Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:47]

  Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet

 • Sak nr. 2 [10:50:03]

  Interpellasjon fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren:
  «Norge har ved flere korsveier spilt en viktig rolle i arbeidet med ikke-spredning og nedrustning. I 2007 tok Norge og Tyskland initiativ til å få atomnedrustning på NATOs dagsorden. I Innst. S. nr. 29 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 27 (2007–2008) Nedrustning og ikke-spredning mente en enstemmig utenrikskomité at målet var å eliminere alle atomvåpen. Våren 2013 arrangerte Norge Oslo-konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen, som ble fulgt opp i Mexico 13.–14. mars i år.
  Med et klart mål om en verden fri for atomvåpen; hvordan vil utenriksministeren arbeide videre med det humanitære sporet fram mot Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen i 2015?»

 • Sak nr. 3 [12:11:33]

  Interpellasjon fra representanten Kjell Ingolf Ropstad til utenriksministeren:
  «For at utviklingslandene skal komme varig ut av fattigdom er det avgjørende at det skapes arbeidsplasser og at man lykkes med næringsutvikling. Økonomisk vekst er en viktig forutsetning for en bærekraftig utvikling, men denne veksten må komme flere enn eliten i landet til gode. Høy arbeidsledighet innebærer at utviklingslandene går glipp av store ressurser som kunne bidratt til verdiskaping og samfunnsutvikling. For store ulikheter gir også større risiko for uro, og yngre mennesker uten jobb er en stor usikkerhetsrisiko i mange land. Verdensbanken har tatt til orde for at jobbskaping i langt større grad må prioriteres i utviklingssamarbeidet. Regjeringa peker i sin politiske plattform på de store mulighetene som her finnes.
  Vil utenriksministeren løfte jobbskaping som en ny prioritering i samarbeidet med fattige land, og hvilke strategier vil regjeringa følge i dette arbeidet?»

 • Sak nr. 4 [13:07:49]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til utenriksministeren:
  «Vest-Sahara regnes av FN som det største uløste kolonispørsmålet i verden i dag. Mesteparten av territoriet har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko kontrollerer to tredjedeler av området og har adskilt den siste tredjedelen med en mur og et landminefelt. I dag bor flertallet av den saharawiske befolkninga i kummerlige forhold i flyktningleirer i Algerie, og er avhengige av humanitær hjelp. Siden 1991 har det vært våpenhvile i området, overvåket av FN-operasjonen MINURSO, men kolonispørsmålet forblir uløst. Verdenssamfunnet har et betydelig ansvar for å gi saharawiene råderett over eget land og egne naturressurser.
  På hvilken måte vil utenriksministeren bidra til at Norge tar en internasjonal pådriverrolle for å gi Afrikas siste koloni tilbake til sitt folk, saharawiene?»

 • Sak nr. 5 [14:00:41]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) ((Innst. 192 L (2013–2014), jf. Prop. 53 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 6 [14:04:07]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget og Odd Omland om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet ((Innst. 222 S (2013–2014), jf. Dokument 8:35 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 7 [15:08:15]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel ((Innst. 206 S (2013–2014), jf. Dokument 8:39 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 8 [16:26:20]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada ((Innst. 207 S (2013–2014), jf. Dokument 8:40 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 9 [17:32:46]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen ((Innst. 204 S (2013–2014), jf. Dokument 8:30 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 10 [18:39:35]

  Stortingets vedtak til lov om oppheving av bokloven ((Lovvedtak 51 (2013–2014), jf. Innst. 181 L (2013–2014) og Prop. 33 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 11 [18:39:37]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) ((Lovvedtak 52 (2013–2014), jf. Innst. 201 L (2013–2014) og Prop. 54 L (2013–2014)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 18.57.