Stortinget - Møte mandag den 16. desember 2013 kl. 10

Dato: 16.12.2013

Sak nr. 1 [10:01:47]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilbaketrekking av meldinger og proposisjoner (Innst. 93 S (2013–2014), jf. Meld. St. 5-11 (2013–2014) og Meld. St. 13-18 (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

Meld. St. 5 (2013–2014), Meld. St. 6 (2013–2014), Meld. St. 7 (2013–2014), Meld. St. 8 (2013–2014), Meld. St. 9 (2013–2014), Meld. St. 10 (2013–2014), Meld. St. 11 (2013–2014), Meld. St. 13 (2013–2014), Meld. St. 14 (2013–2014), Meld. St. 15 (2013–2014), Meld. St. 16 (2013–2014), Meld. St. 17 (2013–2014), Meld. St. 18 (2013–2014) vedlegges protokollen.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.