Stortinget - Møte onsdag den 7. mai 2014 kl. 10

Dato: 07.05.2014

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Bård Vegar Solhjell til utenriksministeren, vil bli besvart av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, på vegne av utenriksministeren.

Bård Vegar Solhjell (SV) [11:59:27]: Eg har gleda av å stille følgjande spørsmål til europaministeren på vegner av utanriksministeren:

«Informasjonsstønaden som går til frivillige organisasjonars opplysingsarbeid om globale utviklingsspørsmål, er viktig for å sikre ein brei og kritisk debatt om utviklingspolitikk i Noreg. No har Utanriksdepartementet signalisert til Norad at dei ikkje ynskjer at det vert lyst ut midlar for nye langsiktige avtalar basert på infostønaden. RORG-samarbeidet har sendt eit brev til utanriksministeren og spurt om dette er fordi regjeringa planlegg å kutte denne stønaden.

Kan utanriksministeren avklare det?»

Statsråd Vidar Helgesen [12:00:11]: Utenriksdepartementet gir frivillige organisasjoner støtte til informasjonsarbeid om utvikling og bistand. Støtten gis over bistandsbudsjettet og utgjorde 91 mill. kr i 2013. Den forrige regjeringen igangsatte en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. Den ble gjennomført i 2013 og viste bl.a. at midlene spres på svært mange organisasjoner, men at de likevel i liten grad når ut til et bredere lag av befolkningen. Gjennomgangen viser også at en stor del av aktivitetene skjer innenfor de etablerte NGO-miljøene og i stor grad når de som allerede er engasjert i utviklingsspørsmål. Dette har ikke vært formålet med ordningen.

Mange av organisasjonene som får informasjonsstøtte, mottar også betydelige midler gjennom andre ordninger administrert av Utenriksdepartementet. Det ønsker vi å se nærmere på. Færre avtaler vil gi mindre byråkrati, bedre helhetlig oversikt og forenklet forvaltning.

Informasjonsarbeid for å skape kunnskap, debatt og engasjement om bistandsutvikling kan alternativt gjøres innenfor tilskuddsavtalen til organisasjoner som allerede mottar tilskudd til bistandsarbeid. Derfor vurderer vi nå endringer i dagens informasjonsstøtte, bl.a. med utgangspunkt i den gjennomgangen som ble gjennomført i 2013.

I forbindelse med budsjettet for 2015 er det derfor naturlig å vurdere omfanget av informasjonsstøtten og om en alternativ anvendelse av midler kan gi større bistandseffekt.

Bård Vegar Solhjell (SV) [12:01:48]: Det er naturleg at evalueringa som er gjort, vert følgd opp, og at ein ser på korleis midlane kan verte brukte på best mogleg måte. Det trur eg at dei fleste kan einast om er klokt.

Så må eg leggje til at med mi erfaring med å høyre på tonen i svar, meiner eg svaret går svært i retning av at ein varslar at ein vil redusere, fjerne eller gjere betydelege innhogg i ordninga – slik eg høyrde statsråden no. Det synest eg er problematisk, for eg oppfattar det som viktige bidrag til den offentlege samtalen om desse spørsmåla, og det er mange eksempel på at det bidreg til viktige saker om alt frå palmeoljeforbod til gjeldsrevisjon.

Men eg vil spørje: På kva måte vil ein sikre at det kjem ei sak om dette til Stortinget, eller at det kan verte ein offentleg debatt, om ein gjer ei større endring av desse ordningane?

Statsråd Vidar Helgesen [12:02:49]: Utenriksministerens intensjon om å vurdere endringer i støtten er allerede vel kjent, bl.a. gjennom oppslag i Bistandsaktuelt, og det antar jeg allerede har ansporet til en begynnende debatt. Utenriksdepartementet kommer i nært samarbeid med Norad, som forvalter denne støtten, til å utarbeide eventuelle endringer, og de vil i sin tur legges frem for Stortinget i budsjettet for 2015.

Så er vi åpne for en diskusjon. Vi har heldigvis i Norge et taleført sivilt samfunn som ofte møter Utenriksdepartementet, og vi vil selvsagt lytte til deres synspunkter.

Bård Vegar Solhjell (SV) [12:03:34]: Då forstår eg det slik at vi vil sjå endringar, og eg vil tru at det betyr at vi vil sjå kutt i denne ordninga i budsjettet. Då vil Stortinget få moglegheit til å behandle det då, slik eg forstår.

Eg har eigentleg to spørsmål til slutt. Det eine er: Vil regjeringa på førehand sørgje for å involvere dei organisasjonane som får støtte – men òg andre delar av det sivile samfunn i Noreg som jobbar med utviklingsspørsmål – til ein diskusjon om kva som er fornuftige endringar og korleis ein bør innrette støtta?

Og det andre spørsmålet er: Korleis vil ein sikre føreseielegheit? No har ein i eit brev til Norad varsla at det ikkje bør verte lyst ut midlar for nye langsiktige avtalar, slik eg forstår det, utover 2014. Kan det t.d. vere aktuelt å seie at ein får føreseielegheit i alle fall ut 2015, slik at ein kan drive arbeidet på ein fornuftig måte i år utan å frykte at det vert kutta når året er omme?

Statsråd Vidar Helgesen [12:04:35]: Ved å være åpen om at endringer vurderes, bl.a. gjennom oppslag i Bistandsaktuelt, har utenriksministeren allerede åpnet for en diskusjon om fremtidige ordninger og vil lytte til synspunkter som måtte komme fra organisasjonene.

Så er det slik at dette er en søknadsbasert ordning som er avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget. Det er ikke et spørsmål om noe forhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker, eller et ansvarsforhold overfor organisasjonene. Med forlengelse av eksisterende avtaler vil vi gi tilstrekkelig tid til dem som måtte ha behov for omorganisering av sitt virke. Norad anslår at det er 75–90 personer som arbeider med informasjon ved hjelp av denne bevilgningen. Det er vår plikt å finne mest mulig effektiv bruk av disse midlene, samtidig som vi gir organisasjonene en horisont for endringer.