Stortinget - Møte tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10

Dato: 03.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 16 [17:29:22]

Referat

  • 1.(317)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om nasjonalt bibliotekløft (Dokument 8:79 S (2013–2014))

    Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

  • 2.(318)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Knut Storberget og Bård Vegard Solhjell om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) (Dokument 8:78 L (2013–2014))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.