Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

Dato: 13.05.2014

Referatsaker

Sak nr. 7 [20:19:25]

Referat

 • 1.(268)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i menneskerettsloven (Lovvedtak 46 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) (Lovvedtak 44 (2013–2014))

  • 3. lov om retting av feil i lovverket m.m. (Lovvedtak 47 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 9. mai 2014.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(269)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere (Prop. 88 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(270)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014–2020) (Prop. 89 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(271)

  Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer (Prop. 87 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(272)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Prop. 86 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(273)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014–2020) (Prop. 90 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(274)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Pål Farstad og Iselin Nybø om å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning (Dokument 8:65 S (2013–2014))

 • 8.(275)

  Endringer i politiloven og SIS-loven mv. (Prop. 92 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(276)

  Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 (Dokument 2 (2013–2014))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(277)

  Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) (Prop. 79 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(278)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering (Prop. 82 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(279)

  Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) (Prop. 85 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(280)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014–2020) (Prop. 91 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.