beste øyeblikk når det gjaldt å gi politiet flere oppgaver. Når det er sagt, er det jo faktisk slik at Høyre var pådriver for en politistudie som ville gitt oss et klart bilde på et langt tidligere tidspunkt enn det blir, dvs. etter valget, det er jo da man skal ta politiske beslutninger. Da ville man hatt en helt annen situasjon i norsk politi i dag.

Høyre har gjentatte ganger foreslått at sivile skal få gjøre flere oppgaver, flere sekundæroppgaver, og trekke tilgjengelig kompetanse inn i politiet for å frigjøre politikraft. Hver gang har man fått beskjed om at dette er i gang. Hver gang vi møter folk ute i politidistriktet, forteller de at det er ganske store forskjeller mellom politidistriktene, og det er store muligheter som ikke har blitt brukt. Det var også veldig paradoksalt det som kom i statsrådens tale i fjor til Politiets Fellesforbunds landsmøte. Det første signalet som kom, var at politiet kanskje skulle få en ny oppgave som hadde noe med vigsler å gjøre. Løsningen måtte være at politiet fikk færre forvaltningsoppgaver, fikk færre oppgaver som de gjorde bedre, som handlet om kjerneoppgaver. Det er i hvert fall Høyres politiske mål. Så får vi – nå når vi har fått denne politianalysen, som vi er glad for, på overtid – diskutere konkret hvilke oppgaver som skal vekk. For at det er noen oppgaver som må vekk fra politiet, slik at de kan konsentrere seg om det som er viktigst, tror jeg er hevet over enhver tvil.

Når det gjelder spørsmålet om IKT, har vel vi skrevet ganske sure merknader, som jeg ikke behøver å lese opp her. Men jeg må jo si at hvis denne regjeringen har tenkt å bli sittende etter neste valg – noe jeg for … skyld, jeg skal ikke bruke et visst ord – men for å si det slik, den evnen til å informere Stortinget tror jeg man kan ta en liten runde til på. For i den grad man kaller en del av det som Stortinget er blitt presentert gjennom syv–åtte år, for informasjon, vil jeg virkelig si at det er en interessant måte å definere innholdet i det begrepet på. Det var media og pressemeldinger som Stortinget var hensatt til å få informasjon fra, om til dels fantasifulle forklaringer på hva situasjonen var i politiet. Men nå skal jeg ikke dra hele den runden, det har vi gjort i altfor mange år.

Det er en dag hvor vi står sammen om veldig mye. Dessverre står vi her i dag og får ikke fattet vedtak om politistruktur, om politioppgaveportefølje, som er resten av alfabetet som denne meldingen ikke gir noe svar på. Men utover det har det vært en god debatt. Jeg synes det er godt å se at vi er såpass enige om en del grunnleggende ting.

Anders B. Werp (H) [11:00:48]: Saksordføreren, representanten Hagebakken, stilte et spørsmål til Høyre og hadde en kommentar knyttet til politiets oppgaver. Jeg tar det først.

Representanten Hagebakken brukte Høyre og Fremskrittspartiets forslag om å forby tigging som et eksempel på at vi tillegger politiet flere oppgaver. Da vil jeg bare be representanten om å lese innstillingen i den saken som gjaldt tigging, hvor det står svart på hvitt fra Politidirektoratet og fra flere politidistrikter at den meldeplikten regjeringen har pålagt politiet, er et betydelig merarbeid, som gjør at de skal registrere lovlig virksomhet i stedet for å bekjempe ulovlig virksomhet. Det sender jeg rett tilbake til regjeringspartiene med motsatt fortegn av det representanten antakelig la i sin kommentar.

Så gjelder det statsrådens spørsmål om Høyres innspill om å ha en sikkerhetskoordinator ved Statsministerens kontor. Vi hørte regjeringsråden i høringene etter 22. juli si at Statsministerens kontors viktigste funksjon i en krise var å videreføre funksjonen for regjeringen. Det var altså ikke et forebyggende tiltak de skulle ha fokus på. Det var rett og slett å videreføre sin virksomhet når krisen var et faktum. Vi ser for oss at statsministeren skal få et mye mer aktivt ansvar for landets sikkerhet. Vi synes det er helt naturlig, og vi synes det er påfallende at det ikke er på plass for lenge siden.

La meg ta to eksempler, først Grubbegata. Vi ser for oss at en koordinator ved Statsministerens kontor nettopp får ansvaret for å koordinere på tvers av departementene, slik at eksemplet Grubbegata ikke oppstår på nytt. Vi har sett eksempel på at Olje- og energidepartementet, Helsedepartementet og Næringsdepartementet ikke klarte innen fristen som de hadde fått fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, å melde inn terrormål på sin sektor. Det er et uttrykk, mener Høyre, for sviktende sikkerhetskultur på departementsnivå. En koordinator må også følge opp slike ting og være mer aktiv fra toppnivå. Evalueringen av Øvelse Tyr i november 2012 understreker akkurat det samme poenget.

Så vil jeg også si at håndteringsansvaret for kriser, iverksettelsesansvaret, skal selvfølgelig ligge der det ligger i dag, på departementsnivå. Men vi trenger styrke fra toppen og ansvar på toppen. Det er det som er Høyres poeng.

Statsråd Grete Faremo [11:03:53]: Det aktive ansvaret som representanten Werp refererer til, betinger selvsagt både ressurser og også en avklaring av konstitusjonelle ansvarsrammer. For øvrig beskrev representanten veldig mye av innholdet i den pådriverrollen som justis- og beredskapsministeren har fått. Jeg viser til det jeg sa om dette i mitt forrige innlegg.

Når det gjelder politiets oppgaver, er det helt sikkert at det vil komme til diskusjon i denne sal. Den siste gangen Stortinget hadde en bred diskusjon om dette, kom det som følge av en proposisjon fra Bondevik II-regjeringen, hvor man hadde en gjennomgang av dette og da konkluderte med at de sivile gjøremålene var en viktig del av politiets oppgaver.

Politianalysen vil gå grundig inn i hva det har gitt oss av ressursbruk nå. Det var da jeg registrerte med interesse at representanten Oktay Dahl allerede nå brukte kjerneoppgaver som noe politiet opplagt skulle konsentrere seg om. Ja, dette er det viktig at vi tar en grundig diskusjon om, og at vi ikke konkluderer før vi ser utredningen fra analyseutvalget.

Jeg registrerer at det har vært snakket om en politistudie i årevis. Jeg må innrømme at jeg var også en av dem som luftet det forslaget da Bondevik-regjeringen satt ved roret. Jeg konstaterer at det ikke ble iverksatt den gangen. Da vi valgte å sette dette utvalget i arbeid i fjor høst, var det ikke minst på bakgrunn av den rapporten som kom fra 22. juli-kommisjonen, som var så tydelig på politiets manglende satsing på IKT, og at vi måtte gå grundigere ned i ressursbruken enn hva vi hadde jobbet med så langt, med tanke på melding til Stortinget om politiet.

Jeg er helt sikker på at den også vil gi et godt grunnlag for den viktige strukturdiskusjonen som vi også må ha for politiet. Jeg tror det er maktpåliggende at det blir en moderne organisering som gir mulighet for å utøve lederskap. Når jeg hører at det er 35 direkte rapporterende til politidirektøren, i tillegg til egen ledergruppe, er jeg sikker på at det er et forenklingspotensial i den strukturen. Men når det gjelder antall distrikter og øvrig struktur, bør utvalgsinnstillingen på høring først. Så har vi et godt grunnlag for diskusjon.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1–6.

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten er det satt fram ett forslag. Det er forslag nr 1, fra Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart implementere straffeloven av 2005.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Venstre har varslet at de støtter forslaget.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:98 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar iverksettelse av straffeloven – vedlegges protokollen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 68 mot 24 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.09.38)