Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10

Dato: 12.11.2013

Dokumenter: (Innst. 21 S (2013–2014))

Sak nr. 3 [10:06:48]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Ingjerd Schou

  • 3. Frank J. Jenssen

  • 4. Morten Wold

  • 5. Snorre Serigstad Valen

Varamedlemmer

  • 1. Odd Omland

  • 2. Kristin Ørmen Johnsen

  • 3. Ingebjørg Godskesen

  • 4. Hans Fredrik Grøvan

  • 5. Jenny Klinge

Votering:Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.