Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere og stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau er gått bort, 75 år gammel.

Thor Listau ble født 3. juni 1938 i Svolvær. Etter å ha gjennomført Hærens yrkesskole for sambandsteknisk befal i 1958 tjenestegjorde han ved flere militære avdelinger før han i 1961 ble ansatt ved Forsvarets forsøksstasjon i Kirkenes. Her ble han etter hvert operasjonsleder og stasjonssjef.

Listaus politiske løpebane begynte i Unge Høyre, først i Kirkenes og deretter i Finnmark Unge Høyre, hvor han var formann fra 1967 til 1969. I samme periode var han medlem av landsstyret i Unge Høyres Landsforbund. Han engasjerte seg også kommunalpolitisk og var medlem av Sør-Varanger kommunestyre, hvor han også var medlem av formannskapet.

Thor Listau etterfulgte Erling Norvik som Høyres representant fra Finnmark på Stortinget i 1973, og han ble gjenvalgt i 1977 og 1981. Det var sikkert krevende å komme etter en personlighet som Erling Norvik, men Thor Listau klarte raskt å markere seg som en verdig etterfølger. Han talte sitt valgdistrikts – og hele Nord-Norges – interesser med styrke.

Som medlem av Sjøfarts- og fiskerikomiteen ble Listau raskt en helt sentral person i utformingen av Høyres fiskeripolitikk. Hans interessefelt spente imidlertid bredere enn dette. Han var opptatt av distriktspolitikk generelt og var i flere år formann i Høyres distriktspolitiske utvalg. Sikkerhetspolitikk engasjerte han seg også i – et område av særlig betydning for Finnmark, og samtidig et område der Listau hadde spesielle forutsetninger gjennom sin bakgrunn fra Forsvaret.

Som medlem av Høyres programkomiteer foran valgene i 1981 og 1985 fikk han anledning til å påvirke Høyres politikk over et bredt felt. Da Kåre Willoch dannet den rene Høyre-regjeringen etter valget i 1981, var Thor Listau bortimot selvskreven som fiskeriminister – et embete han hadde til regjeringens sammensetning ble justert i 1985. Fiskeriministere i Norge står alltid lagelig til for hugg, og også Listau opplevde å bli kritisert for å være både for liberal og for restriktiv, f.eks. ved kvotetildelinger – til dels fra de samme grupperingene. Men hans ettermæle som fiskeriminister er helt klart: Han så at norske fiskerier hadde et stort potensial for videre vekst og verdiskapning og påbegynte avreguleringen av hele næringen – ikke minst gjaldt dette innenfor oppdrettsnæringen. Initiativet til delegasjonsreisen til Japan i 1985, som Listau ledet, ble starten på den første store fellessatsingen i norsk fiskerinæring, «Prosjekt Japan» – et prosjekt som etter hvert førte til det norske lakseeventyret.

Etter statsrådsperioden hadde Listau mange aktive år i både næringsliv og politikk. I 1986 ble han kontorsjef i Statens Kornforretning og leder for Råvarepriskontoret for landbruksvarer. Han var også direktør og styreleder i Statkorn, i tillegg til organisasjonsdirektør i Statkorn Holding/Cermaq.

Fra 1988 til 1990 var Thor Listau medlem av Høyres sentralstyre. I mange år var han også styreformann i Høyres Studieforbund.

Thor Listau vil bli husket som et engasjert – og et engasjerende – samfunnsmenneske, en lojal samarbeidspartner og en klok veileder. Han vil også bli husket for vennlighet og humor – med et ekte nord-norsk glimt i øyet.

Vi minnes Thor Listau og hans innsats i ærbødighet og takknemlighet.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Ingebjørg Amanda Godskesen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Senterpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Liv Signe Navarsete fra og med 5. juni og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Denne søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Jenny Følling, innkalles for å møte i permisjonstiden

Presidenten: Jenny Følling er til stede og vil ta sete.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at dagens møte fortsetter utover kl. 16.