Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10

Dato: 12.11.2013

Dokumenter: (Innst. 26 S (2013–2014))

Sak nr. 8 [10:08:16]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering i sak nr. 8

Valgkomiteen hadde innstilt:

Som medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) velges for stortingsperioden 2013–2017:

Medlemmer

1. Anette Trettebergstuen

2. Gunvor Eldegard

3. Bjørn Lødemel

4. Kenneth Svendsen

Varamedlemmer

For Trettebergstuen: Hege Haukeland Liadal

For Eldegard: Anne Tingelstad Wøien

For Lødemel: Sigurd Hille

For Svendsen: Line Henriette Hjemdal

Votering:Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.