Stortinget - Møte fredag den 14. juni 2013 kl. 9

Dato: 14.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 364 S (2012–2013), jf. Dokument 8:56 S (2012–2013))

Sak nr. 4 [10:25:29]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Arvid Svendsen og Geir Jørgen Bekkevold om faget religion, livssyn og etikk

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 2, fra Bente Thorsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 3 og 4, fra Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti

Det voteres først over forslagene nr. 3 og 4, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre et obligatorisk RLE-fag i grunnskolelærerutdanningen både for 1.–7. trinn og for 5.–10. trinn.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen presisere i fagplanen for faget religion, livssyn og etikk at innholdet knyttet til de fastsatte kompetansemålene i faget skal fordeles med 55 pst. av timetallet til hovedområdet kristendom.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 92 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.48.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre navnet på faget religion, livssyn og etikk til kristendom, religion, livssyn og etikk.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 70 mot 28 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.48.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre krav om formell kompetanse innen faget religion, livssyn og etikk (RLE) for alle lærere som underviser i RLE-faget på alle trinn i grunnskolen.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.49.10)Komiteen hadde innstilt:

Dokument 8:56 S (2012–2013) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad, Kjell Arvid Svendsen og Geir Jørgen Bekkevold om faget religion, livssyn og etikk – vedtas ikke.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 70 stemmer for og 6 stemmer mot innstillingen.

(Voteringsutskrift kl. 16.49.41)

Presidenten: Da er vi i den situasjonen at bare 76 representanter har avgitt stemme. Det betyr at vi ikke har et gyldig stortingsvedtak, for mer enn halvparten av oss må nemlig stemme. Så presidenten må be om at vi tar den voteringen på nytt. Det er altså forventet at seks skal stemme imot, men det er forventet at det er betydelig flere som skal stemme for!

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 92 mot 6 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.50.22)