Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling

Til Stortinget

Innledning

I henhold til artikkel 25 i Vedtekter for Europarådet skal den parlamentariske forsamling bestå av representanter for hver medlemsstat valgt av deres parlamenter eller utpekt ved framgangsmåte som bestemmes av disse.

Europarådets vedtekter artikkel 26 fastsetter antallet av norske representanter til 5 med 5 varamedlemmer.

Ifølge Stortingets vedtak av 7. november 1989 skal Norges representanter til Europarådets parlamentariske forsamling velges av Stortinget for 4 år etter innstilling fra valgkomiteen første år i valgperioden.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

  • 1. Lise Christoffersen

  • 2. Ingjerd Schou

  • 3. Frank J. Jenssen

  • 4. Morten Wold

  • 5. Snorre Serigstad Valen

Varamedlemmer

  • 1. Odd Omland

  • 2. Kristin Ørmen Johnsen

  • 3. Ingebjørg Godskesen

  • 4. Hans Fredrik Grøvan

  • 5. Jenny Klinge

Oslo, i valgkomiteen, den 11. november 2013

Olemic Thommessen

leder