Stortinget - Møte torsdag den 10. april 2014 kl. 10

Dato: 10.04.2014

Dokumenter: (Innst. 156 S (2013–2014), jf. Prop. 35 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:04:47]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter

Talere

Votering i sak nr. 1

Tina Bru (H) [10:05:38]: (ordfører for saken): Denne saken omhandler at Stortinget skal gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-forordning om markedsføring og bruk av biocidprodukter.

Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Eksempler på biocidprodukter er rottemidler, treimpregneringsmidler, insektmidler, desinfeksjonsmidler og bunnstoff til båter. Flere biocider og biocidholdige produkter inneholder stoffer som utgjør en fare for helse og miljø. Det er svært grundige vurderinger som ligger til grunn for godkjenning av denne typen stoffer og produkter.

Biocidforordningen opphever og erstatter det eksisterende biociddirektivet. Den nye forordningen skal medvirke til en enda tryggere bruk av biocidprodukter med tanke på å beskytte helse og miljø samt forenkle regelverket og fremme insentiver for industrien til å utvikle tryggere produkter til skadebekjempelse. Forordningen vil også gi mer harmonisering og en helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området.

Biocidforordningen fikk virkning fra 1. september 2013. Det er viktig å få innlemmet forordningen i EØS-avtalen så raskt som mulig, slik at Norge får et likt og oppdatert regelverk. Det er viktig at Norges regelverk på dette området er like godt som i resten av EU, både med tanke på helse og miljø og industriens behov for like rammebetingelser som resten av EU-statene.

Gjennomføringen av forordningen krever ikke lovendring. Den gjennomføres ved en ny biocidforskrift, som erstatter biocidforskriften fra 2003.

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen er enstemmig i at Stortinget samtykker til godkjenningen av EØS-komiteens beslutning om at forordningen innlemmes i EØS-avtalen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.