Stortinget - Møte onsdag den 28. mai 2014 kl. 10

Dato: 28.05.2014

Formalia

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Nord-Trøndelag fylke, Jorid Holstad Nordmelan, har tatt sete.

Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette et representantforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [10:01:19]: På vegner av representantane Bård Vegar Solhjell, Snorre Serigstad Valen og meg sjølv ønskjer eg å setje fram eit representantforslag om eit nasjonalt bibliotekløft.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.