Stortinget - Møte onsdag den 6. november 2013 kl. 10

Dato: 06.11.2013

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 7

Torgeir Micaelsen (A) [11:56:12]: «Daværende stortingsrepresentant Bent Høie sa i Vårt Land 27. februar 2012 om reservasjonsretten for fastleger: «Det er nok arbeid for leger i Norge. Har en så sterke motforestillinger mot å henvise til lovlige helsetilbud, så bør en søke arbeid alle de stedene en ikke utsettes for dette.»

Er statsråd Bent Høie enig med stortingsrepresentant Bent Høie?»

Statsråd Bent Høie [11:56:47]: Som kjent har Høyre og Fremskrittspartiet inngått en samarbeidsavtale med Kristelig Folkeparti der vi bl.a. er blitt enige om at regjeringen skal gi en reservasjonsmulighet for fastleger etter en fastsatt dialog med Legeforeningen. Dette er en avtale som jeg, som helse- og omsorgsminister, vil følge opp.

Nå som før er jeg mot en reservasjonsrett definert av den enkelte lege. For meg er det hensynet til pasienten som er viktigst når leger vil reservere seg. Derfor vil jeg foreslå en ordning som nettopp skal sikre at pasienten får oppfylt sine rettigheter. Ingen kvinner skal oppleve at det blir vanskelig å få abort fordi legen hennes ikke vil henvise til sykehus. Den ordningen som vi nå arbeider med, inneholder flere grep som sikrer at pasientene får oppfylt sine rettigheter, og at de blir ivaretatt på en god måte. Dette er en reservasjonsmulighet, det er ikke en reservasjonsrett.

Vi vet at enkelte norske fastleger har reservert seg mot å henvise til abort siden abortloven ble innført, altså i 40 år. Ved å innføre en ordning for reservasjonsmulighet med klare rammer mener jeg at vi vil sikre pasientenes rettigheter og behov for informasjon på en betydelig bedre måte enn det som har vært praksisen i Norge de siste 40 årene, samtidig som vi vil gi fastleger som ønsker å reservere seg, muligheten til det. Jeg synes det er positivt å gi rom for etisk refleksjon hos legene. Vi skal respektere dem som synes at abort er etisk vanskelig, også om de er fastleger.

Jeg vil sende ut et forslag til reservasjonsordning på høring etter nyttår. Da er det viktig for meg å få innspill og synspunkter på hvordan vi best kan ivareta pasientene i en sårbar situasjon, samtidig som vi gir leger mulighet til å reservere seg.

Torgeir Micaelsen (A) [11:58:48]: Jeg takker for svaret. Jeg vil kort følge opp det siste statsråden nevner, nemlig at han nå tar sikte på å sende et forslag på høring. Som statsråden sikkert er kjent med, har regjeringen i henhold til utredningsinstruksen pålegg om, når man sender lovforslag på høring, nettopp å høre hva folk og organisasjoner mener. Da er spørsmålet: Hva skal være innholdet og rammene og alvorlighetsgraden med tanke på i hvor stor grad man skal lytte til hva som faktisk kommer av motforestillinger og andre ting? Kan statsråden her og nå si at dersom det skulle komme sterke motforestillinger fra så mange sentrale aktører, vil han ikke bare endre lovforslaget han har planer om å sende på høring, men om nødvendig trekke forslaget dersom det skulle være grunner til det?

Statsråd Bent Høie [11:59:54]: Høyre og Fremskrittspartiet har inngått en avtale med Kristelig Folkeparti, som er tre partier som har flertall i Stortinget, om at det skal innføres en reservasjonsmulighet, ikke en reservasjonsrett, for fastlegene. Innholdet i den reservasjonsmuligheten vil forankres i endring i lov og endring i forskrift. Endringen i lov og endringen i forskrift er det som vil være tema for høringen. Da vil selvfølgelig regjeringen lytte til de innspillene som kommer. Det vil bli innført en reservasjonsmulighet for fastleger, men etter en bred høringsrunde og god debatt i Stortinget. Det er først og fremst til slutt denne sal som avgjør innholdet i ordningen. Jeg regner også med at det er grunnlag for kanskje å håpe at denne ordningen blir så god at den får et enda bredere parlamentarisk grunnlag enn de tre partiene som har underskrevet denne avtalen.

Torgeir Micaelsen (A) [12:00:54]: Da vil jeg over til de mer praktiske implikasjonene og konsekvensene av det statsråden faktisk foreslår.

En av tingene som man må ta stilling til, er hvordan kvinner og pasienter skal kunne sikres informasjon om hvilke leger som man ikke kan henvende seg til i en vanskelig, alvorlig livskrise, kanskje. Jeg er helt enig med statsråden i at abort er ikke noe enkelt spørsmål. Det tror jeg veldig mange jenter og kvinner som har vært ufrivillig gravide, vet veldig godt. Da er spørsmålet: Hvordan skal kvinnene og pasientene sikres informasjon om dette? I mange kommuner er det slik at fastlegene har vikardekning for hverandre. Betyr f.eks. det Høie tidligere har antydet, at innbyggerne i kommunen kun skal få brev fra den fastlegen som har reservert seg? Eller vil alle innbyggerne som er pasienter i en kommune, få tilsvarende informasjon, i og med at de kan møte en vikarierende lege?

Statsråd Bent Høie [12:02:01]: Det er da verdt igjen å minne om at abortloven i Norge er 40 år. Det har vært en praksis å ha en egendefinert reservasjonsrett blant fastleger og leger i den perioden, som ikke har gitt pasientene noen mulighet for informasjon eller rettigheter når denne retten har blitt praktisert. Det som jeg kommer til å sende ut på høring, vil derfor innebære en dramatisk og betydelig forbedring av pasientenes rettigheter. Pasientene vil få informasjon om hvilke leger som har reservert seg, i brevs form, og de vil også kunne få informasjon om det på de sidene der en velger fastlege.

Det er kommunene som har sørge-for-ansvaret for den type primærhelsetjeneste som legene utøver. Denne ordningen vil derfor være lokalt forankret. Sikringen rundt at det er gode alternativer til stede uten at det vil innebære unødvendig reisetid eller forsinkelse for pasienten, er et av de spørsmål kommunene skal vurdere i den sammenheng.