Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2013 kl. 10

Dato: 17.06.2013

Dokumenter:

(Innst. 472 S (2012–2013), jf. Prop. 159 L (2012–2013))

Sak nr. 14 [15:44:25]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i Stortingets instruks for sivilombudsmannen (nasjonal forebyggende mekanisme)

Talere

Votering i sak nr. 14

Sakene nr. 13 og 14 ble behandlet under ett.

 

Hallgeir H. Langeland (SV) [15:45:14]: (ordførar for sakene): Eg trur dette skal gå rimeleg raskt. Det er ein einstemmig komité som stiller seg bak begge sakene, og som gjev Sivilombodsmannen ei ny oppgåve. Me har vore veldig fornøgde med dei oppgåvene som han har utført så langt. No får han både meir pengar – 6,2 mill. kr på årsbasis – og ei ny oppgåve, fordi me no endeleg har ratifisert FN sin konvensjon av 10. desember 1984 «mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Denne saka er derfor ei oppfølging av den ratifikasjonen for å sørgja for at det kjem på plass ein nasjonalt førebyggjande mekanisme som Sivilombodsmannen då vil bli.

Så har det vore ein del usemje om dette, sjølvsagt, for enkelte menneskerettsorganisasjonar ville òg vera med og gjera jobben. Men det komiteen har gjort, er for så vidt litt i samarbeid med kommunalkomiteen knytt til dette ansvaret som Sivilombodsmannen no får, at me skal sørgja for stadig vekk å evaluera det arbeidet som Sivilombodsmannen gjer i samband med denne saka.

Men no blir Sivilombodsmannen gjeve anledning til å rykkja ut på inspeksjon i lukka organ: på asylmottak, i fengsel, i militære arrestar, barnevernsinstitusjonar og psykiatriske institusjonar. Stortinget ser fram til når Sivilombodsmannen etter kvart rapporterer om dette framover.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 13 og 14.

Votering i sak nr. 14

Komiteen hadde innstilt:

I

I Instruks 19. februar 1980 for Stortingets ombudsmann for forvaltningen gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd oppheves.

Nåværende annet til fjerde ledd blir nye første til tredje ledd.

§ 2 annet ledd skal lyde:

Ombudsmannen skal ikke behandle klager på saker behandlet av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag.

Ny § 8 a skal lyde:

§ 8 a Særregler for Ombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme

Ombudsmannen kan få bistand fra personer med særlig fagkyndighet i forbindelse med arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme etter sivilombudsmannloven § 3 a.

Ombudsmannen skal etablere et rådgivende utvalg som skal bidra med kompetanse, informasjon, råd og innspill til arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme.

Det rådgivende utvalget skal være sammensatt av medlemmer med blant annet barnefaglig kompetanse og kompetanse på menneskerettigheter og psykiatri. Utvalget skal ha en god kjønnsbalanse og hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Utvalget kan være sammensatt av både norske og utenlandske medlemmer.

§ 12 nytt femte ledd skal lyde:

Det skal avgis en egen melding om virksomheten som nasjonal forebyggende mekanisme innen 1. april hvert år. Meldingen skal omfatte tidsrommet 1. januar – 31. desember det foregående år.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2013

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.