Stortinget - Møte tirsdag den 10. desember 2013 kl. 9

Dato: 10.12.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 10 (2013–2014), jf. Innst. 4 L (2013–2014), Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014))

Sak nr. 18 [19:05:36]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)