Stortinget - Møte mandag den 16. desember 2013 kl. 10

Dato: 16.12.2013

Sak nr. 2 [10:02:15]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Olje- og energidepartementet (Innst. 92 S (2013–2014), jf. Prop. 20 S (2013–2014))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1800Olje- og energidepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 72, blir nedsett med1 000 000
frå kr 33 845 000 til kr 32 845 000
72Tilskot til olje- og energiføremål, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir auka med1 000 000
frå kr 3 000 000 til kr 4 000 000
1810Oljedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med50 000 000
frå kr 203 100 000 til kr 153 100 000
1820Noregs vassdrags- og energidirektorat
01Driftsutgifter, blir nedsett med1 435 000
frå kr 475 600 000 til kr 474 165 000
22Flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 60 og 72, blir auka med2 000 000
frå kr 170 300 000 til kr 172 300 000
72Tilskot til flaum- og skredførebygging, kan overførast, kan nyttast under postane 22 og 60, blir auka med13 000 000
frå kr 32 000 000 til kr 45 000 000
1821Heimfalne anlegg
(Ny)60Overføring til kommunar, blir løyvd med350 000
1825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med18 000 000
frå kr 25 700 000 til kr 7 700 000
50Overføring til Energifondet, blir auka med3 000 000
frå kr 1 016 000 000 til kr 1 019 000 000
1833CO2-handtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med594 000 000
frå kr 1 191 000 000 til kr 597 000 000
71Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir nedsett med61 000 000
frå kr 1 810 000 000 til kr 1 749 000 000
1870Petoro AS
71Unitisering, kan overførast, blir nedsett med3 000 000
frå kr 30 000 000 til kr 27 000 000
73Statleg deltaking i petroleumsverksemd på islandsk kontinentalsokkel, kan overførast, blir nedsett med8 000 000
frå kr 18 000 000 til kr 10 000 000
2440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda
30Investeringar, blir auka med2 500 000 000
frå kr 30 000 000 000 til kr 32 500 000 000
2490NVE Anlegg
24Driftsresultat0
Spesifikasjon:
Driftsinntekter-76 300 000
Driftsutgifter70 300 000
Avskrivingar5 400 000
Renter av statens kapital600 000
Investeringsføremål2 000 000
Reguleringsfond-2 000 000
0
Inntekter
4800Olje- og energidepartementet
70Garantiprovisjon, Gassco, blir nedsett med150 000
frå kr 1 250 000 til kr 1 100 000
4810Oljedirektoratet
2Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med60 000 000
frå kr 69 400 000 til kr 129 400 000
(Ny)4Sal av undersøkingsmateriale, blir løyvd med403 200 000
4820Noregs vassdrags- og energidirektorat
1Gebyrinntekter, blir nedsett med1 500 000
frå kr 65 500 000 til kr 64 000 000
4821Heimfalne anlegg
(Ny)40Salsinntekter, blir løyvd med1 000 000
4825Energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi
85Fondsavkasting, blir auka med3 000 000
frå kr 996 000 000 til kr 999 000 000
4833CO2-handtering
80Renter, TCM DA, blir nedsett med21 000 000
frå kr 132 000 000 til kr 111 000 000
86Avdrag, TCM DA, blir nedsett med44 000 000
frå kr 1 103 000 000 til kr 1 059 000 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda
24Driftsresultat, blir auka med9 000 000 000
frå kr 124 900 000 000 til kr 133 900 000 000
Spesifikasjon:
Driftsinntekter198 100 000 000
Driftsutgifter-35 700 000 000
Leite- og feltutviklingsutgifter-2 800 000 000
Avskrivingar-19 300 000 000
Renter av statens kapital-6 400 000 000
133 900 000 000

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan:

overskride løyvinga undermot tilsvarande meirinntekter under
kap. 1830 post 22kap. 4830 post 10

III

Fullmakt til å inngå forplikting ut over gitt løyving

Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra seg forpliktingar utover gitt løyving innanfor følgjande beløp:

Kap.PostNemningSamla ramme
1810Oljedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter65 mill. kroner
1820Noregs vassdrags- og energidirektorat
22Flaum- og skredførebygging90 mill. kroner
1870Petoro AS
73Statleg deltaking i petroleumsverksemd på islandsk kontinentalsokkel25 mill. kroner

IV

Fullmakt til nettoføring

Stortinget samtykkjer i at Oljedirektoratet i 2013 kan nettoføre refusjonar frå Petroleumstilsynet for felles IKT-investeringar som utgiftsreduksjonar under kap. 1810 Oljedirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.