Stortinget - Møte tirsdag den 25. mars 2014 kl. 10

Dato: 25.03.2014

Referatsaker

Sak nr. 9 [13:31:28]

Referat

 • 1.(186)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) (Lovvedtak 36 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (Lovvedtak 39 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 21. mars 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(187)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel (Dokument 8:39 S (2013–2014))

 • 3.(188)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada (Dokument 8:40 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(189)

  Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) (Prop. 54 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(190)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Ketil Kjenseth, Pål Farstad og Trine Skei Grande om etablering av en helsemyggordning (Dokument 8:38 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(191)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen og Snorre Serigstad Valen om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger (Dokument 8:37 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(192)

  Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (Prop. 53 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(193)

  Melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2013–2014))

 • 9.(194)

  Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde (Dokument 7:2 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(195)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina, begge av 24. juni 2013 (Prop. 52 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så er ikke skjedd.