Stortinget - Møte fredag den 13. desember 2013 kl. 9

Dato: 13.12.2013

Dokumenter:

(Innst. 68 S (2013–2014), jf. Prop. 25 S (2013–2014))

Sak nr.2 [10:23:24]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godtakelse av endringer av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.