Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2014 kl. 10

Dato: 13.05.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:14]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV (Innst. 186 S (2013–2014), jf. Dokument 12:30 (2011–2012) unntatt romertallene X og XXIV)

 • Sak nr. 2 [10:06:57]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, med unntak av romertall IX (Innst. 187 S (2013–2014), jf. Dokument 12:31 (2011–2012) unntatt romertall IX)

 • Sak nr. 3 [10:07:29]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundteigen om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32 (2011–2012)), grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:33 (2011–2012)) og grunnlovsforslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) (Dokument 12:16 (2011–2012)) (Innst. 182 S (2013–2014), jf. Dokument 12:32 (2011–2012), Dokument 12:33 (2011–2012) og Dokument 12:16 (2011–2012))

 • Sak nr. 4 [10:08:32]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:34 (2011-2012)) og grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om ny § 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) (Dokument 12:35 (2011–2012)) (Innst. 183 S (2013–2014), jf. Dokument 12:34 (2011–2012) og Dokument 12:35 (2011–2012))

 • Sak nr. 5 [10:09:16]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–2012)) (Innst. 184 S (2013–2014), jf. Dokument 12:14 (2011–2012))

 • Sak nr. 6 [10:09:36]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) (Dokument 12:15 (2011–2012))

   

  Sakene nr. 1-6 ble behandlet under ett.

  ((Innst. 185 S (2013–2014), jf. Dokument 12:15 (2011–2012)))
 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.21.