Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2014 kl. 10

Dato: 01.04.2014

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:34:53]

Referat

 • 1.(199)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. (Lovvedtak 35 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 28. mars 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(200)

  Årsrapport for 2013 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 16 (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(201)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om å ta imot flere syriske flyktninger (Dokument 8:43 S (2013–2014))

 • 4.(202)

  Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) (Prop. 56 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(203)

  Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland (Prop. 55 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.